תקנון הפעילות

1. חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס") וחברת פייסבוק ישראל (להלן: "פייסבוק"), משיקות בזה פעילות קריאייטיב תחרותית (להלן: "הפעילות"), שמטרתה לעורר השראה ולתת במה למפרסמים ישראלים בפלטפורמת האינסטגרם.

2. הפעילות תתקיים בעמוד ייעודי באתר גלובס, שייקרא: Instagram Creative Spotlight (להלן: "מתחם הפעילות").

3. בכל חודש קלנדרי יגישו משרדי פרסום ישראליים ומפרסמים ישראליים שיבחרו בכך (להלן: "המשתתפים") - עבודות וקמפיינים שהפיקו, יצרו ופרסמו באינסטגרם. אין מגבלה על כמות העבודות המוגשות לכל משתתף.

4. הגשת המועמדות לצורך השתתפות בפעילות תיעשה במתחם הפעילות, והמשתתפים יידרשו למלא את הפרטים הבאים:

א. טופס פרטים - אשר יכלול פרטים לגבי זהות המשתתף, דרכי יצירת קשר, ותחום העיסוק של המשתתף, וכן את כל בעלי הקרדיטים (הזכויות המוסריות) בעבודה.

ב. המשתתף ישלח את העבודה המשתתפת בפעילות באמצעות טופס רישום. 

ג. זכויות יוצרים – המשתתף מצהיר בזה כי הוא בעל מלוא זכויות היוצרים בעבודה המוגשת וכי לא קיימת מניעה מכל סוג להגשת העבודה המוגשת במסגרת הפעילות.
המשתתף מאשר בזה ומעניק לגלובס ולפייסבוק זכות שימוש בעבודה המשתתפת בפעילות, לשם הצגת העבודה במתחם הפעילות, בצירוף קרדיט מתאים ליוצרי העבודה.

ד. מוסכם כי המשתתף יהיה אחראי כלפי גלובס ופייסבוק לגבי מתן הזכות מוסרית (קרדיט) - לכל גורם אשר זכאי לקבלת קרדיט לגבי העבודה. באחריות המשתתף לוודא פרטים אלו ולמסור פרטים מלאים אלו לפרסום במסגרת פרסום העבודה המוגשת. על המשתתף יהיה להסדיר על אחריותו ועל חשבונו כל טענה אם תופנה כנגד גלובס ו/או פייסבוק וכל גורם מטעמן לגבי הפרת זכויות יוצרים מכל סוג ביצירות.

ה. המשתתף יאשר כי הפרטים שאותם ימסור במסגרת הפעילות יהיו פרטים נכונים ומדויקים.

5. ועדת הבחירה תבחר בעבודה המנצחת בכל חודש קלנדרי. הועדה תכלול את נציגי פייסבוק ואנשי מקצוע מתעשיית הפרסום המקומית. הבחירה תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירה. ועדת הבחירה תימנע מניגודי עניינים. פרסום העבודה הזוכה בכל חודש, תיעשה במתחם הפעילות.

6. הקריטריונים לבחירת העבודה המנצחת, לפי שיקול דעת ועדת הבחירה יהיו בין היתר:
א. Good For People
ב. Business Impact
ג. Platform innovation
ד. Crafted for delight

7. בכל חודש קלנדרי תיבחר עבודה מנצחת, אשר תזכה לחשיפה באתר גלובס במתחם הפעילות, וכן ייערך ויתפרסם ראיון עם מגיש העבודה במתחם הפעילות.

8. גלובס ופייסבוק וכן כל גורם מטעמן לרבות ועדת הבחירה לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח טענות להפרת זכויות יוצרים, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתתפים ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפעילות ולרבות כל טענה להפרת זכויות יוצרים בעבודות המוגשות במסגרת הפעילות. האחריות לגבי הגשת העבודות, פרסומן ומתן הקרדיט המתאים בגינן הינה אחריות המשתתף בלבד.

9. הזכויות בכל התכנים, וזכויות היוצרים בעמוד הפעילות (אולם לא בעבודות המוגשות עצמן) יהיו של גלובס ופייסבוק, אשר שומרות לעצמן את הזכות לשנות את תחם הפעילות, לערוך ולשנות את תכניו בהתאם לשיקול דעתן.

10. הפעילות הינה לתקופה של 12 חודשים, ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הפעילות ו/או להאריכה בהתאם לשיקול דעתו.

11. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס .