גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עוצרות דיבידנדים למרות רווחי הגז: מורה נבוכים למצבן הפיננסי המורכב של דלק קידוחים ותמר פטרוליום

חובות של מיליארדי שקלים והאטה כלכלית בהשפעת משבר הקורונה מכניסים את החברות המחזיקות במאגרי הגז של ישראל לעמדת מגננה ● הנפגעת העיקרית עלולה להיות קבוצת דלק, שיכולת החזר החוב שלה נסמכת במידה רבה על הדיבידנדים מדלק קידוחים

פלטפורמת הגז של מאגר תמר / צילום: בן יוסטר
פלטפורמת הגז של מאגר תמר / צילום: בן יוסטר

חברת תמר פטרוליום , שמחזיקה ב-16.75% משדה הגז "תמר", סיימה את שנת 2019 ברווח נקי של 126 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 27% בהשוואה ל-2018. למרות זאת, דיווחה תמר פטרוליום כי הדירקטוריון שלה החליט שלא לחלק דיבידנדים לבעלי המניות על בסיס הדוחות לסיכום 2019. זאת, לאחר שקיים בחינה, שבמסגרתה הובאו בחשבון, בין השאר, מצבה הפיננסי של החברה, ובכלל זה נתונים בדבר יתרות המזומנים שלה, ההתחייבויות הקיימות והצפויות, וכן אומדן תזרים מזומנים עתידי, המבוסס על הנחות שמרניות ביחס למקורות ולשימושים של תמר פטרוליום.

כמו כן, במסגרת בחינה זו התייחס הדירקטוריון, בין השאר, למגמת ההאטה המתמשכת בפעילות הכלכלית המקומית והעולמית (גם על רקע התפשטות מגיפת הקורונה בעולם), שעלולה להיות בעלת השפעה שלילית, בהיקף שלא ניתן להעריכו בשלב זה, על פעילות החברה ותוצאותיה הכספיות. במקום חלוקת דיבידנד, החליט הדירקטוריון כי החברה תבצע רכישה עצמית של איגרות החוב בהיקף של עד 20 מיליון דולר ערך נקוב.

לתמר פטרוליום שתי סדרות אג"ח צמודות מט"ח, שעתידות להיפרע עד 2028 (כמחצית הסכומים - בתשלום אחד בסוף התקופה): סדרה א' בהיקף של כ-2 מיליארד שקל וסדרה ב' בהיקף של כ-1.67 מיליארד שקל, בעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 4.65 שנים ו-4.92 שנים, בהתאמה, נסחרו היום לפי תשואה שנתית לפדיון של 11%.

לפי תמר פטרוליום, הסדרות יירכשו לפי יתרות הערך הנקוב שלהן - כלומר, עד כ-11 מיליון דולר ערך נקוב של אג"ח א' ועד כ-9 מיליון דולר ערך נקוב של אג"ח מסדרה ב'. לדברי הדירקטוריון, במצב השוק הנוכחי, תוכנית הרכישה העצמית של האג"ח תאפשר את הקטנת היקף החוב נטו של החברה וצפויה לתרום ליכולת הפירעון של החוב ולהגדלת השווי הנכסי של החברה.

תמר פטרוליום נסחרה אמש בבורסת תל אביב לפי שווי שוק של 120 מיליון שקל בלבד, לאחר שמנייתה איבדה 83% מערכה מתחילת השנה ו-92% מאז הנפקתה ביולי 2017, בין השאר, על רקע החוב העצום שהועמס עליה במקביל להנפקת המניות.

תמר פטרוליום היא חברה ללא בעל שליטה, אבל שותפות דלק קידוחים  (שממנה היא פוצלה בעבר) עדיין מחזיקה ב-13.4% מזכויות ההצבעה בתמר פטרוליום, ואף זכאית ל-22.6% מהדיבידנדים שהיא מחלקת, מכוח החזקותיה במניות החברה (כולל מניות המוגדרות כרדומות).

הלוואה בנקאית של 1.75 מיליארד דולר

נוסף על ההחזקה בתמר פטרוליום, מחזיקה דלק קידוחים באופן ישיר גם בכ-22% ממניות שדה הגז "תמר", וכן בכ-45.34% ממניות שדה הגז "לוויתן", שפיתוחו הושלם ב-2019 עם חיסכון של 200 מיליון דולר בתקציב ושהתחיל להפיק ולמכור גז בסוף דצמבר לישראל, לירדן ולמצרים.

