גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אושר תיקון לחוק החברות: תורחב עצמאותו של הדירקטוריון

בתיקון לחוק שולבו רוב המלצות ועדת גושן לבחינת קוד הממשל התאגידי ■ התוצאה: רפורמה משמעותית שמצמצמת את כוח בעלי השליטה ושתשפיע על ניהול חברות בישראל

עידן חדש בדיני חברות: מליאת הכנסת אישרה אמש (ב') בקריאה שנייה ושלישית תיקון נרחב לחוק החברות, שעיקרו הרחבת עצמאותם של הדירקטוריון ושל ועדת הביקורת, וכן הגדלת כוחם של בעלי מניות המיעוט באישור עסקות חריגות עם בעלי שליטה בחברה.

אף שהחקיקה מוגדרת כ"תיקון 16 לחוק החברות" (בשלבים הראשונים של ההצעה היא נראה תיקון 10 ולאחריו תיקון 12), רואים במשרד המשפטים את השינוי כרפורמה משמעותית שתשפיע על חיי היום-יום בניהול חברות בישראל.

הצעת החוק נוסחה על-ידי המחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד המשפטים, בראשות המשנה ליועמ"ש, עו"ד אבי ליכט, ובשיתוף עורכות הדין מרים אילני ודנה נויפלד. בהצעה שולבו רוב ההמלצות של ועדת גושן לבחינת קוד הממשל התאגידי ושל ועדת חמדני להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון.

תחילת העבודה במשרד המשפטים על תזכיר החוק נעשתה עוד בתקופת כהונתה של עו"ד דידי לחמן-מסר, שקדמה לליכט בתפקידו, ואישורה בכנסת נעשה בדחיפת שר המשפטים, יעקב נאמן.

גולת הכותרת של החוק היא שינוי מרכז הכובד במערכת היחסים בתוך חברה, במשולש שבין בעלי השליטה, בעלי מניות המיעוט והדירקטוריון. לאור ההבנה כי הדינמיקה של חוק החברות בנוסחו הקודם מעניקה כוח רב מדי לבעלי השליטה, הוחלט לחזק את כוחם ועצמאותם של הדירקטוריון ושל ועדת הביקורת, ולהגדיל את הרוב הדרוש באסיפה הכללית לאישור עסקאות שבניגוד עניינים, דהיינו עם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי, משליש לחצי מקרב בעלי מניות המיעוט.

שיקול-דעת עצמאי

במשרד המשפטים מציינים כי הרוב הגדול של עסקאות בעלי שליטה מאושרות על-ידי האסיפה הכללית, גם כשלא ברור אם הן מועילות לחברה. כך למשל, בשנת 2010 מתוך כ-470 עסקאות אושרו כ-94.5%, ורק 1.5% לא אושרו. מרגע שעסקה עם בעל שליטה אושרה, הבחינה המתמשכת של כדאיות העסקה בשנים הבאות רובצת לפתחן של ועדת הביקורת של החברה ושל הדירקטוריון שלה, והתיקון מבהיר חובה זו.

לדברי ליכט, "יש להטמיע בקרב הדירקטוריונים כי תפקידם וחובתם לפעול לטובת החברה, במובחן מטובת בעל השליטה, ולפקח על פעילות ההנהלה, לרבות בהתקשרויות עם בעלי שליטה. התיקון לחוק החברות מגדיל את כוחו של הציבור בכל הנוגע לפעולות בניגוד עניינים, מגביר את עצמאות הדירקטוריון וועדת הביקורת, וכן מגדיל את יכולת האכיפה כלפי הפרות החוק".

החוק החדש אוסר על בעל השליטה לשמש כ"דירקטור צללים" ולתת הוראות לדירקטורים אף שהוא עצמו איננו חבר בדירקטוריון. בעל שליטה המפעיל דירקטורים ייחשב דירקטור בעצמו, יישא באחריות של דירקטור, ולא יינתנו לו זכויותיו של דירקטור, כמו זכות הצבעה. לפיכך, התמריץ לבעל השליטה יהיה להתמנות בעצמו לחבר בדירקטוריון.

דירקטור יהיה חייב להפעיל שיקול-דעת עצמאי, ודירקטור שיפעל לפי הוראות בעל השליטה, שאיננו חבר דירקטוריון, ייחשב כמפר הוראה מפורשת בחוק. במטרה להרחיב את פיקוח הדירקטוריון על ההנהלה, הורחב האיסור על כהונת אותו אדם כיו"ר ומנכ"ל ללא אישור מיוחד של האסיפה, גם לקרובי משפחה. נאסר גם מינוי אדם הכפוף למנכ"ל ליו"ר הדירקטוריון, כדי להבטיח שהמפקח לא יהיה כפוף למפוקח.

