ביהמ"ש: הצמדת קוד האזעקה לשלט הרכב אינה פוטרת את חברת הביטוח מתשלום

חברת הביטוח אישי ישיר תפצה לקוח על גניבת רכב, למרות שקוד האזעקה הושאר בצמוד למפתח הרזרבי שנגנב מהבית

בית משפט השלום בת"א קבע כי הצמדת קוד ניטרול אזעקת רכב על מפתחות השלט, אינה שקולה להפקרת מפתחות הרכב. השופט ד"ר אחיקם סטולר קיבל חלקית תביעת מבוטחים נגד חברת אישי ישיר ("9 מיליון") וחייב אותה לפצות אותם על גניבת רכבם, למרות שהקוד הסודי הושאר בצמוד למפתח הרזרבי שנגנב מהבית.

המבוטחים טענו, באמצעות עו"ד אביתר בינו, שעצם כתיבת הקוד על-גבי השלט שהוצמד למפתחות אינו פסול, וכי בפוליסה אין הוראה או דרישה שלא לעשות כן. אישי ישיר טענה, באמצעות עו"ד אמיר כצנלסון, שהיא פטורה מלשלם בנסיבות אלה ולחלופין יש לתובעים אשם תורם של 100%.

פורמלית, קבע השופט סטולר, המבוטחים לא הפרו את תנאי הפוליסה, אולם מהותית משמעות השארת הקוד עם השלט היא ניטרול התועלת שבמערכת. אלא, ציין השופט, שהפוליסה אינה אוסרת זאת במפורש ולכן "יהיה זה מרחיק לכת לפטור את חברת הביטוח לחלוטין מאחריותה".

השאלה האם ההתנהגות הבלתי זהירה של המבוטחים פוטרת את חברת הביטוח מחבותה לפי הפוליסה, הוסיף, תיבחן תוך בדיקת שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא אובייקטיבי: האם התנהגותו של המבוטח סוטה באופן ניכר מסטנדרט ההתנהגות הראוי של מבוטח סביר בנסיבות המקרה ("רשלנות רבתי"). התנאי השני הוא סובייקטיבי: "המבטח ישוחרר מחבותו לפי הפוליסה אם התנהגותו הרשלנית לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי-אכפתיות". כלומר, אם "היה ער לכך שהתנהגותו הרשלנית עלולה לגרום להתרחשות מקרה הביטוח".

השופט סטולר קבע, ש"באין הוראה מפורשת של חברת הביטוח שמעשה כאמור ישלול את זכותו של מבוטח לתגמולי ביטוח, לא ניתן לומר שהתובעים סטו סטייה ניכרת מסטנדרט התנהגות אובייקטיבי. כך גם ברור שלא התקיים התנאי השני. בנסיבות העניין, התובעים לא פעלו מתוך פזיזות או אי-אכפתיות לאפשרות של התרחשות הגניבה".

מנגד, ציין, מתן פירוש דווקני לפוליסה, לפיו על-מנת שמבוטח יעמוד בתנאיה די שיפעיל את אמצעי המיגון וישמור המפתחות, יביא לתוצאה אבסורדית, שבה מבוטח שהפעיל את אמצעי המיגון, אך לא שמר על דרכי ניטרולם היטב, יזכה לקבל את תגמולי הביטוח.

"כמו במקרים אחרים של כשלים הדדיים", החליט השופט לחלק האחריות בין הצדדים, כך שחברת הביטוח תשלם 65% מהפיצוי - כ-58 אלף שקל. (ת.א. 19053/06).