שפת השוק: כיצד לקרוא את דו"חות הרווח והפסד של החברות?

כיצד בנוי דו"ח רווח והפסד של חברה, אילו מסעיפיו חשובים לקביעת מצבה ומדוע השורה התחתונה שלו אינה תמיד הכי חשובה כתבה שלישית בסדרה

לאחר שראינו מהו המאזן, הדו"ח הראשון מבין ארבעה שכולל דו"ח כספי של חברה ציבורית, נתחיל היום לפרט כיצד בנוי הדו"ח השני (לפי סדר הופעתם בדו"חות הכספיים) - והוא דו"ח רווח והפסד (או בקיצור רו"ה).

דו"ח רווח והפסד, נזכיר, סוקר את פעילות החברה במהלך תקופת זמן שמוגדרת מראש, וברוב המקרים מדובר על שלושה חודשים (רבעון). יש חברות שהשנה הפיסקאלית שלהן אינה מסתיימת בדצמבר אך דו"ח רווח והפסד מתייחס תמיד לתקופה של שלושה חודשים. אמדוקס, לדוגמה, שנסחרת בארה"ב, מסיימת את השנה הפיסקאלית בספטמבר, ולכן הרבעון הראשון של החברה מתייחס לחודשים אוקטובר עד דצמבר (במקום ינואר עד מארס במקרה של רוב החברות).

כפי שציינו, דו"ח רווח והפסד נותן תמונה של הכנסות החברה מול הוצאותיה, ומה שנותר בניכוי ההוצאות והוא הרווח הנקי, או ההפסד אם סך ההוצאות גבוה מסך ההכנסות.

הכנסות (או מכירות)

סעיף זה הוא הראשון בדו"ח רווח והפסד, וערכו הוא שווי עסקות המכירה שביצעה החברה במשך אותם שלושה חודשים, בין אם התמורה הכספית התקבלה בפועל ובין אם לקוחות החברה עדיין לא שילמו עבור מוצריה (דהיינו מכירות באשראי).

מה שקובע את רישום המכירה כהכנסה הוא לא המסירה הפיסית של המוצר ללקוח או גביית התשלום עבורו כי אם העובדה שהבעלות - מבחינה משפטית - על הסחורה עברה מהמוכר לקונה.

נתון ההכנסות, כמו שאר נתוני הדו"ח, מדווח במונחים כספיים ולא כמותיים. לכן, ייתכן מצב שבו חברה למכירת משקאות קלים מכרה פחות בקבוקי שתייה אך מחיר של בקבוק שתייה עלה, ולכן סך המכירות נותר בעינו (לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת) או אף עלה.

לפיכך, נתון ההכנסות מצביע על היקף הפעילות של החברה וניתן ללמוד ממנו האם החברה צומחת (ההכנסות גדלו) או שיש נסיגה בפעילותה (ההכנסות ירדו).

עלות המכר

עלות המכר פירושה כמה עלה לחברה לייצר או לרכוש את המוצרים שנמכרו. במקרה של אסם, לדוגמה, עלות המכר אומרת כמה עלה לחברה לייצר את אותן שקיות במבה, ביסלי ושאר מוצרי החברה.

עלות המכר כוללת, בין היתר, הוצאות בגין רכישת חומרי גלם (כמו קמח לייצור עוגיות), שכר של עובדי פס ייצור, פחת על מכונות מפעל, ובמילים אחרות - הוצאות שקשורות באופן ישיר ליצירת המוצר.

רווח גולמי

ההכנסות, בניכוי עלות המכר, יוצרות את הרווח הגולמי. גידול בשיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות (נמדד באחוזים) פירושו שהחברה התייעלה, והקטינה את עלות המכר. ככל ששיעור הרווח הגולמי גדול יותר, פירוש הדבר הוא שהחברה חסכונית יותר.

