גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אוכפים דרך הכיס

חוק אכיפה מינהלית החדש מעצים את כוחה של רשות ני"ע ומעניק לה סמכות של גוף שיפוטי

רשות ניירות ערך, שהיא גורם מרכזי ויעיל בפיקוח על שוק ההון, מרחיבה אט-אט את מרחב פעילותה בשוק ההון. מגוף מבצע שהוקם כדי לפקח על שוק ההון, הרשות תופסת כיום מקום מרכזי בכל התחומים הנושקים לשוק ההון, והיא גורם דומיננטי בחקיקת חוקי ניירות ערך ודיני חברות. הרשות היא הפרשן העיקרי של הוראות החוק כמפורט ב"החלטת אנשי הסגל", לרבות סמכויותיה בתחומי חקירה ומעצרים.

לאחרונה, בשקט יחסי, נוספה לרשות סמכות חשובה כגוף מעין שיפוטי. זאת, במסגרת "חוק האכיפה המינהלית" החדש, חוק מורכב ומסובך המשתרע על קרוב ל-70 עמודים צפופים אשר הציבור טרם עיכל את היקפו, משמעותו והשלכותיו.

במידה מסוימת יש בחוק זה גם התרסה על מערכת אכיפת החוק הקיימת, בנימוק שההליכים הפליליים בשוק ההון הם איטיים ואינם יעילים, דורשים הבנה עמוקה בנתיבי שוק ההון, כאשר לפרקליטים ולשופטים אין הבנה מספקת במורכבות השוק ובצפונותיו. אי-הבנה זו הביאה לשורת זיכויים בהליכים פליליים בשוק ההון.

אילו חידושים מביא עמו החוק החדש?

* ועדה מינהלית רשאית להטיל על תאגיד ועל נושאי המשרה ועובדיו עיצומים כספיים בסכום של עד 5 מיליון שקל על התאגיד ועד 1 מיליון שקל על נושא המשרה. בנוסף, על-פי התיקון האחרון (16) לחוק החברות רשאית הרשות להטיל עיצומים על חברות ציבוריות ונושאי המשרה בהן גם על אי-עמידה במספר הוראות, המפורטות בחוק החברות.

* תשלום לנפגעי ההפרה בסכום הנזק שנגרם להם עד תקרה של 20% מגובה העיצום הכספי שהוטל על המפר, או בסכום הרווח שנוצר למפר עד לתקרה של העיצום המרבי שניתן להטיל על מפר בשל ההפרה.

* איסור כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח עד 5 שנים.

* הוראה לתיקון ההפרה והפקדת עירבון לביצוע הפעולות.

* התליית רישיון, אישור או היתר לתקופה של עד שנה.

החוק מטיל אפוא סנקציות מעין עונשיות על מעשים המבוססים על רשלנות גרידא נעדרי כוונה פלילית, שהיא מיסוד האחריות הפלילית. שכן בלעדי הוכחת כוונה פלילית, אין אישום פלילי. לכך נוספה ההוראה בחוק בדבר איסור ביטוח ושיפוי נושא המשרה.

איסור הביטוח הוא מקיף ואוסר לבטח את נושא המשרה במישרין או בעקיפין. דהיינו, גם נושא המשרה עצמו אינו יכול לרכוש ביטוח לבטח עצמו בפני העיצום הכספי שיוטל עליו בגין רשלנות. חוזה כזה לביטוח - בטל.

עוד נאסר על התאגיד לשפות או לשלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל על אחר, וכן בעל שליטה בתאגיד לא ישפה ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל על התאגיד, על נושא משרה בכירה בתאגיד או על עובד בתאגיד.

לאמצעי האכיפה החדש יש יתרון הן לרשות ניירות ערך והן לחשודים הפוטנציאלים, אשר יעדיפו דרך מהירה זו על פני הליכים משפטיים מורכבים ארוכים ויקרים.

על-פי החוק הוקמה "ועדת אכיפה מינהלית", היושבת במותב בן 3 חברים, בהם נציג הרשות (יו"ר המותב) ושני נציגים נוספים שמינה שר המשפטים, ושתפקידה לדון בהפרות לכאורה של הוראות חוק ניירות ערך, חוק היועצים וחוק הנאמנות לפי המתווה המפורט בחוק, ובמקרה הצורך, לנקוט אמצעי אכיפה נגד מפר כאמור. מכאן חשיבות הנושא למגזרים גדולים במשק.

