גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אמת או חובה: מה אנחנו לא יודעים על ביטוח החובה לרכב?

אם אתם נוהגים ברכב מנועי שאינו מכוסה בביטוח חובה - אתם עוברים עבירה פלילית, והעונש הוא 3 חודשי מאסר או קנס ■ ומה קורה כשתעודת החובה נשכחה בכיס והתפוררה בכביסה, או כשגנבנו לנו את התיק עם הפוליסה?

תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק
תאונת דרכים / צילום: שאטרסטוק

מטרתה של פוליסת ביטוח חובה היא להעניק כיסוי ביטוחי לנזקי גוף אשר ייגרמו לנוהג ברכב, נוסעיו ולנפגעים אחרים, כתוצאה מתאונת דרכים ("פוליסת חובה"). לפני שנים רבות הכיר המחוקק בחשיבותו של כיסוי ביטוחי זה, ולשם כך נחקק סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי, התש"ל-1970 ("הפקודה").

בהתאם לפקודה, כאשר אדם נוהג ברכב מנועי, עליו להיות מכוסה בפוליסת חובה. המחוקק הגדיל לעשות, וקבע נוסף על כך כי העובר על ההוראה דינו מאסר 3 חודשים או קנס. לבית המשפט יש סמכות לפסול את רישיון הנהיגה של אותו אדם שלא רכש כיסוי ביטוחי, או את רישיון הרכב שלו. כאשר מתרחשת תאונה שנגרמו בה נזקי גוף, ומתברר כי הרכב המעורב לא היה מבוטח בפוליסת חובה, ייאלצו הניזוקים לפנות ל"קרנית" - קרן ממשלתית לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. קרנית תפצה את הנפגעים, למעט הנהג, והיא יכולה להגיש תביעת שיפוי כנגד אותו אדם שלא ביטח את רכבו.

נציג מקרה לשם הדוגמה: שמעון רכש רכב לפני חצי שנה בקירוב, וביטח עצמו בפוליסת ביטוח חובה. בעת רכישת הפוליסה שילם שמעון 1,300 שקל המשקפים את מלוא הפרמיה. עתה הוא מעוניין לבטל את הפוליסה, עקב רצון לעבור לחברה אחרת או כוונה למכור את הרכב - האם שמעון יכול לבטל את פוליסת הביטוח?

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010 ("התקנות") נותנות לכך מענה. על שמעון להודיע לחברת הביטוח שברצונו לבטל את פוליסת החובה, ועליו להחזיר לה את תעודת הביטוח המקורית. מדובר בתנאי הקבוע בתקנות, וללא קיומו לא תתבטל פוליסת החובה.

נשוב לדוגמה שהצגנו: שמעון מסר הודעה, ואולם לא מצא את תעודת ביטוח החובה. לאחר חיפוש ארוך נמצאה התעודה כשהיא מפוררת לחלוטין במכנסי הג'ינס שלו שעברו כביסה... מה יעשה במקרה כזה? (הרי הדרישה היא שיחזיר את התעודה המקורית). בהתאם לתקנות, עליו למסור הצהרה בכתב שתיחתם בפני חברת הביטוח או סוכן הביטוח בדבר נסיבות המקרה. בהצהרה עליו לציין כי הרכב עדיין בבעלותו או בחזקתו. נדגיש כי קיים הסדר דומה כאשר התעודה אבדה או נגנבה. רק במסירת הצהרה כמתואר, תתבטל פוליסת החובה.

שמעון נזכר שאת מלוא הפרמיה שילם לפני כחצי שנה, כשרכש אותה. האם הוא זכאי להחזר כספים עקב הביטול? ככלל, בעל פוליסת החובה שבוטלה זכאי להחזר יחסי של הפרמיה. הדרך לחישוב ההחזר קבועה בתקנות, כאשר קיימת חשיבות לסיבת הביטול. על חברת הביטוח להחזיר את הכספים תוך 14 יום מהמועד שבו הביטול נכנס לתוקף, תהא הסיבה אשר תהא.

מה יהא הדין כאשר חברת הביטוח היא זו שמעוניינת בביטול פוליסת החובה? התקנות מפרטות שני מקרים שבהם חברת הביטוח רשאית לפעול כאמור לפני תום תקופת הביטוח. המקרה הראשון מתייחס למירמה מצד בעל הפוליסה. המקרה השני מתייחס לאי-גילוי נאות של פרטים שנשאל עליהם בעל הפוליסה לפני שתעודת הביטוח הונפקה.