הוצאות מכירה ושיווק

מיד לאחר חישוב הרווח הגולמי מפרטת החברה את שאר הוצאותיה התפעוליות. כאן הכוונה היא לשתי קבוצות עיקריות של הוצאות. הראשונה, הוצאות מכירה ושיווק, שכוללות משכורות של אנשי מכירות, עלויות פרסום (בכלי המדיה השונים), משכורות של אנשי מחלקת השיווק של החברה, ואף הוצאות בגין תשלומי חשמל, מים, מיסי עירייה, שכר דירה (אם החברה שוכרת את הבניין שבו ממוקמים משרדיה) וגם פחת על חלק מנכסיה (כמו מפעל).

מטבע הדברים, כשההכנסות גדלות, גדלות גם הוצאות אלו, ולכן - בדומה לעלות המכר - אם שיעורן מסך ההכנסות קטן - פירוש הדבר הוא שהחברה התייעלה.

הוצאות הנהלה וכלליות

הקבוצה השנייה של ההוצאות התפעוליות כוללת הוצאות הנהלה וכלליות, וכאן הכוונה לשכר מנהלים בכירים, הוצאות שילוח ותקשורת (שימוש ברשת טלפוניה), עלויות של ציוד משרדי ואף עלויות משפטיות (כמו שכר טרחה לעו"ד שמייצג את החברה במקרה הצורך).

רווח תפעולי

לאחר שמנכים את ההוצאות התפעוליות מהרווח הגולמי מקבלים את הרווח התפעולי שהפך בשנים האחרונות לנתון הכי חשוב בדו"ח רווח והפסד. רווח תפעולי פירושו הרווח שנוצר לחברה בניכוי ההוצאות שקשורות באופן ישיר ועקיף לייצור מוצרי החברה, ושלחברה יש יכולת לשלוט על גובהן ומכאן יכולתה לשפר את שיעור הרווח התפעולי מסך ההכנסות. גם במקרה הזה, גידול בשיעור הרווח התפעולי פירושו התייעלות.

הוצאות / הכנסות מימון

לאחר הרווח התפעולי, מפרטת החברה את גובה הוצאות המימון ו/או הכנסות המימון. במקרה של הוצאות הכוונה היא לתשלומי ריבית שהחברה משלמת בגין הלוואות שלקחה. במקרה של הכנסות הכוונה היא לריבית שנצברת על המזומנים שמונחים בחשבון העו"ש של החברה.

הוצאות מימון גבוהות עלולות להוות תמרור אזהרה מכיוון שהן עלולות לסכן את מידת הנזילות של החברה. במילים אחרות, חברה שאין באמתחתה מספיק אמצעים נזילים, נאלצת לקחת הלוואות גדולות כדי לממן את פעילותה וכך נוצרות הוצאות מימון גבוהות.

רווח לפני מס על ההכנסות

רווח תפעולי לאחר שניכו ממנו את הוצאות ו/או הכנסות המימון.

מס על ההכנסה

לא רק אנחנו משלמים מס הכנסה - גם החברות הציבוריות משלמות מס על רווחיהן והרווח שלפיו מחשבים את גובה המס הוא זה שמופיע בסעיף הקודם - רווח לפני מס. שיעור מס החברות (כך נקרא מס ההכנסה שחל על חברות) בישראל עמד בשנת 2009 על 26% (לעומת 27% בשנת 2008) ואילו השנה הוא יעמוד על 25% - כמקובל בחלק ניכר ממדינות אירופה.

הרווח הנקי

לאחר ניכוי ההוצאות השונות, כולל התשלום לרשויות המס, מתקבל הרווח הנקי של החברה, שהוא השורה האחרונה של דו"ח רווח והפסד. הרווח הנקי משמש, בין היתר, לחישוב יחס שנקרא "מכפיל רווח" לפיו אמורה להיסחר חברה, וכך לתת אומדן לשווייה של החברה בשוק ההון.

במדורים הבאים נפרט על יחסים פיננסיים - קבוצה של יחסים בין סעיפים שונים מהמאזן ומדו"ח רווח והפסד - אשר "מכפיל רווח" הוא אחד מהם, ובעזרתם ניתן לנתח מגמות עיקריות בפעילות החברה ובשווייה הבורסאי.

צרו איתנו קשר *5988