העיצומים הכספיים המפורטים בחוק הם סכומי מקסימום ומוטלים בגין הפרות המדורגות בחוק לפי שלושה מדרגי חומרה. בין ההפרות החמורות ביותר ייחשבו, בין השאר, החסרת פרט בתשקיף שהרשות הורתה לכלול בהתאם להוראות החוק; אי-שמירה על כספי לקוחות החברה ועל מסמכיה בהתאם לתקנות שר האוצר ועוד.

אחריות מנכ"ל

חידוש חשוב הוא הטלת אחריות מיוחדת על מנכ"ל חברה בגין הפרות שבוצעו בה ולא על-ידו, ובין השאר הטלת עיצום כספי עד מחצית גובה העיצומים שניתן להטילם על נושא משרה בכיר בגין ההפרה הרלבנטית.

חובת ההוכחה היא על המנכ"ל - להוכיח כי קבע נהלים מספקים בתאגיד למניעת הפרות, מינה אחראי לפיקוח על קיומם של הנהלים, פעל להדרכה נאותה של העובדים ונקט אמצעים סבירים לתיקון הפרות ולמניעת הישנותן.

מכשיר האכיפה המינהלית החדש הורחב בתיקון 16 גם לחוק החברות; ורשות ניירות ערך מוסמכת להטיל עיצומים כספיים על תאגיד ועל יחידים אף בגין הפרת הוראות חוק החברות, כאשר בחברה לא מכהן מנכ"ל או מבקר פנימי; בחברה מכהנים המנכ"ל או קרובו כיו"ר; בחברה לא נקבע המספר המזערי הנדרש לדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ועוד. מקרים אשר קשה לתאר שהייתה מוגשת בגינם תביעה פלילית. יצוין כי ביטוח או שיפוי למפירים מכוח הוראות אלה אסור אף הוא.

חשיבות האכיפה הפנימית

לאור הרחבת האחריות ובמגמה להקטין את סכנת האחריות, נקטה רשות ניירות ערך צעד חשוב ופרסמה טיוטה בדבר קריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך, כמנגנון וולונטרי לאימוץ בידי חברות. זאת, במטרה לוודא ציות של התאגיד ושל היחידים בו להוראות חוק ניירות ערך והחוקים הנוספים, כאשר אימוץ אכיפה פנימית כזו עשוי לסייע בהפחתת האחריות.

אם יוכח לרשות כי בתאגיד הופעלה תוכנית אכיפה פנימית יעילה סמוך לפני קרות ההפרה הנבדקת, בהתאם לאמות-המידה המפורטות בתזכיר, הרשות תתחשב בהפעלת התוכנית כשיקול לזכות התאגיד.

מטרתה של תוכנית אכיפה פנימית יעילה היא להביא להטמעת הדין ולבסס בתאגיד תרבות של ציות לדינים הרלבנטיים. אין די בקיום נהלים כתובים בהיעדר יישום מעשי של ההוראות. חשוב כי התאגיד יתמרץ את עובדיו לשמור על הוראות הדין ולנקוט אמצעים משמעותיים נגד המפירים. הנהלת התאגיד אחראית על גיבוש תוכנית אכיפה פנימית והבאתה לאישור הדירקטוריון.

עם זאת, על הדירקטוריון, כגורם המפקח על הנהלת התאגיד, לעקוב ולפקח אחר גיבושה ויישומה של תוכנית אכיפה פנימית בתאגיד, בין השאר בדרכים הבאות:

* איתור ומיפוי סיכונים בפניהם ניצב התאגיד;

* מעורבות פעילה בתהליך גיבוש מהותי ויסודי של תוכנית האכיפה הפנימית בתאגיד;

* אישור מנגנוני האכיפה הפנימית שקבע התאגיד;

* וידוא התנעתה של תוכנית האכיפה הפנימית מן הכוח אל הפועל;

* קבלת דיווחים תקופתיים באופן שוטף מהגורם הממונה בתאגיד על תוכנית האכיפה המינהלית ומהנהלת החברה;

* בחינה תקופתית של הצורך בריענון תוכנית האכיפה הפנימית;

* וידוא קיומו של גורם האחראי על בקרה שוטפת של תוכנית האכיפה;

* וידוא קיומו של טיפול הולם בכשלים המתגלים בתאגיד בעקבות גיבוש תוכנית האכיפה הפנימית, ונקיטת אמצעים מתאימים נגד מפירים, אם ישנם.