את שנת 2019 סיימה דלק קידוחים עם הכנסות נטו (בניכוי תמלוגים) של 359 מיליון דולר, עם רווח נקי של 223.7 מיליון דולר, עם רווח כולל של 175.5 מיליון דולר, וכן עם תזרים מזומנים של 254 מיליון דולר מפעילות שוטפת.

לדלק קידוחים, שנסחרת בבורסה לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל (ירידה של 65% מתחילת השנה), יש סדרה אחת של איגרות חוב תאגידיות (סדרה א') צמודות מט"ח, בהיקף של 1.44 מיליארד שקל (405 מיליון דולר). סדרה א', בעלת מח"מ של 1.7 שנים בלבד, נסחרה היום בתשואה דו-ספרתית של 16%, המלמדת על חשש משמעותי בקרב המשקיעים לגבי יכולתה של דלק קידוחים לפרוע את סדרה זו בהתאם ללוח הסילוקין הקיים.

נוסף על אג"ח א', לדלק קידוחים התחייבויות פיננסיות נוספות לבנקים ולמחזיקי אג"ח תמר בונד הפרויקטליות. בסך הכל, אמורה השותפות לפרוע בשנתיים הקרובות חובות פיננסיים בהיקף עתק של 3.78 מיליארד דולר, מתוכן 2.59 מיליארד דולר עוד ב-2020.

עיקר החוב שנדרשת דלק קידוחים לפרוע ב-2020 הוא הלוואה בנקאית, שהועמדה לה לצורך מימון חלקה בעלויות הפיתוח של מאגר "לוויתן", בסכום כולל של 1.75 מיליארד דולר (קרן וריבית), ושאמורה להיפרע עד לסוף 2020 (או לכל המאוחר עד לפברואר 2021). על פי תזרים מזומנים חזוי שפרסמה דלק קידוחים לשנתיים הקרובות, החברה מתכננת לפרוע את התחייבויותיה השנה באמצעות מימון מחדש המבוסס על מאגר "לוויתן" בסך 2.475 מיליארד דולר.

דלק קידוחים בוחנת שלוש חלופות

לפי דוח רגישות שביצעה דלק קידוחים, הרי שגם במקרה שבו מחיר הנפט גולמי יישאר קבוע לאורך שנים ברמה ממוצעת של 25 דולר לחבית, הרי ששוויו של מאגר "לוויתן" יתכווץ בכ-15% בלבד, ואילו שווי חלקה במאגר יירד לכ-4 מיליארד דולר. להערכת השותפות, יש בפניה שלוש חלופות, כשהראשונה ביניהן היא איגוח פרויקטלי של "לוויתן" בארה"ב (בדומה לתמר בונד) - כלומר, שהאג"ח מובטחות על ידי הנכס.

בהנחה ששווי הנכס עומד על 4 מיליארד דולר, הרי שאיגוח בסכום של 2 מיליארד דולר אמור, להערכת השותפות, להיות משימה הניתנת לביצוע, אבל השאלה היא האם ניתן גם להגיע לסכום גבוה יותר, של כ-2.5 מיליארד דולר. יש לזכור כי אג"ח תמר בונד נסחרות כיום בין הגופים המוסדיים (במערכת רצף מוסדיים) לפי תשואה של 5% בלבד - כלומר, בהתאם לערך ההתחייבותי (פארי) ולריבית שלפיה הן הונפקו.

החלופה השנייה היא החלפה של מימון "לוויתן" (כאמור, בהיקף של 1.75 מיליארד דולר) במימון בנקאי ארוך טווח בהיקף של עד 2.5 מיליארד דולר, ומגעים בעניין זה התחילו עם גופים בנקאיים בעולם עוד לפני התפרצות מגיפת הקורונה. עם זאת, במקרה הגרוע ביותר מעריכים בדלק קידוחים כי ניתן יהיה להאריך את ההלוואה הקיימת בשנה או בשנתיים נוספות, כשכמה מהמלווים הקיימים אפילו הציעו זאת בעצמם.