אי-תלות

החוק החדש מרחיב גם את סמכויות ועדת הביקורת, וקובע כי רוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים, ויו"ר הוועדה יהיה דירקטור חיצוני. על מי שפרנסתו תלויה בבעל השליטה, אינו רשאי לשבת בוועדת הביקורת.

כוחו של הציבור בבחירת דירקטורים חיצוניים גדל, כך שדח"צים ימונו רק לאחר שרוב מבין התומכים במינוי באסיפה הכללית אינם בעלי עניין אישי במינוי, להבדיל משליש כיום. אף שזכות הצעת מועמדים לדח"צים נותרה בידי בעלי השליטה, הארכת כהונתם של דח"צים לא תהיה כפופה להסכמתם של בעלי השליטה.

במטרה למנוע זיקה אסורה בין הדח"ץ לבעל השליטה, הורחב האיסור גם לזיקה לקרובי משפחתו של בעל השליטה. דח"ץ שיסיים את כהונתו בחברה יהיה חייב בצינון, הוא וקרובי משפחתו, ביחס לכלל החברות שבקבוצתו של בעל השליטה.

סכום דמי הניהול או השכר המשולמים לבעל השליטה יהיה חייב באישור אחת ל-3 שנים, וכל עסקאות בעלי השליטה יהיו תחומות בזמן כפי שייקבע בידי ועדת הביקורת.

לצד זאת, החוק כולל גם הקלות באשר להגשת תביעה נגזרת, במטרה לעודד את האכיפה העצמית בחברות. במקרים שבהם מחצית מהדירטקורים לפחות יהיו נגועים בעניין אישי, ניתן יהיה לוותר על פנייה לחברה לפני הגשת תביעה נגזרת, ורשות ניירות ערך תהיה רשאית להשתתף במימון התביעה.

רשות ניירות ערך קיבלה גם סמכות להטיל עיצומים כספיים, בגין הפרות של החוק שאינן מצריכות בירור עובדתי מורכב. כללי סעד ההערכה במסגרת הצעת רכש שונו גם הם, כך שמי שהסכים להצעת רכש לא יהיה זכאי לסעד, ואם מי מהניצעים נגוע בעניין אישי, הוא לא יילקח בחשבון בעת בחינת הצלחתה של הצעת הרכש.

קוד ממשל תאגידי

החוק החדש כולל לראשונה, במסגרת התוספת לחוק, גם קוד ממשל תאגידי מומלץ, שחברות אינן מחויבות לאמץ אך צפוי שרבות מהן יאמצו אותו. חברה שלא תאמץ אותו תיאלץ להצהיר על כך (מנגנון "אמץ או גלה").

הקוד כולל רגולציה נוספת באשר להרכב הדירקטוריון, למשל שיעור מזערי של דירקטורים בלתי תלויים בדירקטוריון; איסור על נושאי משרה בתאגיד לכהן כדירקטור; חובה על חברות ציבוריות לקיים תוכניות הכשרה לדירקטורים מכהנים.

עוד כולל קוד הממשל התאגידי חובה על חברות ציבוריות לקיים לפחות אחת לשנה דיון בנושא איכות ניהול החברה בידי המנכ"ל, בלא נוכחותו ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו; חובה על ועדת הביקורת לקיים לפחות אחת לשנה דיון בליקויים בניהול העסקי של החברה; מינוי דירקטורים חיצוניים אך ורק ברוב קולות באסיפה הכללית, כשקולותיהם של בעלי השליטה או בעלי עניין אישי במינוי לא ייחשב; וכן מתן אפשרות להצביע באסיפה הכללית באמצעות האינטרנט.

22

עוד כתבות

רשת NEW YORK & Company הותיקה פושטת את הרגל / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

אפקט הקורונה: רשת New York & Co מתכוננת לסגירת כל חנויותיה במסגרת פשיטת רגל

החברה האם של המותג הוותיק, RTW Retailwinds, הגישה בקשת להגנה מפשיטת רגל ● עקב המצב הרשת כבר השיקה מבצעי מכירות לחסיול המלאי ב־387 החנויות שלה ברחבי ארה"ב ● החברה גם שוקלת מכירה של עסקי המסחר האלקטרוני והקניין הרוחני שלה

שלב הניסויים בבני אדם של אוניברסיטת אוקספורד, לקראת פיתוח חיסון לוירוס הקורונה  / צילום: אוניברסיטת אוקספורד

הגרף היומי: כמה אנחנו באמת קרובים לחיסון לקורונה?

