הסכמה על הרפורמה בשוק הטלוויזיה: המעבר לשיטת הרישיונות יחל ב-1 בינואר 2012

לפי הצעת האוצר, כל בעל רישיון ישדר בערוץ נפרד ויהיה הגורם היחיד שמשדר בערוץ זה ; תוקף כל רישיון יהיה ל-15 שנה עם אופציה להארכה ב-15 שנים נוספות ; אחת ל-5 שנים תיבדק העמידה במחוייבויות של בעל הרישיון

רפורמה בתחום שידורי הטלוויזיה: בהתאם להחלטת משרד האוצר, המעבר משיטת זיכיונות לשיטת רישיונות יחל כבר ב-1 בינואר 2012, כאשר כל בעל רישיון ישדר בערוץ נפרד ויהיה הגורם היחיד שמשדר בערוץ זה. תוקף הרישיון יהיה ל-15 שנה עם אופציה להארכה ב-15 שנים נוספות, בכפוף לעמידה בהוראות.

בשנתיים הראשונות ממועד קבלת הרישיון, היקף השידורים שבהם בעל רישיון חדש יהיה מחוייב יהיה מחצית מהקבוע בחוק הרשות השנייה. בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה לא ישלמו תמלוגים למדינה.

בנוסף, אחת ל-5 שנים תקיים הרשות הליך בדיקה, שבו תבחן כיצד מילא בעל הרישיון בתקופה האמורה אחר ההוראות לפי חוק הרשות השנייה, כללי מועצת הרשות השנייה ותנאי הרישיון.

בעניין מעברן של זכייניות ערוץ 2 לשיטת הרישיונות נקבע בהצעת המחליטים, אשר אימצה את דו"ח מרדכי בעניין, כי הרשות תהיה רשאית לאשר את בקשתן, זאת בתנאי שעמדו בכל המחוייבויות בתקופת הזיכיון. אם לא הוגשה בקשה לעבור משיטת זיכיונות לרישיונות או שלא אושרה - יהיו בעלות הזיכיון, קרי קשת ורשת, מחוייבות להמשיך ולשדר עד לתום תקופת זיכיונן, קרי 2015.

אם הן קשת והן רשת הגישו בקשה לקבלת רישיון במקום הזיכיון - יפורסם מכרז באשר למותג "ערוץ 2". אם רק אחת מהזכייניות תגיש בקשה לקבלת רישיון במקום הזיכיון, זאת בטרם הגיע לסיומו - ימשיכו שידורי בעל הזיכיון הקיים לפי הוראות הזיכיון בערוץ 2. הרשות השנייה תקבע את אופן הקצאת יחידות השידור הנותרות למשך יתרת תקופת הזיכיון.

בהתייחס לערוץ 10 נקבע בהצעת המחליטים כי בין אם יוארך הזיכיון עד 2012 או 2014, בסמוך לתום תקופה זו יפורסם מכרז על המותג "ערוץ 10". כמו כן, בעל הזיכיון יהיה רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון שיחול לאחר תום הזיכיון ואילך. הרשות השנייה תהיה רשאית לאשר את הבקשה אם קיים בעל הזיכיון את כל תנאי זיכיונו.

אם ערוץ 10 לא יסדיר את חובות העבר שלו וזיכיונו לא יוארך עד 2012 - תפרסם הרשות מכרז חדש, כאשר הזוכה במכרז יהיה רשאי להמיר את הזיכיון ברישיון החל מינואר 2012. במקרה זה לא יפורסם מכרז באשר לשימוש באפיק 10 ובסימן המסחר "10", והם יוקצו ללא תמורה לבעל הזיכיון.

הצעת המחליטים מתייחסת גם לנושא עמלות הפרסום וקובעת כי יש להקים ועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר, אשר תבחן ותמליץ על מדיניות לטיפול בנושא עמלות הפרסום המשולמות על-ידי המפרסמים והגופים המוכרים פרסומות לחברות הפרסום. הוועדה תגיש את המלצותיה לוועדת שרים לענייני חברה וכלכלה עד לנובמבר 2009.

בעניין רשות השידור מוצע כי יש לתקן את חוק רשות השידור, כך שהחל מינואר 2010 ינוהלו הכספים המיועדים למימון ורכישה של הפקות מקומיות קנויות בחשבון בנק נפרד. עוד הוחלט כי עד ספטמבר 2009 ימנה שר האוצר רואה חשבון שיפקח על אופן ניהול החשבון הנפרד, וכי הוצאת כספים מהחשבון הנפרד תיעשה באישור המפקח המיוחד, בנוסף לכל האישורים הנדרשים לפי נהלי רשות השידור, והוא יהיה מורשה חתימה בחשבון הנפרד.

המעבר לרישיונות - עיקרי ההחלטה

* כל בעל רישיון ישדר בערוץ נפרד ויהיה הגורם היחיד שמשדר בערוץ זה.

* זכייניות ערוץ 2 יוכלו לקבל רישיון בתנאי שהן עמדו בכל המחוייבויות בתקופת הזיכיון.

* אם זיכיון ערוץ 10 לא יוארך - יפורסם מכרז חדש, והזוכה יהיה רשאי להמיר את הזיכיון ברישיון החל מ-2012.

* ועדה מיוחדת תבחן ותמליץ על מדיניות לטיפול בנושא עמלות הפרסום המשולמות על-ידי המפרסמים.

צרו איתנו קשר *5988