נוהל "גילוי מרצון" של רשות המסים יוארך עד 30 ביוני 2016

במסגרת ההליך הוגשו עד כה יותר מ-3,800 בקשות שחשפו הון לא מדווח של יותר מ-10.6 מיליארד שקל

משה אשר / צלם: אוריה תדמור
משה אשר / צלם: אוריה תדמור

בשורה למעלימי ההון בחו"ל ובארץ: רשות המסים נותנת לכם 9 חודשים נוספים על מנת לדווח על הונכם מבלי להיות חשופים להליך פלילי. בנוסף, תינתן הזדמנות נוספת לנישומים שכבר הגישו בקשה ל"גילוי מרצון", ובקשתם נדחתה - להגיש את הבקשה ללא תשלום מס משמעותי כפי שנדרש מהם בעבר.

עד כה הוגשו במסגרת הנוהל 3,832 בקשות לגילוי מרצון, מהן 2,371 במסלול אנונימי, 939 במסלול מקוצר ו-522 במסלול הרגיל, ובעקבות זאת נחשף במסגרת הנוהל הון של 10.6 מיליארד שקל, שנכנס למערכת הדיווח השוטפת ברשות המסים.

בהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים ולאור הצלחתו של נוהל הגילוי מרצון, הרשות מודיעה כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל, עד ליום 30 ביוני 2016. זאת, בהמשך להודעת הרשות מיום 6 בספטמבר בעניין ההחלטה העקרונית להאריך את הוראת השעה.

בנוסף, במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על-ידי המבקש. הנושא של "תשלום מס משמעותי" שעוגן בנוהל עורר ביקורת במשק, ואף הגיע לדיון בבג"ץ, במסגרת עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון, כאשר המתנגדים טענו כי הסעיף הדורש סף מינימלי של מס במסגרת הגילוי מפלה לרעה נישומים עם סכומים קטנים לעומת נישומים עשירים.

בעתירה, שהוגשה בידי עו"ד אמנון רפאל, נטען כי בקשות המגלמות סכומי מס נמוכים יחסית לא מטופלות על-ידי רשות המסים, ונדחות תוך נימוק כי הבקשה אינה עומדת בתנאים. בפועל, התנאי היחיד בו לא עמדו חלק מבקשות אלה היה תנאי "תשלום מס משמעותי", אשר עוגן בנוהל, והועמד על רף של מינימום 50 אלף שקל מס. נישומים רבים שביקשו לחשוף את הונם השחור/המוחבא לא הגיעו לסף המס המשמעותי הנ"ל, ובקשותיהם נדחו.

לרשות הגיעו תלונות על כך מהלשכות המקצועיות - לשכת רואי החשבון ולשכת עורכי הדין, וכן ממייצגים פרטיים (עורכי דין ורואי חשבון), ויחד עם היועץ המשפטי לממשלה נערכה בחינה מחודשת של תנאי הנוהל ותנאי "המס המשמעותי". בהתאם לכך, נקבע כי במסגרת הוראת השעה המוארכת יבוטל התנאי לפיו נדרש תשלום מס משמעותי על-ידי המבקש.

לאור ההחלטה הרשות תפנה בכתב למי שהגישו בקשות שנדחו על רקע זה ותודיע כי באפשרותם לפנות שוב במסגרת הוראת השעה שהוארכה. הרשות הודיעה עוד כי סוגייה זו תיבחן שוב עם תום הוראת השעה בהקשר לנוהל הקבוע.

בספטמבר אשתקד פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון חדש, שהחליף את הנוהל שהיה קיים עד אז. מטרתו של הנוהל היא לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם והונם לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

 

במסגרת הוראות הנוהל החדש הוכללו גם מספר הוראות שעה שנועדו לעודד ולהקל כניסה לתהליך, ובהן אפשרות להגשת בקשה אנונימית וכן הגשת בקשה במסלול מקוצר, החוסך ביורוקרטיה וטפסים, במקרים בהם ההון שלא דווח אינו עולה על 2 מיליון שקל, וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון שקל.

לפי הוראות הנוהל החדש, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן, וזאת אם יעמוד בתנאים המפורטים בנוהל ביניהם. בין יתר התנאים, הדרישה לכך שהפנייה נעשתה בכנות ובתום-לב, וכן כי במועד הפנייה לא נערכת "בדיקה" או "חקירה" ברשות המסים בעניינו של הפונה.

עו"ד אורי גולדמן ממשרד גולדמן ושות', אשר הגיש בשם לקוחותיו עשרות גילויים מרצון במסגרת הנוהל החדש, מברך על החלטת רשות המסים לבטל את התנאי לפיו נדרש "תשלום מס משמעותי" כחלק מתנאי הנוהל, שכן לדבריו, התנאי הוביל "למצב אבסורדי" שבו נישומים שחטאם היה גדול יותר, והעלימו יותר מס, נהנו מההגנה מההליך הפלילי שמספק הנוהל, ונישומים עם סכומי כסף לא משמעותיים - נדחו.

עם זאת, עו"ד גולדמן טוען כי הביקורת שהוטחה ברשות המסים בעבר, לפיה רשות המסים לא נימקה בהחלטותיה מדוע היא דוחה את הגילויים מרצון שהוגשו לה, מעבר לנימוק לאקוני של "הגילוי לא עומד בתנאי הנוהל" - עדיין רלבנטית. "נישומים רבים שנדחו יצטרכו להמתין מספר חודשים לחידוש בקשתם במערכת, הליך שמטבעו מורט עצבים עבורם, ומראש קשה היה להם להגישו. מוטב כי הרשות תקצה כוח-אדם מיידי לטיפול באותן בקשות שנדחו בשל כך".