יש יותר מ-160 מועמדים בדרך לחיסון יעיל ובטוח לקורונה, רובם המוחלט נמצאים בשלבים ראשונים ● יש מי שסבור שיכול להיות שנראה חיסון מוכן ליצור מסחרי כבר בסוף השנה, אף שגם בשלבים המתקדמים ההצלחה אינה מובטחת והסיכויים לא גבוהים

מטוסי אל על מושבתים בשדה התעופה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

חוק התעופה המותאם לימי קורונה אושר סופית. מה צריך לדעת עליו?

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הנוסח המעודכן בהוראת שעה לחוק שאמור להיטיב עם חברות התעופה על חשבון הצרכנים ● החוק עדיין מחייב את החברות להחזיר לצרכנים את כספם על טיסות שבוטלו, סעיף שהחברות שאפו שיבוטל (ויאפשר להן להעניק זיכוי בלבד)

הפגנת העצמאים על מתווה הסיוע הממשלתי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

דמי אבטלה לעצמאים בדרך לחקיקה, השאלה היא למי יילך הקרדיט

להצלחה הזאת יש הרבה אבות: ראש הממשלה נתניהו, השרים כ"ץ, פרץ ושמולי ואפילו ההסתדרות שבקושי מייצגת עצמאים מעורבת ● בינתיים מתרבים הסימנים שהפעם המהלך באמת יקרה

רוכב אופניים על רקע זיהום בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

זיהום אוויר מגביר את התחלואה מקורונה, אז למה ישראל מתעלמת

מחקרים חדשים מראים כי חשיפה גבוהה וארוכת טווח לחלקיקי זיהום אוויר מעלה את הסיכוי להידבקות בקורונה ואשפוז בכ-10%, ולמקרי מוות מהמחלה ב-15% ● שירותי הבריאות בעולם לא נותרו אדישים לנתונים, אך נראה כי בישראל הנושא נזנח

עוזרי מנכ"לי הבנקים הגדולים בארה"ב בשימוע על אחריות הבנקים למשבר הכלכלי ב־2008. 100% לבנים / צילום: AP - Tom Williams

וול סטריט, תסתכלי במראה: את יותר מדי לבנה

הם מינו אחראים על גיוון תעסוקתי, שינו את כללי חיפוש המועמדים, הציבו לעצמם יעדים כמותיים ובכל זאת: המרכז הפיננסי הגדול בעולם הוא עדיין מועדון סגור של גברים לבנים ● האם המהומות בארצות הברית סוף-סוף ישנו את המאזן?

MY ONO  / הדמיה: 3division

האבסורד של כביש 461: היצע של מיליוני מ"ר משרדים בשוק מוכה אבטלה

לאורך כביש 461 לבדו, מצומת מסובים ועד יהוד, מתוכננים 2.5 מיליון מ”ר שטחי תעסוקה • היזמים בטוחים: "יהיה ביקוש. אנחנו מסתכלים 20 שנה קדימה" • האם כל בנייני המשרדים המתוכננים כעת באמת ייבנו? ● "גלובס" מנתח

יעקב ליצמן / צילום: אמיל סלמן

שר השיכון: "יש בפריפריה המון דירות ריקות - ניתן מענק לדירות יד שנייה בשווי של עד 700 אלף שקל"

ליצמן אמר בוועדת הכספים של הכנסת כי משרדו במגעים עם משרד האוצר על מנת לקדם את המהלך, אך לא ציין את גובה המענק והקריטריונים השונים לקבלתו ● עוד אמר השר: "אני לא עומד להזניח אף מגזר. יש גם תוכנית למגזר הערבי"

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

העימות בין ברקת לדירקטוריון כלל החזקות מסלים והרגולטור מאיים לקחת את היתר השליטה

לאחר שדירקטוריון כלל החזקות ביטוח הציבורית דחה ביקורת של הממונה על רשות שוק ההון משה ברקת ביחס לאי הזרמת כספי הנפקת המניות מאשתקד, כותב הרגולטור: "התנהלות זו יש בה כדי להשליך על מצבם של בעלי המניות של כלל החזקות באופן מהותי"

מטוס של אל על / צילום: יח"צ

הרוכש הפוטנציאלי של אל על מחמם מנועים – שכר משרד יחסי ציבור

וגם: יש קונצנזוס להשקעה בביומד וגם חדשות טובות גם בימי קורונה

הפגנת המחאה בכיכר רבין על חוסר הטיפול של הממשלה במשבר הכלכלי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

שכיר מול עצמאי: קל לראות מי מנפגעי הקורונה מקבל מהמדינה ודאות ויותר כסף

הארכת תקופת הזכאות לקבלת דמי אבטלה לשכירים הדגישה את הפערים לרעת העצמאים ● למשל, הפער בסיוע לשכיר ולעצמאי שהרוויחו לפני הקורונה כ-11 אלף שקל בחודש יכול להסתכם בכ-50%

מטוס של אל על ממריא משדה תעופה בן גוריון / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

הסבלנות נגמרה, ותביעה ייצוגית הוגשה נגד אל על – מה הסיכוי שהלקוחות יקבלו החזר כספי?

