מיזם תעשייתי בשטחי המושב

החלטה 949 של ממ"י שינתה את שטחי הברוטו לתעסוקה לשטחי נטו; על האגודות לנצל החלטות אלו, המקנות להן יכולת לייצר מקורות הכנסה נוספים

התאגדות המושבים תחת מסגרת האגודה השיתופית יכולה להוות מנוף לקידום אינטרסים שונים במושב, ובין השאר אינטרסים כלכליים, לטובת האגודה וחבריה.

לאגודות השיתופיות תפקיד חיוני בפיתוחם הכלכלי והחברתי ובפיתוח מקורות פרנסה לאגודות וחבריהן, באמצעות שימוש בשטחי משבצת האגודה ולעיתים באמצעות שינויי ייעודם על-ידי החלטה 949 של ממ"י - המאפשרת הקמת מיזם תעשייתי/כלכלי של האגודה. החלטה זו שונתה בישיבת מועצת המינהל האחרונה.

בעיקרה, באה החלטה 949 לאפשר פתרונות תעסוקתיים חלופיים לחברי האגודות החקלאיות ביישובים חקלאיים, למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה, מסחר, משרדים, תיירות ונופש, תחנות דלק או לשימוש כלכלי אחר, למעט תוכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים.

שטחה המרבי של תוכנית לשינוי ייעוד למטרת תעסוקה נקבע בהחלטה הקודמת על פי אזורי עדיפות. במרכז הארץ 75 דונם ברוטו, באזור עדיפות לאומית ב' וביישובי מרחב התפר - עד 100 דונם ברוטו, ובאזור עדיפות לאומית א', בקו עימות וברמת הגולן - עד 150 דונם ברוטו.

בין המינהל לבין היישוב החקלאי ייחתם הסכם פיתוח ל-3 שנים, ובכפוף לעמידה בתנאי הסכם הפיתוח ייחתם בין הצדדים חוזה חכירה ל-49 שנים, עם אפשרות חידושו ל-49 שנים נוספות.

בגין ההקצאה ישולמו למינהל מלוא דמי החכירה המהוונים, על-פי השיעור הנהוג לאותו ייעוד באזור בו מצוי היישוב, עפ"י מפת אזורי העדיפות הלאומית בעת הגשת הבקשה להקצאה.

המושב יהיה רשאי להעביר חלק מזכויותיו לאחר, ובלבד שזכויותיו במיזם, לאחר ההעברה, לא תפחתנה מ-26% בכל אחד מאלה: בהון המניות בתאגיד, בזכות למנות מנהלים בתאגיד ובזכות לרווחים מהתאגיד.

כאמור, במועצת מקרקעי ישראל האחרונה אושר שינוי שיטת חישוב השטחים שיותרו למשבצות חקלאיות לצורך הקמת שטחי תעסוקה, בהתאם להחלטה שבוטלה, לחישוב נטו במקום חישוב ברוטו שנקבע בהחלטה 949 ותיקוניה.

שטחה המרבי של תוכנית לשינוי ייעוד למטרת תעסוקה, יהיה מעתה במרכז הארץ 60 דונם נטו, באזור עדיפות לאומית ב' וביישובי מרחב התפר - עד 80 דונם נטו, ובאזור עדיפות לאומית א', בקו עימות וברמת הגולן - עד 120 דונם נטו.

שינוי ההחלטה התקבל לאחר שהתברר כי החישוב ברוטו יוצר סרבול בעבודה השוטפת ולא מאפשר נתונים מדויקים, בשל ההפרשות לצרכי ציבור. לאחר בדיקת מדגם תוכניות מגוון של אזורי תעשיה, הוחלט כי נכון להפחית 20% מהשטחים ברוטו, ולקבוע שטחי נטו.

כאשר בוחנים את המימוש של החלטה 949 ואת נושא השימוש המשותף באמצעי ייצור בקרב המושבים השונים, ניתן לראות כי לא מתבצע שימוש נרחב באמצעים העומדים לרשות האגודה וזאת על אף היתרונות הכלכליים החבויים בה.

דווקא אגודות אשר בחרו ליישם את החלטה 949 והקימו מיזם כלכלי/תעשייתי במשבצת המושב, הצליחו לייצר עבור המושב תועלות כלכליות רבות וכמובן העלו את רמת חייהם של חברי האגודה ואת ערך המשקים במושב.

על האגודה לנצל החלטות כאלו, המקנות להן יכולת לייצר מקורות הכנסה ברמת המאקרו, ותוך כדי כך לעשות שימוש במקור הכנסה זה על מנת לשדרג את תשתיות המושב, את חזות המושב ואת השירותים הניתנים לחבר האגודה.

הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים.

צרו איתנו קשר *5988