מיפוי הסיכונים

תנאי לגיבוש תוכנית אכיפה פנימית יעילה הוא מיפוי הסיכונים בחברה לקיומן של הפרות הדין, תוך גיבוש נהלים פנימיים מתאימים בהתייחס למבנה החברה ולמאפייניה הייחודיים.

על החברה להסדיר את תפקידי הדירקטוריון, ההנהלה, הממונה בחברה על האכיפה הפנימית וסמכויותיו. על מנגנונים אלה למנוע אפשרות של שימוש לרעה במידע פנים של החברה, ולהבטיח נהלים למניעת עבירות ומניפולציות בתחום דיני ניירות ערך, תוך הקפדה על דיווח שוטף ומדויק לרשות ולציבור בנושאים המוסדרים בדין.

בכפוף לחובת הפיקוח של הדירקטוריון, על התאגיד לעודד את עובדיו לדווח ולהתריע בפני הממונה על האכיפה על ליקויים וכשלים בקיום הוראות דיני ניירות ערך. חשוב כי במקרה של הפרה מהוראות הדין, יפעל התאגיד מיידית לתיקון ההפרה ולדיווח מתאים על הכשל לגורמים הרלבנטיים בתאגיד. כמו כן, על התאגיד לגבש נהלים להפקת לקחים מכשלים קודמים ולמניעת הישנותם בעתיד.

לאור הסמכות הרחבה שהוענקה לרשות ניירות ערך לפעול נגד תאגידים ויחידים מפירים, חשוב כי חברות יקפידו על שמירת דיני ניירות ערך והתאגידים, ויגבשו קריטריונים מובנים ליצירת תרבות של ציות לדינים השונים בקרב עובדי החברה.

גיבוש קריטריונים אלה עשוי למנוע הפרות חוק רבות, ולהפחית את הסנקציות שתטיל רשות ניירות ערך אם יתגלו כשלים בודדים בתאגיד.

עוד כתבות

לא אפריקה, כאן בערבה. בתי בוץ, בנייה אקולוגית לאנרגיות מתחדשות / צילום: אביטל ניסימוב

סוף שבוע משפחתי בערבה: ביקור ב"כפר מנותק מרשת"

סוף שבוע חווייתי המיועד לכל המשפחה כולל סיור מודרך ב”כפר מנותק רשת” בקיבוץ קטורה, ביקור במפעל האצות של הקיבוץ וביקור אצל “מתושלח” - עץ התמר העתיק בעולם שנבט מגרעין שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות במצדה

משרדי לייטריקס. תפחית השנה בגיוס הג'וניורים (למצולמים אין קשר לכתבה) / צילום: איל יצהר, גלובס

ה"בוטקאמפים" של ההייטק עדיין מלאים. אבל איפה כולם יעבדו?

בכל שנה צעירים חסרי ניסיון ממלאים את ה"בוטקאמפים" - קורסים לתכנות - בשאיפה להשתלב בהייטק ● עובדים מנוסים פוטרו או הוצאו לחל"ת עקב המשבר, מה שמשנה את פני התעשייה • רונן ניר מויולה ונצ'רס: "השקעת משאבי המדינה בחינוך טכנולוגי, מייצרת ג'וניורים שלא ישתלבו בתעשייה"

אאודי RSQ3 / צילום: יח"צ

האאודי החדשה תעזור לכם לברוח מהמציאות

אין לנו מילה אחת רעה להגיד על אאודי RSQ3 ● אם יש לכם 460 אלף שקל תוכלו לקבל רכב פנאי משפחתי שמציע ביצועים של מכונית ספורט אקזוטית ● המכונית הזאת תגרום לכם להרגיש כמו סופרמן, אבל אל תתבלבלו: זה לא אתם, זאת היא

תיירות מצטלמות השבוע ליד הספינקס במצרים / צילום: Mohamed Abd El Ghany, רויטרס

מצפצפים על הרופאים, חוזרים לתיירות וקורצים לישראל: כך מתמודדים בעולם הערבי עם הקורונה

