ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת חוק בנק ישראל

"היעד העיקרי של הבנק המרכזי הוא השגה ושמירה על יציבות מחירים וחיזוק עצמאותו מכוח חוק" ■ שטייניץ: "התאמת החוק לתפיסה הכלכלית הרווחת היום תסייע לניהול מדיניות כלכלית נכונה, בהתאם לצרכי המשק"

לאחר 12 שנים של דיונים ציבוריים סביב השינויים הנדרשים בחוק בנק ישראל, אישרה היום (א') ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת חוק בנק ישראל. הצעת החוק, שהוכנה בשיתוף פעולה בין משרד האוצר לבנק ישראל, הוגשה לועדה על-ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.

חוק בנק ישראל החדש יחליף את חוק בנק ישראל הקיים שנחקק בשנת 1954, וזאת במטרה להתאימו למציאות הכלכלית הנוכחית ולנורמות הבינלאומיות.

שר האוצר ציין כי "התאמת החוק לתפיסה הכלכלית הרווחת היום ולעקרונות הנהוגים בעולם תסייע לניהול מדיניות כלכלית נכונה, בהתאם לצרכי המשק". השר הוסיף כי "מדובר בצעד חשוב שיהדק את שיתוף-הפעולה ויחסי העבודה שבין משרדי הממשלה לבנק ישראל".

שטייניץ בירך את נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, על תרומתו הרבה לסיום התהליך ואישור החוק. השר הודה למנכ"ל האוצר הפורש, ירום אריאב, לחשב הכללי, שוקי אורן, לממונה על השכר באוצר, אילן לוין, ליועץ המשפטי באוצר, עו"ד יואל בריס, ולכל הגורמים המעורבים - על עבודתם הארוכה והאינטנסיבית לגיבוש הצעת החוק ועל מאמציהם הרבים לקידום ההצעה.

הצעת חוק בנק ישראל

החוק המוצע קובע את מטרות בנק ישראל כשהמטרה המרכזית היא שמירה על יציבות מחירים, ומטרותיו הנוספות תמיכה במטרות אחרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, בתנאי שלא תהיה בכך פגיעה בהשגת יציבות מחירים לאורך זמן. מטרה נוספת היא תמיכה ביציבות המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה. כן קובע החוק את תפקידיו של בנק ישראל, וביניהם ניהול המדיניות המוניטרית, ניהול יתרות מטבע החוץ של המדינה, תמיכה בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ, הסדרת מערכות התשלומים במשק, הנפקת מטבע וקיום הפיקוח וההסדרה של המערכת הבנקאית.

החוק המוצע מדגיש את העקרון של עצמאות בנק ישראל בבחירת הפעולות לביצוע המדיניות ובהפעלת סמכויותיו לשם השגת מטרותיו ומילוי תפקידיו. עוד קובע החוק המוצע כי הנגיד, אשר ימונה בידי נשיא המדינה לפי המלצת הממשלה, ינהל את הבנק, יכהן כיושב ראש הועדה המוניטרית וכחבר המועצה המינהלית, וכן ישמש יועץ לממשלה בעניינים כלכליים.

כמו כן נקבעת המסגרת לקבלת החלטות בבנק: קביעת המדיניות להשגת מטרות הבנק ויעדיו, לרבות המדיניות המוניטרית, מעקב אחר ביצוע המדיניות, והחלטות על הפעולות שעל הבנק לנקוט להשגת מטרותיו, יתקבלו במסגרת ועדה מוניטרית בת שישה חברים: הנגיד, המשנה לנגיד, עובד הבנק ושלושה חברים מקרב הציבור.

דיון בתכניות העבודה של הבנק וקבלת החלטות בנושאים הניהוליים, לרבות אישור התקציב לפעילות המינהלית של הבנק, הדוחות הכספיים, מבנה השכר וההעסקה של עובדי בנק ישראל יערכו במסגרת מועצה מינהלית בת שבעה חברים: חמישה חברים מקרב הציבור, הנגיד והמשנה לנגיד.

כמו כן, תוקם ועדת ביקורת שתורכב אך ורק מחברים מקרב הציבור המכהנים במועצה המינהלית. לחברים מקרב הציבור בועדה המוניטרית ובמועצה המינהלית ימונו אנשים נטולי זיקה לממשלה ונקיים מניגודי עניינים.

החוק המוצע מסמיך את הבנק לבצע את כל הפעולות שייראו לו דרושות לשם השגת מטרותיו ומילוי תפקידיו לפי החוק, לרבות פעולות בשוקי ההון, הכספים ומטבע החוץ; מתן אשראי לתאגידים בנקאיים וקבלת פקדונות מהם, בשגרה; וכן פעולות פיננסיות, לרבות מתן אשראי לתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים בנסיבות מיוחדות, שבהן קיים חשש ליציבות המערכת הפיננסית או לפעילותה הסדירה.

הנגיד, באישור הועדה המוניטרית, יוסמך לתת הוראות בענין נכסים נזילים שעל התאגידים הבנקאיים להחזיק, וייקבעו סמכויות הבנק לגבי הנפקת מטבע, והנגיד יוסמך לקבוע כללים לצורך הפעלתה הסדירה של מערכת המטבע.

לשם השגת מטרות הבנק ולביצוע תפקידיו יוסמך הנגיד לדרוש מידע הנוגע לכלל הגופים הפיננסיים; כן יוסמך הנגיד להוציא צו הדורש מידע מכל אדם לגבי עסקאות מן הסוג שנקבע.

במסגרת תפקיד הבנק לנהל את יתרות מטבע החוץ של המדינה, תוסמך הועדה המוניטרית, באישור שר האוצר, לקבוע את השינויים בעקרונות שעל פיהם תיקבע הרמה הרצויה של יתרות מטבע החוץ לטווח ארוך, ובהתייעצות עם שר האוצר תקבע הוועדה המוניטרית את הקווים המנחים למדיניות ההשקעות של יתרות אלה.

ייקבע כי הבנק יהיה הבנקאי היחיד של הממשלה לענין פעילותה הבנקאית במטבע ישראלי, למעט שירותים שייקבעו בהסכם שבין הנגיד ושר האוצר, לשם ניהול החוב והפעילות הפיסקאלית של הממשלה בלבד.

ייקבע כי הממשלה לא תהיה רשאית לקבל הלוואות מהבנק, למעט מקדמות ארעיות. ייקבע כי בנסיבות מיוחדות, תהיה הממשלה רשאית, בהתייעצות עם הנגיד, לקבוע בצו, לתקופה מוגבלת, כי עסקאות מסויימות במטבע חוץ, עם תושב חוץ או מחוץ לישראל תהיינה אסורות.

ייקבע כי, ככלל, שער החליפין של המטבע למטבע חוץ ייקבע בשוק מטבע חוץ, ואולם הממשלה תהיה רשאית, בהתייעצות עם הנגיד, לקבוע דרך אחרת לקביעתו, ותיקבע סמכות הבנק להחליט על התערבות במסחר בשוק מטבע החוץ, וזאת לשם השגת מטרותיו ומילוי תפקידיו.

במסגרת עקרון השקיפות, ייקבעו דיווחים שעל הבנק יהיה להגיש דיווח שנתי על מצב המשק, דיווח תקופתי על המדיניות המוניטרית, דין וחשבון כספי ודיווחים נוספים לפי דרישת הממשלה או ועדת הכספים של הכנסת.

הנגיד יוסמך להטיל עיצומים בשל הפרות של הוראות החוק, וייקבעו עבירות ועונשים.

צרו איתנו קשר *5988