yes מבקשת פיקוח על סלקום ופרטנר בחוק מיזוג הרשויות

חברת הלוויין ‎תומכת באיחוד מועצת הכבלים והרשות השנייה - אך מבהירה: יש להפחית מחויבויות התוכן שלנו ולהקים לנו ערוץ חדשות

חברת הלוויין yes מבקשת ממשרד התקשורת לכלול פיקוח גם על סלקום ופרטנר במסגרת חוק מיזוג מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה.

לידי "גלובס" הגיע מכתב ששלחה סמנכ"לית הרגולציה של חברת הלוויין, מיכל רפאלי-כדורי, ליועצת המשפטית של משרד התקשורת, דנה נויפלד.

קיראו עוד ב"גלובס"


במכתב מביעה רפאלי-כדורי תמיכה במהלך איחוד הגופים המפקחים על הטלוויזיה בישראל, אך מבהירה: "יש לקיים מגרש משחקים מאוזן בהתייחס לכלל השחקנים, לרבות גורמים המשדרים באמצעות רשת האינטרנט".

החוק, הקובע כי תקום רשות רגולטורית אחת שתהיה אמונה על פיקוח על כלל השידורים המסחריים בישראל, אושר בראשית השבוע בוועדת השרים לחקיקה.

על-פי המכתב, "ראוי ואף הכרחי לתת מענה לצורך הדחוף בהסדרת פעילותם של מיזמי השידורים באינטרנט של סלקום ופרטנר, לקראת כניסתן הקרובה לשוק השידורים. סוגיה זו היא הרת-גורל, שכן היעדר כל הסדרה על מיזמי הסלולר יוביל למצב אנומלי ולהפלייתן של הפלטפורמות הקיימות".

yes דורשת להחיל את כללי הרגולציה החלים עליה ועל הוט גם על ספקי המיזמים החדשים, בלי קשר לטכנולוגיה.

דרישה נוספת שמעלה yes היא לשנות את מבנה הרגולציה. היא מבקשת כי הרשות החדשה שתוקם תערוך את שיקוליה על-פי מדדים כלכליים.

"הרשות החדשה נדרשת לבצע הערכה מקצועית של המשמעויות הכלכליות הנגזרות מכל החלטה שאותה היא שוקלת לקבל... הגיעה העת להקנות לרשות החדשה גמישות רבה יותר בנוגע לקביעת שיעור ההשקעה השנתי של yes ושל הוט בהפקות מקומיות".

היום הפלטפורמות מחויבות בהשקעה של 8%-12% בשוק היצירה. כעת מבקשת חברת הלוויין להפחית את מחויבותה זו אל מתחת ל-8%, "בהתאם למצבו הכלכלי של בעל הרישיון", לשון המכתב.

בסיכומו של דבר, מבקשת yes להקים ערוץ חדשות פנימי.

כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס", במשרד התקשורת בוחנים כיצד להיענות לבקשה זו, שכיום אינה מתאפשרת לחברה מבחינה רגולטורית. "רק הקמתו של ערוץ חדשות בידי חברות הכבלים והלוויין, המסוגלות לעמוד בנטל הכלכלי והתפעולי הכרוך בדבר, יוכל לתת מענה ממשי והולם לאינטרס הציבורי בדבר גיוון שידורי החדשות והצגת אלטרנטיבה אמיתית ותחרותית מול חברות החדשות הקיימות".

מיכל רפאלי-כדורי מסרה בתגובה ל"גלובס" כי "מדינת ישראל, שלוחצת אותנו לממן תרבות ויצירה ישראלית באמצעות המועצות, שלפחות תשמור גם על איתנותנו".

ממשרד התקשורת לא נמסרה תגובה עד לפרסום הידיעה.