הסכום שהתובעים דורשים מהחברה עומד על 400 מיליון דולר - זהה לסיוע שהחברה אמורה לקבל מהמדינה ● הטענה: אל על, בדומה לחברות אחרות, מפרה את חוק התעופה בכך שהיא אינה מחזירה כספים לנוסעים שטיסתם בוטלה

מערכת מיזוג במשרד / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

חלונות פתוחים וכיול המזגן: כך תפחיתו את הסיכון להידבק במשרד

מה המדע יודע על סיכויי ההידבקות בקורונה מווירוס שנישא באוויר ● מדוע מומחים לבריאות הציבור מעריכים שזו לא דרך ההדבקה העיקרית ● ואיך בכל זאת בנייני משרדים יכולים להפחית את הסיכונים

נשיא דרום קוריאה, מון ג’אה־אין / צילום: Associated Press

דרום קוריאה תוציא 95 מיליארד דולר על "ניו דיל" להבראת הכלכלה

נשיא דרום קוריאה מון ג'אה־אין אמר בנאום כי המיזמים החדשים צפויים ליצור 1.9 מיליון מקומות עבודה חדשים עד 2025 ● "מגפת הקורונה אישרה שוב את הדחיפות של התגובה לשינויי האקלים", אמר

יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הרבה שאלות פתוחות, ותשובה אחת ברורה: עיכוב שדרוג מהירות הגלישה ברשת של בזק עלה לכולנו ביוקר

אילו השירות היה מושק בזמן ניתן היה לדרוש מבזק לספקו ליותר מעשירית מבתי האב ● כעת, הסוסים ברחו מהאורווה ולבזק כבר לא כדאי להשקיע בו מעבר להשקעה שכבר עשתה היות והיא נכנסת להשקעה בפרויקט הסיבים האופטיים

לוי הלוי, אייל רביד, איציק אברכהן / צילום: שלומי יוסף, איל יצהר  ויח"צ

אפקט הקורונה: רשתות המזון והגופים הפיננסיים מהדקים יחסים

כבר שנים רשתות המזון והגופים הפיננסיים מחפשים חיבור ● עכשיו זה קורה: שופרסל וכאל מוציאות לדרך מיזם הלוואות ● ויקטורי תוקפת עם פתרון משלה

בדיקה גנומית מסייעת לטיפול בסרטן/ צילום: יח"צ

חברת הסרטן נקטין ת'רפיוטיקס השלימה סגירה ראשונה של גיוס בהובלת קרן aMoon

היקף הגיוס הכולל צפוי להגיע לכ-15 מיליון דולר

דורון ברזילי - ראש לשכת עורכי הדין לשעבר / צילום: שלומי יוסף

לשכת עוה"ד פרסמה את מועמדיה לוועדה לבחירת שופטים

חמשת המועמדים הם עורכי הדין יצחק נטוביץ, יצחק גורדון, מוחמד נעאמנה, דורון ברזילי וערן גולן ● המועצה הארצית של לשכת עוה"ד תיבחר באחד מהם לתפקיד

מפעל רכב של GM בסין. קאמבק במכירות / צילום: Yu fangping, רויטרס

האיחוד האירופי מגיב למהלך הסיני בהונג קונג: ויזות לאזרחי העיר ואיסור על ייצוא טכנולוגיות רגישות

לאחר שאותת בתחילה כי הוא יימנע מנקיטת צעדים בתגובה לפגיעה בזכויות אדם בהונג קונג, בכירים בבריסל אומרים עכשיו כי אסור שמהלכיה של סין יישארו ללא תגובה ● הממשלות בוחנות עתה את הצעדים שהוצעו במפגש שרי החוץ

מטוסי דלתא חונים בשדה התעופה בקנזס סיטי, ארה"ב / צילום: Charlie Riedel, AP

דלתא איירליינס הפסידה 5.7 מיליארד דולר ברבעון השני של 2020

דלתא איירליינס מקצצת בחצי את מספר הטיסות שתכננה להוסיף בחודש הבא, בשל הירידה בביקושים עקב מגפת הקורונה ● ההכנסות ברבעון שהסתיים ביוני צנחו ב-88% ביחס לאשתקד והסתכמו ב-1.47 מליארד דולר