לפי שיחת הוועידה שניהלה אתמול דלק קידוחים עם המשקיעים, נראה כי בשוק פחות חוששים כרגע מהאפשרות שהשותפות לא תצליח לגייס את הסכום הדרוש לה במהלך המימון מחדש - כלומר, 1.75-2.0 מיליארד דולר. עיקר עיסוקם של המשקיעים נגע לשאלה האם תצליח השותפות לגייס סכום של 2.5 מיליארד דולר, שיאפשר לה גם חלוקת רווחים למחזיקים ביחידות ההשתתפות שלה.

לפי התזרים החזוי של דלק קידוחים, הרי שגיוס של 2.475 מיליארד דולר ישאיר בקופתה סכום של 646 מיליון דולר בסוף 2021, ויאפשר לה למעשה לחלק כ-250 מיליון דולר בכל אחת מהשנתיים הקרובות. מנגד, אם יגויס סכום של 1.75-2.0 מיליארד דולר בלבד, הרי שיכולת חלוקת הרווחים תהיה מועטה עד לא קיימת. 

עצירת הדיבידנדים מדלק קידוחים תפגע בעיקר בקבוצת דלק

מי שנסמכת במידה רבה על חלוקות הרווחים של דלק קידוחים, היא החברה האם, קבוצת דלק  של יצחק תשובה, שהידרדרה באחרונה לשווי של מיליארד שקל בלבד, לאחר ירידה של 80% במניה מתחילת השנה, ושהאג"ח שלה (חוב של יותר מ-6 מיליארד שקל) נסחרות בתשואות "זבל" אסטרונומיות, המשקפות ציפייה להסדר חוב.

לפני שבועות אחדים העריכה קבוצת דלק כי דלק קידוחים תחלק סכום של לפחות 300 מיליון דולר בכל אחד מהשנים 2020 ו-2021, וממנו אמורה היתה קבוצת דלק לקבל כ-621 מיליון שקל בכל אחת מהשנים האלה. עם זאת, מאז ירד חלקה של קבוצת דלק בדלק קידוחים בכ-5% לכ-55%, כשמנגד התחזק שער הדולר בכ-3% מול השקל. לפיכך, אם תחלק דלק קידוחים סכום של 250 מיליון דולר בכל אחת מהשנתיים הקרובות, תקבל קבוצת דלק בכל חלוקה כ-490 מיליון שקל, לפי שער החליפין הנוכחי.

מקבוצת דלק נמסר בתגובה: "הקבוצה עומדת בכל התחייבויותיה, ויש לה מגוון נכסים מצוינים בארץ ובחו"ל, שצפויים לייצר לה תזרימים בהיקפים משמעותיים בשנת 2020 ובשנים הבאות, ולספק לקבוצה גמישות פיננסית מירבית בהתאם לצרכיה. מהתזרים שדלק קידוחים פרסמה אתמול, כחלק מדוחותיה הכספיים, לא עולה שהיא לא מתכוונת לחלק דיבידנד. ההפך הוא הנכון.

"דלק קידוחים ציינה במפורש מה יתרות המזומנים שצפויות להישאר לה בכל שנה, בהתאם להנחות של התזרים, ומהן ניתן ללמוד גם על הדיבידנד שבכוונתה לחלק. מכל מקום, גם אם הטענה שדלק קידוחים לא תחלק דיבידנד במהלך שנת 2020 היתה נכונה, והיא לא, הרי שלקבוצה יש נכסים מצויינים נוספים, שצפויים לייצר לה תזרימים משמעותיים לפירעון התחייבויותיה, וביניהם: החזקותיה באיתקה, תמלוגי העל מ'לוויתן', תמלוגי העל מפרויקט 'כריש תנין', החזקותיה בדלק ישראל וכן נדל"ן שבבעלותה". 