הממשלה בקהיר ממהרת לפתוח מלונות, למרות שלא בטוח שהשתלטה על המגפה שעד כה הדביקה 80 אלף מצרים ● תיירי העולם מוזמנים לבוא, אך לא הישראלים ● למרות שהסיפוח עשוי לערער את היחסים עם איחוד האמירויות, חברות מקומיות עושות עסקים עם תעשיות ביטחוניות ישראליות

מנהטן / צילום: שאטרסטוק

הקורונה מרוקנת את מנהטן, ושכר הדירה ברובע הניו יורקי נופל

שוק השכירות במנהטן מתחיל להראות סימני מצוקה על רקע עזיבה רחבה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בניו יורק ● שיעור הדירות הריקות ברובע בחודש יוני זינק לשיא של כל הזמנים ● שכר הדירה החציוני צנח ב-6.6% ל-3,242 דולר, הירידה הראשונה במחירי השכירות בשנה וחצי האחרונות

אלון מאסק מנכ"ל טסלה / צילום: רויטרס

אינטל מאבדת את הבכורה והשפים שעושים הסבה מקצועית: השבוע בהייטק

למה טסלה, אנבידיה ולמונייד מסמלות על בועה בתעשיית ההייטק ● מה הבעיה בבוטקאמפס, ומה אפל חשפה על הפרקטיקות הפסולות של לינקדאין ● מה קרה השבוע בהייטק

צוללת של טיסנקרופ בעיר הנמל הגרמנית קיל / צילום: רויטרס

ממשלת גרמניה אישרה מסירת צוללת רביעית מתקדמת למצרים

מדובר בחלק מעסקה שכבר נחתמה בעבר, אך כעת אושרה מסירת הצוללת, למרות מעורבותה לכאורה של קהיר במלחמה בתימן בין המורדים במימון איראן לבין כוחות בתמיכת סעודיה ומצרים

הכוח הגדול של העסקים הקטנים / איור: חן ליבמן

דווקא בעת משבר: הכוח הגדול של העסקים הקטנים

חדשנות, יצירתיות ותעוזה יכולות לסייע לעסקים קטנים לצלוח את משבר הקורונה ואפילו לצאת ממנו מחוזקים ● כך תעשו את זה נכון

קוטג' במבשרת ציון / צילום: יח"צ

עסקת השבוע: הנחה של 400 אלף שקל על כניסה מיידית במבשרת ציון

המשא ומתן על הנכס התחיל במחיר מבוקש של 4.7 מיליון שקל והסתיים ב-4.3 מיליון שקל ● "תוך 10 ימים המשפחה הרוכשת כבר נכנסה לבית"

משתתפות בטיסת "הכאילו" בטיוואן / צילום: Chiang Ying-ying, AP

לא יכולים לצאת לנופש בגלל הקורונה? תנסו חופשה בכאילו

מגפת הקורונה שינתה את העולם התעופה והתיירות וגדעה את תוכניות הנופש של רבים מאיתנו ● אז מה עושים כשאי אפשר לטוס לשום מקום? מדמיינים ● בטייוואן ארגנו טיסה שלא טסה לשום מקום ובתל אביב תוכלו למצוא תערוכה שתמלא את החסר עם זיכרונות

התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

מי הצליח לצאת מהארץ שנייה לפני שמגפת הקורונה סגרה את השמיים?

עומר לרנר תופס את ד"ר שחאדה לשיחה ומטלטל את עולמו ● למחרת שניהם כבר במקום אחר לגמרי, נפגשים בנפרד עם אותו בחור צעיר ● ומה קורה בין הבכירה בבנק לחוקר של משרד רואי החשבון? ● התעלומה: חידה בלשית בהמשכים

מלון ליר סנס. "יצרנו חבילות חדשות לכלות וחתנים"  / צילום: סימפלקס 360

"יולי היה יכול להיות פיצוץ, אבל המצב קטטוני": המלונות בפרברים מחפשים מודל עסקי חדש

מצליינים לסדנאות רוחניות, מאנשי הייטק לזוגות מתחתנים: המלונות שנפתחו במקומות שמחוץ לאתרי התיירות המרכזיים היו מלכתחילה צריכים להתאמץ יותר, ובעקבות הקורונה הם צריכים למצוא אפיקים חדשים לגמרי