נדגים: ראובן רכש רכב לפני 4 חודשים בקירוב. הוא מודע לחשיבותה של פוליסת חובה, ולכן רכש פוליסה מתאימה ב-1,250 שקל. ראובן חושש מכך שלא מסר פרטים מלאים לחברת הביטוח לפני הנפקת התעודה, וכעת הוא אינו בטוח אם הפוליסה עדיין בתוקף. כיצד יוכל לדעת אם חברת הביטוח ביטלה את פוליסת החובה? לפי התקנות, חייבת חברת הביטוח למסור לראובן הודעת ביטול מנומקת בכתב וזאת 21 ימים לפחות לפני מועד הביטול. לאחר מכן, על ראובן להחזיר לחברת הביטוח את תעודת הביטוח המקורית. על חברת הביטוח להוציא לפועל את ההחזר הכספי היחסי בהקדם, ולא יאוחר מ-14 יום ממועד השבת התעודה. ואולם להבדיל מביטול פוליסת החובה מיוזמתו של בעל הפוליסה, אי-החזרת התעודה במקרה זה אינו מהווה תנאי לביטולה בפועל. עם זאת, אם ראובן לא יחזיר את התעודה - הוא לא יהיה זכאי לקבל את החזר הפרשי הפרמיה ששילם.

ראובן נזכר שלפני כחודש אירעה פריצה לביתו, שבה נגנבו שני מכשירים סלולריים ותיק אישי. בין היתר, התיק הכיל את תעודת החובה המקורית. לכן, אין באפשרותו של ראובן להחזיר את תעודת המקור. האם יקבל החזר יחסי של הפרמיה? ראובן יכול להיות רגוע: עליו למלא הצהרה בכתב שתיחתם בפני חברת הביטוח או סוכן הביטוח, בדבר נסיבות הגניבה. ההחזר במקרה זה יבוצע לאחר שנמסרה ההצהרה לחברת הביטוח. נדגיש כי הסדר זה יחול גם כאשר התעודה אבדה או הושחתה.

חשיבות רבה

בפני חברת הביטוח עומדת אפשרות נוספת לביטול פוליסת החובה. אפשרות זו מנויה בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 ("החוק"). בהתאם לחוק, כאשר הפרמיה או חלקה לא שולמה במועד, על חברת הביטוח להודיע על כך בכתב למבוטח. לאחר 15 ימים מיום ההודעה, רשאית חברת הביטוח לשלוח הודעה נוספת למבוטח. בהודעה זו יצוין כי הפוליסה תתבטל לאחר 21 יום נוספים אם החוב לא ישולם.

א' ("התובע") הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח ("הנתבעת") בגין אי-תשלום תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה שרכש אצלה ("הפוליסה"). ב-30 במאי 2014 היה מעורב הרכב המבוטח בתאונה ("האירוע"). הנתבעת טענה להגנתה כי הפוליסה בוטלה ב-13 באפריל 2014, בעקבות חזרה של הוראת קבע לתשלום הפרמיה. לפיכך, במועד האירוע לא היה כיסוי ביטוחי בתוקף. הנתבעת הוסיפה שלפני התאונה ערך התובע ביטוח נוסף לרכב, בחברת ביטוח אחרת ("הפוליסה החדשה"), ולכן ידע שאין לו כיסוי ביטוחי אצלה. האם העובדה שהוראת הקבע חזרה הובילה לביטול הפוליסה? מה משמעות רכישת הפוליסה החדשה, והאם היא תפעל לרעת המבוטח?

בית המשפט קבע שסעיף 15(א) לחוק מסדיר את דרך ביטול הפוליסה במקרה של אי-תשלום הפרמיה במועד. מטרת הסעיף הינה מניעת ביטול הכיסוי הביטוחי עקב התרשלות או שיכחה של בעל הפוליסה. על חברת הביטוח להודיע בכתב לבעל הפוליסה על אודות החוב, ולדרוש תשלום בהתאם. בנוסף, על חברת הביטוח לשלוח הודעה נוספת בכתב לפני ביטול הפוליסה. בית המשפט הדגיש, כי ביטול הכיסוי הביטוחי מותנה בשליחת שתי ההודעות כאמור. הודעות אלה מעניקות לבעל הפוליסה שתי אורכות לסילוק החוב, מתוך מטרה שבמהלכן יסולק החוב לפני שתבוטל הפוליסה.

