זה לא אנחנו, זה הוא: השקעת בנה"פ במכשירים פיננסיים מורכבים נעשתה בתקופת היו"ר הקודם, שלמה נחמה

ההשקעות בוצעו לפני שנה וחצי וגרמו השבוע לירידה של כ-61 מיליון דולר בהון העצמי של הבנק * מנפיקי המכשירים - SIV's - לא המליצו לבצע ירידת ערך בנכסים שהבנק השקיע בהם * הבנק החליט להכיר בירידת שווי עקב המלצת חברה חיצונית ומטעמי שמרנות

מה אירע באמת מאחורי הקלעים של הפחתת הערך הגדולה שבוצעה בבנק הפועלים בשבוע שעבר? ראשית, מתברר כי ה-SIV's, כלומר structured investment vehicle, שהיו מהגורמים העיקריים להידרדרות במחיר המניה, לא נרכשו בידי הצוות הנוכחי של הנהלת הבנק, בראשות היו"ר דני דנקנר.

רכישות ה-SIV's, שהסבו לבנק הפועלים בשבוע שעבר ירידת ערך של 61 מיליון דולר והפסד של 12 מיליון דולר, בוצעו לפני שנה וחצי עד שנתיים, בתקופה של שלמה נחמה כיו"ר בנק ובתמיכתו. הרכישה הוצגה בפירוט לדירקטוריון הפועלים דאז, שדן בה ואישר אותה.

בנק הפועלים רכש 14 מכשירים פיננסיים מסוג SIV שהנפיקו גופים פיננסיים בארצות הברית. מכיוון שמכשירים אלה אינם משוערכים לפי שווי הוגן, הנוהל הוא כי באחריות המנפיק להודיע מדי רבעון לרוכשים כיצד לשערך את הנכסים. מתברר כי בעדכון האחרון של הרבעון השלישי לא המליצו המנפיקים לבצע כל ירידת ערך בנכסים שהבנק השקיע בהם.

בבנק הפועלים לא הסתפקו בכך ושכרו חברה אמריקנית מתמחה כדי לבחון כיצד לשערך את ה- SIV's. לאור המלצות החברה המייעצת וכגוף שמרני, החליטו בבנק הפועלים להכיר בירידת שווי של 61 מיליון דולר מתוך 365 מיליון דולר שהושקעו במכשירים אלה, כלומר למחוק 17% מאחזקותיהם ב- SIV's. ההמלצה הוצגה לדירקטוריון, שאישר אותה. מאחר שהנכסים מסווגים חשבונאית בתיק הזמין למכירה, אין לירידת השווי השפעה על דו"ח רווח והפסד. הירידה נרשמה בקרן הון ותשפיע על ההון העצמי של הבנק.

מעבר לכך ועל בסיס עקרון השמרנות, החליטו בבנק הפועלים לרשום בדו"חות הרבעון הקרוב, בגין השקעה זו, הפסד של 12 מיליון דולר. הסיבה לרישום בדו"ח רווח והפסד היא כי לאחר בדיקת הנכסים בכל SIV, הגיעו בבנק למסקנה כי שני SIV's נמחקו לחלוטין. לכן מדובר בירידת ערך פרמננטית ואין לטמון את הראש בחול אלא להכיר בהפסד.

לפי הערכות, השקת ה-SUPER SIV בהיקף של 80 מיליארד דולר בידי קונסורציום בהובלת סיטיגרופ ובנק אוף אמריקה , תוכל לסייע להניע את השוק, כך שבטווח הבינוני ערכם של ה- SIV יעלה.

בנוסף לבנק הפועלים תיק בהיקף של 350 מיליון דולר של CDO's. הבנק בחן לאחרונה תיק זה ומצא כי אין צורך להכיר בו בירידת שווי. לגבי תיק ה-MBS, בהיקף של 3.7 מיליארד דולר שברשות הבנק, הרי שבבנק הפועלים מאמינים בנכס ואף הגדילו אחזקותיהם באיגרות חוב אלה, מהיקף של 3.2 מיליארד דולר ביוני להיקף הנוכחי.

אמנם בתהליך של שערוך שווי הוגן (mark to market), ייתכן שתירשם ירידת ערך, אך מדובר באג"ח עם משך חיים ממוצע של ארבע שנים בדירוג AAA. בהפועלים סבורים כי כשהמרווחים נפתחים, זו הזדמנות המאפשרת לקבל תמורה הולמת בסיכון מחושב ולהגדיל את רווחי הבנק.

פועלים