בניין קשת / צילום: תמר מצפי, גלובס

בעקבות הצניחה בהכנסות, קשת נערכת לצמצום של 15% בהוצאות

"נתוני מאי יוני מחייבים אותנו להסתכל נכוחה ובפיקחון על המצב", אומר ל"גלובס" בכיר בערוץ ● בנוסף, בוחנת החברה הקפאת הפקות חדשות המתוכננות ל-2021 ● בחברות המדיה טוענים: "הטלוויזיה היא הנפגעת הפחות משמעותית בענף"

פרופ' סיגל סדצקי / צילום: איל יצהר, גלובס

משרד הבריאות משנה את הכללים: פחות אנשים יידרשו בבידוד

על פי הכללים החדשים, תיערך הבחנה בין מי שבא במגע עם חולה קורונה מאומת בעל תסמיני מחלה לבין מי שבא במגע עם חולה שלא פיתח תסמינים ● התוצאה: פחות אנשים יידרשו בבידוד

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

שופטים בניגוד עניינים: לא באמת המערב הפרוע

שאלת הפיקוח על הרשות השופטת חזרה השבוע למרכז הבמה ● התמונה שמציירים חברי כנסת מהימין, ולפיה שופטים פטורים מראש מקיום עיקרון ניגוד העניינים, ואין מי שיקרא אותם לסדר אם חרגו ממנו, חוטאת לעובדות ● "המשרוקית של גלובס"

איור: מורן ברק

דיור מוגן מדי? אפס ביקורים, אפס יציאות, אפס קורונה

"חודשיים לא יצאנו מהדירה, היינו אסירים בכלוב של זהב" ● עד לפני המגפה היו רשתות הדיור המוגן היוקרתי בוננזה נדל"נית ● כעת, אחרי העוצר, הפטרנליזם והבדידות, מניותיהן בצניחה ובני הגיל השלישי כבר לא בטוחים שזה הפתרון עבורם ● רשתות הדיור המוגן: "לדיירים אצלנו היה הרבה יותר קל מאשר לחבריהם בבית"

נועם לוי / צילום: איל יצהר, גלובס

"יסגרו אותנו עד הקיץ הבא, וזאת מכת מוות"

שיחה אישית ומקצועית עם נועם לוי, יו"ר התאחדות בעלי האולמות, על היתמות בגיל מוקדם, העבודה באולמות ונזקי הקורונה ● "אנחנו נמצאים במו"מ עם משרד האוצר על מתווה סיוע, ואם הוא לא יהיה הוגן, לא נוכל יותר להחזיק את החברים ונצא למלחמה"

בנייה חדשה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הקץ לדיונים בלי תוצאות? הקרב על עתיד הוותמ"ל מגיע לבג"ץ

הערכאה התכנונית הגבוהה בישראל, שאמורה לייעץ לממשלה כיצד לנהוג בעניין הוותמ"ל, סיימה דיון בנושא הרגיש ללא החלטה ● באדם טבע ודין הגישו עתירה נגד המועצה, תוך דרישה לקבל עמדה של המועצה בנושא ● ובינתיים סיעת כחול לבן החליטה להילחם אף היא בהארכת תוקף הוותמ"ל

דידס 6, ירושלים - התחדשות עירונית / הדמיה: קבוצת מנוס

"אסור שתיגמר היזמות של תמ"א. יש בניינים מאוד מסוכנים"

לדיירים ברחוב דידס 6 בירושלים היה חשוב ששיפוץ הבניין ישמור גם על האופי הייחודי של שכונת המושבה הגרמנית ● דיירת בבניין: "ראיתי איך הם חיזקו ואת החפירות לעומק - זה לביטחון כל התושבים"

תחנת המטרו - כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: נת"ע

עסקה ב-512 מיליון שקל בירושלים וקטטה על 18 מיליון בחיפה - כותרות הנדל"ן

קנדה ישראל רוכשת קרקע נחשקת בבירה, המנכ"ל הוותיק של אמות פורש, תקן החנייה בת"א מצטמצם, ירידה בהרוגים בתאונות עבודה בתחום הבנייה – בגלל הקורונה, או שדפוסי העבודה השתפרו ● וגם: כל מה שאפשר להגיד על "מס המטרו" החדש