קרא מחייב את בזק לאפשר להוט נגישות לתשתיותיה

במכתב ששלח הבוקר משרד התקשורת לבזק ולהוט, הוא מדגיש כי בזק לא יכולה להתנות נגישות של הוט לתשתיותיה, ולכן היא למעשה יכולה לפעול להשתמש בתעלות התקשורת של בזק להנחת סיבים, כמו שעושות פרטנר וסלקום

איוב קרא / צלם: איל יצהר
איוב קרא / צלם: איל יצהר

משרד התקשורת קובע כי בזק תאפשר להוט נגישות לתשתיות הפסיביות שלה לצורך עבודות השחלה של סיבים אופטיים. בכך מצדד המשרד בעמדת הוט שדרשה נגישות לתעלות התקשורת של בזק כאשר האחרונה סירבה לכך. יש להעריך שהחלטת המשרד תיצור מתיחות נוספת בין החברות עצמן ותגביר את המתיחות שקיימת ממילא בין בזק למשרד התקשורת בעת הזאת. 

במכתב ששלח ממלא-מקום מנכ"ל משרד התקשורת, מימון שמילה, לבזק, הוא קובע כי בעקבות פגישה שנערכה ב - 10 בדצמבר 2017 לבקשת המשרד בין

הוט לבין חברת בזק לקביעת נהלי עבודה לצורך השימוש בתשתיות הפאסיביות של בזק, הוא מבהיר כי סעיף 5י' לחוק התקשורת קובע כי "מפעיל פנים-ארצי ייתן למפעיל פנים-ארצי אחר שימוש בתשתית הפסיבית שלו

באופן המאפשר להשחיל בה כבלים מתכתיים או אופטיים של המפעיל הפנים-ארצי האחר או להקים בה מיתקני בזק של המפעיל הפנים-ארצי האחר, ובאופן המאפשר תחזוקת הכבלים והמיתקנים האמורים, והכול לצורך ביצוע כל פעולת בזק ומתן כל שירות בזק על-פי תנאי רישיונו של המפעיל הפנים-ארצי האחר...".

חוק התקשורת קובע עוד כי על הסדרת שימוש כאמור יחולו הוראות סעיף 5 לחוק המקנות לשר סמכות למתן הוראות שונות בעניין שימוש לרבות בדבר אופן ביצוע השימוש והיקפו. בנוסף קובע תיק שירות סיטונאי (תיק השירות) את אופן ביצוע השימוש בתשתיות הפאסיביות של בזק והוט בידי ספקיות השירות. תיק השירות, אינו מסדיר, בשלב זה, את אופן ביצוע השימוש בתשתיות הפאסיביות של בזק בידי הוט. ואולם, אין בכך כדי לגרוע מהחובה של מפעיל פנים ארצי לאפשר שימוש בתשתיותיו הפאסיביות למפעיל פנים ארצי אחר, כפי שנקבע בסעיף 5י' ( לחוק התקשורת).

לדברי שמילה, בסמכות השר לתת הוראות במקרה בו בעלי הרישיון לא הגיעו להסכמה ביניהם לגבי תנאי השימוש. 

עוד נכתב במכתב כי במסגרת פניית הוט נטען כי בזק התנתה, במסגרת הנוהל שהעבירה להוט, את השימוש בתשתיות הפאסיביות שלה כך השימוש ייעשה רק באזורים שבהם הוט אינה מספקת שירות. "נבקש להבהיר כי הוראות חוק התקשורת מחייבות את בזק לאפשר להוט לעשות שימוש בתשתית הפסיבית של בזק; מאידך הן אינן מגבילות את השימוש שהוט רשאית לעשות כתוצאה מהשימוש בתשתיות הפאסיביות של בזק רק לאזורים בהם הוט אינה מספקת כיום שירות. 

אשר על כן, כל עוד לא נקבע אחרת מכח סמכות השר בזק אינה ראשית להתנות באופן חד-צדדי את מתן השימוש בתשתית הפסיבית שלה במגבלה האמורה (לאשר נגישות לתשתיות רק במקומות שבהם הוט לא פרוסה). עוד מצויין במכתב כי למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל משום מתן הסכמה או אישור להוראות אחרות שפורטו בנוהל שהעבירה בזק להוט.

מבזק נמסר בתגובה: "משמעות החלטת משרד התקשורת היא כי הוט תוכל להמשיך לא לפרוס את התשתיות שלה בפריפריה ובכך לפגוע בתושבים, בתחרות בשוק התקשורת ובפיתוח התשתיות במדינת ישראל".