בית המשפט הוסיף כי הנתבעת לא הוכיחה ששלחה שתי הודעות לבעל הפוליסה כנדרש, ושהן אכן נמסרו לו. לפיכך, אין לקבל את טענתה שלפיה הפוליסה בוטלה. אף אם הייתה שולחת הנתבעת הודעת ביטול פוליסה, הרי שהודעה זו חסרת תוקף בהיעדר משלוח שתי ההודעות כאמור לעיל. עוד צוין כי רכישת הפוליסה החדשה התייחסה לתקופה המתחילה עם סיום פוליסת הנתבעת. מכאן הסיק בית המשפט שמדובר במבוטח המקפיד לוודא שלרכבו תהא פוליסת ביטוח בתוקף. בשל כך לא סביר כי אילו היה מקבל את ההודעות בהתאם לחוק, לא היה פועל בעניין. בהתאם לאמור, בית המשפט קבע כי הפוליסה לא בוטלה - והורה לנתבעת לשלם את תגמולי הביטוח בהתאם לנזקים שנגרמו באירוע (בית משפט השלום - תא"מ (צפת) 43585-04-15).

מהאירועים המתוארים בכתבה זו ניתן להתרשם מחשיבותה הרבה של פוליסת החובה. ראשית, מדובר בהוראת חוק, שאי-קיומה מהווה עבירה פלילית. שנית, בסמכותם של בתי המשפט לפסול את רישיון הנהיגה של אותו אדם שעבר על החוק, או את רישיון הרכב שלו. כמו כן, במקרים שהגיעו לבתי המשפט, שעסקו בנזקי גוף בתאונת דרכים ללא שהיה בידי בעל הרכב פוליסת חובה, שילמה כאמור קרנית את הפיצוי הכספי לנפגעים (למעט לנהג הרכב). במקרים אלה, מגישה קרנית תביעת שיפוי כנגד אותו נהג. מנגנון ביטול פוליסת החובה אינו מוכר לרוב האנשים, ורצוי ומומלץ שציבור המבוטחים יכיר את הוראות החוק ובתוך כך יהיה מודע לזכויותיו ולדרכי ההתנהלות מול חברות הביטוח.

■ הכותב הוא מומחה בביטוח ונזיקין, הבעלים של משרד עורכי דין ג'ון גבע, ומשמש, בין היתר, כיועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני הביטוח. 

עוד כתבות

מגדלי עזריאלי והסביבה  / צילום: גיא ליברמן, גלובס

מסכים אדומים בבורסה: מדד ת"א 35 צנח ב-3.3% בסיום

מחזור המסחר הסתכם בכ-820 מיליון שקל ● מדד הבנקים צנח ב-4.3% ● בנק ישראל יפרסם מחר את הריבית ליולי ואת תחזית מחלקת המחקר; הראל: "בנק ישראל יעדכן מטה את תחזית הצמיחה"

קנייה ווסט / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

קניה ווסט הכריז שיתמודד לנשיאות ארה"ב, וכבר יש לו תומך מאוד בולט

הראפר שנחשב לתומך קולני בנשיא ארה"ב טראמפ הודיע בטוויטר על כוונתו ● זמן קצר לאחר מכן אלון מאסק צייץ בתגובה: "יש לך את התמיכה המלאה שלי"

גונן אוסישקין  / צילום: סיון פרג'

מנכ"ל אל על לעובדים: "נחוש להגיע למציאת פתרון בהתאם למתווה שייבחר"

"ככל שהימים חולפים ענן אי הוודאות אינו מתפזר, ישראל נמצאת בגל קורונה שני עם החמרה בהגבלות והעדר צפי של ממש לחידוש הטיסות", כותב גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על, לעובדים ● אוסישקין מדגיש כי "אל על לא תוכל לחזור לפעילות סדירה ללא קבלת סיוע הנדרש על מנת להניע את הפעילות שלנו"

מחלקת מונשמי קורונה / צילום: ראובן קסטרו, וואלה !NEWS

הגרף היומי: איך "כבשה" ישראל את הצמרת המפוקפקת בטבלת מספרי החולים החדשים

אחרי שנראה שישראל מצליחה להיחלץ מהמשבר הבריאותי, בשבועיים האחרונים מספר החולים היומי הולך ומטפס במהירות, גם ביחס לעולם • לישראל אין מערך יעיל לקטיעת שרשראות הדבקה, אך ישנה עלייה ניכרת במספר הבדיקות והקלה בתנאים, באופן המאפשר לאתר חולים רבים יותר

טל גרנות גולדשטיין/ צילום: צילום: רפי דלויה

משרד התקשורת מקל על הוט: תוכל למכור חבילות אינטרנט

הוט התחייבה בתמורה להפחית מחירים בשוק הסיטונאי למפעילים הרוכבים עליה ● החברה תוכל למכור חבילות אינטרנט בחשבונית אחת הכוללת ספק ותשתית ● גם IBC קבלה היתר דומה

שי וינינגר (מימין) ודניאל שרייבר, מייסדי למונייד / צילום: שלומי יוסף, גלובס

למונייד הצטרפה למועדון "מניות החלום" של ההייטק הישראלי: צמד המייסדים שווים ביחד מעל חצי מיליארד דולר

שווי חברת הביטוח הדיגיטלי, שעדיין רושמת גידול בהפסדיה, יותר מהוכפל ביום המסחר שלאחר ההנפקה, ל-3.8 מיליארד דולר ● נסיקתן של מניות ההייטק הישראליות, ולמונייד ביניהן, אינה מתבססת על התוצאות הפיננסיות שלהן, אלא משקפת בעיקר ציפיות משקיעים למימוש הפוטנציאל העסקי שלהן בעתיד

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

ברקת מטרפד מינוי דירקטורים של כלל החזקות בכלל ביטוח

הממונה על שוק ההון: "אני סבור כי קיימת עילת התנגדות סבירה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח, אשר מכהנים כדירקטורים במקביל בכלל החזקות, וזאת בשל חשש ממשי לקיומו של ניגוד עניינים..."

ח"כ גבי אשכנזי  / צילום: דוברות משרד החוץ

אחרי קיפאון ממושך: משרד החוץ הודיע על מינוי שגרירים חדשים

משרד החוץ הודיע על מינויו של השר גלעד ארדן לשגריר באו"ם והחל מינואר 2021 הוא יכהן גם כשגריר ישראל בוושינגטון ● איסמעיל חלדי יכהן כשגריר באריתריאה והוא הבדואי הראשון שיכהן כשגריר ישראלי ● המינויים כפופים לאישור הממשלה

בועז טופורובסקי, יש עתיד / צילום: דוברות הכנסת, יח"צ

האם מפלגת יש עתיד היא דמוקרטית? תלוי למה אתם מתכוונים

הוויכוח אם יש עתיד היא מפלגה דמוקרטית שוב מתלהט. להלן העובדות ● "המשרוקית" של גלובס

פיני כהן גיל-עד בושביץ ורן שלח / צילום: סיון פרג

הקורונה מקטינה עסקה ענקית של קרן נוי בתחום הסולארי בספרד ושולחת את עובדיה לבידוד

העסקה שעליה חתמה הקרן היא לרכישת פרויקט לייצור חשמל באנרגיה סולארית בהיקף של כ-340 מגוואט באזור קסטיה לה מנצ'ה, לא רחוק מהבירה מדריד, בהשקעה של כ-300 מיליון אירו ● כיום עומדת על הפרק השלמתה של מחצית העסקה

חנויות סגורות בככר המדינה בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

מיום חמישי ועד היום בבוקר: 850 דורשי עבודה חדשים

מהעדכון האחרון ביום חמישי 2.7.2020 בשעה 16:00 ועד היום ב-7:00 בבוקר התקבלו בשירות התעסוקה 466 דיווחים על חזרה לעבודה ● נכון להערב, רשומים בשירות התעסוקה 847,207 דורשי עבודה, מהם 584,819 בחל"ת

בנייה בערד / צילום: גיא ליברמן, גלובס

סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס: בתעשייה ובבינוי מתאוששים, במלונאות לא