עוד כתבות

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

היפוך מגמה: וול סטריט נצבעה אדום בצל הודעתו של טראמפ כי יקיים מחר מסיבת עיתונאים בנוגע לסין

הנשיא טראמפ צפוי לחתום על צו נשיאותי שיפגע בהגנות על הרשות החברתיות ● מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפיאו הודיע אמש בקונגרס כי הונג קונג אינה אוטונומית מסין ● קצב הגשת התביעות החדשות ירד בהשוואה לשבועות הקודמים, ונרשמה ירידה של כ-4 מיליון תביעות מאז פרוץ מגפת הקורונה

אוצר מילים / עיצוב: גלובס

אוצר מלים: 100 ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם בעברית

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

הלקח שנלמד וזה שעדיין לא: כך זרמו (שוב) מיליארדים מהפנסיה שלנו אל יצחק תשובה

כעשור לאחר הקריסה של דלק נדל"ן ולמרות תמרורי האזהרה בצל עסקת נפט ענקית בים הצפוני, מחזיקי האג"ח שוב נקלעים למתיחות עם יצחק תשובה ביחס לאשראי שהעמידו לו ● גם לאחר שהמוסדיים הגיעו להבנות, הם עדיין נקלעו, שוב, למשבר ללא בטוחות וכמעט ללא אפשרויות

ישראל טויטו / צילום: אריק סולטן

מנכ"ל חדשות 13 משיב מלחמה: עובדי החדשות לא יקבלו את מלוא שכרם בשל העיצומים

לטענת מנכ"ל חדשות 13 ישראל טויטו היות ומדובר בשביתה של העובדים, אין זאת הפרת משמעת כי נקיטת עיצומים מביאה להשהיה מיידית של חוזה העבודה ובמצב כזה העובדים אינם זכאים לשכר רגיל אלא לשכר הולם ● מאוחר יותר הובהר לחלק מהעובדים - הבכירים שביניהם - ששכרם לא יקוצץ

משה בר סימן טוב  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשנות: העלייה במספר החולים - האם המדינה התרשלה בצעדי החזרה לשגרה

בניגוד למדינות אחרות, שבהן הוסר הסגר באופן הדרגתי ובשילוב עם מערך בדיקות משמעותי, בישראל הוסר הסגר כמעט באחת ● איך בכל זאת היה ניתן לפעול אחרת?

טראמפ, השבוע / צילום: רויטרס - Yuri Gripas

טראמפ הודיע כי ארה״ב מסיימת את יחסיה עם ארגון הבריאות העולמי

בשנתיים האחרונות ארה״ב העבירה כ-900 מיליון דולר לארגון אלא שמערכת היחסים בין הארגון לנשיא טראמפ התערערו לאחר שהוא טען כי הארגון הינו פרו-סיני ולא פעל נכון לחיסול נגיף הקורונה, תוך הסתרת הסיבות להתפרצות

גיל חובב  / צילום: רלי אברהמי

אוצר מלים: גיל חובב על המילה שסבא שלו, איתמר בן אב"י, המציא בלהט הרגע

הסופר ומבקר המסעדות גיל חובב מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "כייס" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מפגינים מול המשטרה על המוות של ג'ורג' פלויד. מיניאפוליס, ארה"ב / צילום: John Minchillo, Associated Press

המחאה נגד הרג העצור השחור מחריפה: המשמר הלאומי נפרס במיניאפוליס

מאות חיילים הוזעקו לסייע בשמירה על הסדר לאחר שתחנת משטרה נפרצה והוצתה ביום השלישי למהומות שפרצו עקב התיעוד של שוטר לבן חונק למוות את ג'ורג' פלויד ● המחאות הפכו לאלימות גם בקולורדו וקנטאקי ● טראמפ כינה את המפגינים "בריונים" והוסיף: "מבזים את זכרו"

מרים נאור / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

אוצר מלים: מרים נאור מסבירה למה בחרה במילה שיוויון

השופטת בדימוס מרים נאור, לשעבר נשיאת ביהמ"ש העליון, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "שוויון"● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מנכ"ל מודרנה סטפן בנסל / צילום: Andrew Harnik, AP

חשש מחקירה נגד מפתחת החיסון לקורונה מודרנה הפיל את המניה

חשד כי החברה וחלק ממנהליה או דירקטורים מטעמה ביצעו עבירות שלא כדין בקשר לתוצאות הניסוי בחיסון לקורונה שפרסמה החברה בתחילת החודש

רון פאינרו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אירועים חד פעמיים השנה ואשתקד סייעו למקס לעבור מהפסד לרווח רבעוני למרות הקורונה

