12:56
> " >

/
4.3132
EUR/ILS
EURILS"
4.2949
+0.14%
0.01
/
/
/
/