בלמ"ס מציינים כי "נראה שבחודש יוני המנהלים כבר לא בטוחים לגבי המצב העתידי, עם ירידה בצפיות להיקף הייצור" ● ניתן להניח שחוסר הוודאות והגידול במספר הנדבקים משפיע באופן ניכר על הציפיות ● בלמ"ס גם מודיעים כי "בציפיות להיקף התעסוקה חל שיפור, אם כי המאזן עדיין שלילי"

הפגנת העובדים הסוציאליים בנובמבר. / צילום: ראובן קסטרו, וואלה NEWS

החל ממחר: שביתה כללית בכל השירותים החברתיים

העובדות והעובדים הסוציאליים יחלו מחר בשביתה כללית, במחאה על תנאי העסקתם, העומס הרב והאלימות כלפיהם ● יו"ר איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים: "פקידי האוצר רוצים לשבור את השירותים החברתיים ולסגור אותם"

שר האוצר ישראל כ"ץ ויו"ר  ההסתדרות ארנון בר-דוד / צילום: יניב לוי ויותם בן יצחק, יח"צ

הערכות: ההסתדרות תסכים להקפאת שכר במגזר הציבורי

בהסתדרות מבקשים לחתום על הסכם שכר חדש לעובדי המגזר הצ יבורי לאחר שהסתיים הסכם המסגרת הקודם שנחתם ב-2016 על ידי שר האוצר כחלון ● במסגרת ההסכם הקודם, שחל בשנים 2015-2019 קיבלו עובדי המגזר הציבורי תוספות שכר בהיקף מצטבר של כ-8% לאורך תקופת ההסכם

משה גפני בדיון של וועדת הכספים / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

אושרה הצעת חוק למחיקת מאגר נתוני האשראי שנאסף בימי הקורונה

ההצעה של הח"כים גפני ומקלב לתיקון את חוק נתוני האשראי קובעת כי בנק ישראל לא יכלול במאגר נתוני האשראי, המשמשים את המוסדות הפיננסיים, נתונים שנאספו בתקופת משבר הקורונה

שי וינינגר ודניאל שרייבר, מייסדי למונייד / צילום: בן קלמר

מניית למונייד זינקה ב-140% ביום המסחר הראשון? זה המודל שדפוק

יכול להיות שלמונייד באמת תעשה מהפכה ותכבוש את השוק ● אבל בינתיים חסרים מידע ונתונים

יואב קיש / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הנוכחות באולמות, בתי כנסת, ברים ופאבים תוגבל לחמישים איש

ועדת הקורונה דנה הבוקר באישור הצו הממשלתי ובו הגבלות לגבי התקהלות ● ח"כ קיש אמר כי "אנחנו חייבים לפעול משמעותית להגביל אירועים חברתיים המוניים" ● נתניהו: "אנחנו נידרש לצעדים נוספים מעבר למה שהחליטו קבינט הקורונה והממשלה בסוף השבוע שעבר"

איכון סלולרי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

איכוני השב"כ מפספסים בכחמישה אחוז מאז חמישי האחרון

הגורם שאליו פנינו אומר כי בין האפשרויות הנבדקות אי-התאמה במספרי הטלפון הסלולרי של נדבקים, או של האנשים שנמצאו לצידם, והאפשרות כי הטלפון רשום בחברות הסלולר על שם אדם אחר ● הוא לא שלל את האפשרות כי הכלי יעיל פחות במרחב מגורים צפוף, או באירועים הומי אדם

תיירת מגיעה לקפריסין אחרי פתיחת השמיים באיחוד האירופי / צילום: Harry Nakos , AP

דיווחים בקפריסין: לא תותר כניסה לישראלים שאינם תושבים

קפריסין קובעת חלוקה קטגורית לפי הנתונים האפידמיולוגיים בכל מדינה ויחס התחלואה אל מול גודל האוכלוסיה ● הרשימות מתעדכנות מדי שבועיים, ורשימה חדשה צפויה להתפרסם בקרוב

אבי חימי, כנס לשכת עוה"ד / צילום: דרור סיתהכל

חימי: נקיים בחירות לנציג הוועדה לבחירת שופטים מטעם לשכת עוה"ד בעוד 3 שבועות

ראש לשכת עורכי הדין ציין כי אין בכוונתו לקדם מועמד מטעמו לתפקיד ● עם זאת, לדברי בכירים בלשכה, המועמד בעל הסיכויים הגבוהים ביותר בשלב זה הוא ראש מחוז צפון עו"ד מוחמד נעאמנה