חברת כרטיסי האשראי הרוויחה 47 מיליון שקל ברבעון הראשון ● 5.2% ממניות מקס הוקצו ליו"ר, למנכ"ל ולחברי הנהלה נוספים ● בשל משבר הקורונה שב"א רשמה הפסד נוסטרו שחתך את רווחיה

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

טראמפ חתם על צו נשיאותי נגד הרשתות החברתיות

תיוג ציוץ של טראמפ ככזה הדורש בדיקת עובדות הוביל לאסקלציה משמעותית ביחסיו עם טוויטר ופייסבוק ● הצו מטיל מגבלות על חופש הפעולה שלהן וחושף אותן לתביעות

רונית גדיש / צילום: איל יצהר

המופרכות, הנדירות והנפוצות: הבכירה באקדמיה ללשון חושבת שהעברית היא שפה סקס-מניאקית

המילים שהציבור סירב לאמץ, המילים המופרכות שהציעו, המילים הנדירות שהפכו לנפוצות והמילה שמשתמשים בה הכי הרבה ● רגע של עברית עם רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית ● אוצר מילים, פרויקט מיוחד 

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות: טראמפ רוצה לשנות את האינטרנט כפי שהכרנו אותו. הוא צודק (וטועה)

טראמפ רוצה להטיל על הרשתות החברתיות אחריות גדולה יותר על סינון תכנים, ולשנות את החוק שמעניק להן כוח מוגזם ● במהות הוא צודק אבל לא בטוח שזו הדרך ● איך הפך ציוץ אחד של נשיא ארה״ב למסע נקמה ולמה בדרך הוא עשוי להבקיע גול עצמי

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה תובעת את ויליפוד על העתקת אריזה של גבינת עמק

תנובה טוענת הן להפרת זכויות הקניין הרוחני שלה, בשל זהות האריזות, והן להטעיית הצרכן, כשהמוצר המשווק על ידי ויליפוד אינו גבינה מגורדת, אלא מוצר על בסיס חלב ושומן צמחי ● חברת המזון הגדולה בישראל מבקשת בתביעה צו מניעה ופיצוי כספי של 2.6 מיליון שקל

לן בלווטניק, בעלי כלל תעשיות / צילום: יח"צ

נפלו ברשת: לן בלווטניק היה אמור להיות נמל המבטחים של ערוץ 13. אז מה השתבש בדרך?

בידיים של המיליארדר לן בלווטניק, ערוץ 13 היה אמור להגיע לחוף מבטחים. זה לא קרה ● עשרות שיחות עם אנשי תקשורת ועיתונאים חושפות את מסלול ההידרדרות: החילופים התכופים בצמרת, אובדן האמון בין ההנהלה לעיתונאים, הקרב האבוד על הרייטינג והמחנאות בקרב כתבי החדשות

ינון מגל ובן כספית / צילום: שלומי יוסף, אביב חופי

בן כספית וינון מגל מנסים לגשר על התהום האידיאולוגית. לא תמיד זה מצליח להם

כספית מתחרפן מ"הזחיחות ושביעות הרצון העצמית האינסופית של מגל" ● מגל חושב שלהעביר ביקורת על השמאל ועל התקשורת זה לא פחות חשוב מלבקר את ראש הממשלה ● הזוגיות הכי חמה ברדיו התיישבה על ספת הפסיכולוג של "אוף דה רקורד" ● האזינו לראיון המלא

דוד טרטקובר  / צילום: אפרת שפורקר

אוצר מלים: דוד טרטקובר אוהב את אנדי וורהול

דוד טרטקובר, מעצב, אמן ואוצר, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "כסף" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

חיים כצמן / צילום: יח"צ

חיים כצמן: "היא מעלה בי ערגה לתקופה העברית הראשונה"

חיים כצמן, בעל השליטה ומנכ"ל גזית גלוב, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "אשמורת" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

בנימין נתניהו, מסיבת העיתונאים בצל הקורונה, אמש / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

ביבי, הסדרה: ספרו של בן כספית על נתניהו בדרך להוליווד

הסדרה תהיה מבוססת על הביוגרפיה שכתב לאחרונה העיתונאי בן כספית והיא תעובד על ידי התסריטאי זוכה האמי, קירק אליס