החלטה 888: להמשיך ההצלחה

מעל 1,500 מגרשים שווקו בשלוש השנים האחרונות מתוך קרקעות משבצות הנחלות של היישובים החקלאיים בקו העימות בצפון. מגרשים אלה מגשימים בהצלחה רבה את מדיניות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל.

הגורם העיקרי לשיווק מגרשים אלו הוא החלטה 888 של מועצת מקרקעי ישראל, אשר אפשרה בהתאם לחו"ד היועץ המשפטי לממשלה, גביית כספים לחיזוק היישוב ולהחזר חובות. הצלחה זו בשיווק המגרשים ביישובים החקלאים שבקו העימות בצפון בולטת על רקע הכישלון המוחלט של מינהל מקרקעי ישראל בשיווק מגרשים בצפון הארץ באותה תקופה.

תוצאות בג"ץ הקרקעות (244/00) לא רק שלא הביאו משאבים לשדרות ונתיבות כדוגמא, אלא גרמו נזק גדול לשוק המקרקעין. בג"ץ זה מביא כדוגמא למונח "צדק חלוקתי" את היטל ההשבחה החל על 50% מהשבחת המקרקעין שלא חל על מקרקעי ישראל, ובמקומו סעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה קובע כי ממ"י תעביר 10% מתקבוליה בלבד לרשויות המקומיות. מדובר בעיוות הזועק לשמים, עיוות שמונע הרחבות רבות בעיקר בפריפריה, בכך שלא יוצר מקורות לתשתיות ולשדרוג החלק הישן ביישוב החקלאי. יש לבטל את סעיף 21 ולחייב בהיטל השבחה מלא את ההשבחות במקרקעי המדינה. סכום היטל השבחה זה יופחת מתשלום דמי החכירה למינהל, וכספי ההיטל יועברו לשדרוג החלק הישן, לתשתיות ולפיתוח היישובים החקלאיים.

החלטה 888 שאפשרה לגבות כספים לחיזוק היישוב, נתנה מענה מסוים לעיוות ועל כך מעידה הצלחתה. ההחלטה (מאוקטובר 2000) אפשרה ליישובים החקלאיים בקו עימות צפון לגבות כספים ממועמדים להקצאת מגרשים בהרחבות עפ"י החלטה 737, לצורך פירעון חובות האגודה ולחיזוקו של היישוב, וזו לשונה:

1. בהרחבות למגורים על-פי החלטה 737 של המועצה, ביישובים המוגדרים כ"יישובי קו העימות" והמפורטים ברשימה המצ"ב, יאפשר המינהל לאגודות היישובים הנ"ל לגבות כספים מהמועמדים להקצאת המגרשים בהרחבה בתנאים המפורטים להלן:

א. האגודה תמציא למינהל לבדיקתו ולאישורו את פירוט כל הקריטריונים שנקבעו על ידה לבחירת המועמדים להקצאת המגרשים, ובכלל זה גם בהתייחס לקריטריון המחיר.

ב. גביית הכספים מהמועמדים להקצאת המגרשים כאמור תעשה ע"י האגודה בלבד, ובכפוף לכך שכל הסכומים שייגבו כאמור ישמשו אך ורק לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקם של היישובים החקלאיים..."

למרות ההצלחה הגדולה של החלטה 888 ותרומתה הרבה, תחולת ההחלטה הסתיימה ב-30.4.2008, מאחר שההחלטה התקבלה בתקופת החלטה 737 (אשר הוחלפה בהחלטה 959) ומתייחסת אליה בלבד. הגשמת מדיניות הממשלה במצב הנוכחי, בו החליפה החלטה 959 את החלטה 737, ללא כל שינוי בתנאי ההקצאה ביישובי קו עימות צפון, דורשת עדכון החלטה 888 והחלתה על הרחבות עפ"י החלטה 959.

נוכח מצב העניינים בו הממשלה לא פועלת ליישום מדיניותה, הגישו ב-7.7.08 ח"כ גלעד ארדן וח"כ אורית נוקד הצעת חוק פרטית לעידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת לבנון ועוטף עזה. הצעת החוק מבקשת לעגן את מודל החלטה 888. יישום הצעה זו והקצאת משאבים לתשתיות היא צורך לאומי, וככל שנקדים כן ייטב.

הכותב הוא מזכ"ל האיחוד החקלאי.

צרו איתנו קשר *5988