בצל הסערה בצמרת ובדומה למתחרות: כלל ביטוח הפסידה 483 מ' ש' ברבעון

בשורה התחתונה ענף הביטוח חווה ברבעון הראשון של 2020 הפסד כולל מצרפי של 2.86 מיליארד שקל, לעומת רווח כולל מצרפי של 1.98 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

בצל הסערה על כוונת היו"ר דני נוה להדיח את המנכ"ל יורם נוה, שעד כה הבשילה לפרישתו כבר בסוף השנה הנוכחית של היו"ר עצמו ושהשפיעה גם על הדחת מנכ"ל שיכון ובינוי, כלל ביטוח מפרסמת היום דוחות חלשים לרבעון הראשון בשנת 2020, בדיוק כמו מתחרותיה. בשל משבר הקורונה שסחף מטה את תוצאות כל חברות הביטוח הגדולות, כשברקע גם היו ההצפות ופגעי מזג האוויר בתחילת השנה, רשמה חברת הביטוח הראשונה והיחידה שאין בה גרעין שליטה הפסד כולל בסך של 483.3 מיליון שקל. זאת לעומת רווח כולל של 258.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

לשם השוואה נציין כי הפניקס הפסידה 577 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה, מגדל הפסידה 564 מיליון שקל, הראל הפסידה 555 מיליון שקל, מנורה מבטחים הפסידה 341 מיליון שקל ואיילון הפסידה 144 מיליון שקל. למעשה, מקרב החברות הציבוריות ישנה רק חברה אחת שאמנם רשמה הפסד, אך מינורי ושקרוב לשורת האיזון - איי.די.איי ביטוח (המוכרת לציבור הרחב כ"ביטוח ישיר"), שהפסידה פחות מ-9.5 מיליון שקל.

כך, בשורה התחתונה, ענף הביטוח חווה ברבעון הראשון של 2020 הפסד כולל מצרפי של 2.86 מיליארד שקל, לעומת רווח כולל מצרפי של 1.98 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד. זאת בצל הפסדי השקעה מצרפיים של כ-41.4 מיליארד שקל לעומת הכנסות מהשקעות של 16.9 מיליארד שקל שנרשמו ברבעון הראשון ב-2019.

כמו כן, סך הנכסים שנוהלו בסוף הרבעון הראשון השנה על ידי מגדל, הראל, כלל ביטוח, מנורה מבטחים, הפניקס, הכשרה ביטוח ואיילון, עמד על 1.15 טריליון שקל, לעומת פחות מ-1.13 טריליון שקל בסוף הרבעון הראשון אשתקד. מדובר בקיטון ביחס לסך נכסים מנוהלים של 1.26 טריליון שקל שנוהל על ידי שבע החברות הללו בסוף 2019, כשלאחר סוף הרבעון הראשון הקיטון מתחילת השנה הצטמק בשל העליות בשוקי ההון.

ונחזור לכלל ביטוח: בדוחותיה מסבירה כלל ביטוח כי "הקיטון ברווח והמעבר להפסד בתקופת הדוח נובע בעיקר מתשואות שליליות בשווקי ההון, בשל משבר הקורונה, לעומת תשואות חיוביות בתקופה המקבילה אשתקד שקיבלו ביטוי בתקופת הדוח בהפסדים מהשקעות כך שהמרווח הפיננסי בביטוח חיים הסתכם לסך של כ־68 מיליוני שקל לעומת סך של כ־405 מיליוני שקל אשתקד". עוד מסבירה כלל כי תוצאותיה ברבעון הראשון הושפעו בנוסף מכך ש"בביטוח חיים גדלו העתודות לקיצבה ולגמלאות בתשלום בסך של כ־178 מיליוני שקל בתקופת הדוח לעומת סך של כ־27 מיליוני שקל אשתקד" כש"מנגד, קטנו עתודות הביטוח בסך של כ־258 מיליוני שקל, לעומת הגדלת עתודות בסך של כ־36 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד".

עוד נציין כי הפרמיות ודמי הגמולים שגבתה החברה ברבעון הראשון השנה גדלו בכ-15.4% ל-5.21 מיליארד שקל, כאשר סך הנכסים המנוהלים בחברה קטנו ברבעון הראשון בצל המפולות בשווקים מ-220 מיליארד שקל בסוף 2019 ל-203 מיליארד שקל בסוף הרבעון. עם זאת, בשל ההתאוששות בשווקים מאז תום הרבעון הראשון סך הנכסים המנוהלים בקבוצה גדל לכ-214 מיליארד שקל בימים אלה.

על כל פנים, כלל ביטוח דיווחה כי בשל הקורונה היא רשמה ברבעון הראשון השנה "הפסדי השקעות בתיקי הנוסטרו בסך של כ־0.6 מיליארד שקל לפני מס" כאשר "בתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים חלה עליה בשווקי ההון אשר קיזזה את הירידות כאמור ובהתאם נרשמו הכנסות מהשקעות בתיקי הנוסטרו בסך של כ־0.6 מיליארד שקל לפני מס".

עוד פירטה כלל ביטוח ביחס לרבעון הראשון ומה שקרה לאחריו בצל משבר הקורונה ולאחריו, כי "נכון למועד הדוח חל קיטון בשווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה במסגרת פוליסות תלויות תשואה, קופות גמל וקרנות פנסיה אשר מוערך בכ־9% אשר צפוי להשפיע על היקף דמי הניהול המשתנים והקבועים, שהגופים המוסדיים בקבוצה יגבו מהנכסים המנוהלים על ידם". עוד פירטה החברה בהקשר זה כי "נכון למועד הדוח הכספי, נרשמו תשואות ריאליות שליליות בפוליסות ביטוח משתתפות ברווחים אשר עד לכיסוי ההפסד, ימנעו מהחברה לגבות דמי ניהול משתנים בסך של כ־0.6 מיליארד שקל לפני מס".

עם זאת החברה מפרטת כי "בתקופה שלאחר תאריך המאזן, בעקבות העלייה בשווקי ההון, חל גידול בשווי הנכסים הנוהלים אשר מוערך בכ־7% וכמו כן, קוזזה יתרה זאת בסך של כ־0.4 מיליארד שקל, כך שסמוך למועד אישור הדוח, ההפסד במונחי דמי ניהול משתנים, צומצם לכ־0.2 מיליארד שקל לפני מס".

היוזמה של דני נוה להחלפת המנע"ל נעשתה לדבריו בשל רצונו בשינוי כיוון בתוצאות החברה, בעוד שלטענת המנכ"ל המהלך נעשה בלחץ ובשם בעלי מניות שאינם בעלי היתר שליטה בחברה. בדוח הבודק החיצוני שמונה בעקבות הסערה שפרצה בעניין נקבע כי מצד אחד טענות המנכ"ל לא אוששו ולא נמצאה ראיה לחזקן, אבל מהצד השני נפל פגם בהתנהלות היו"ר שיזם הדחת המנכ"ל ושוחח עמו ללא דיון מקדים והחלטה בדירקטוריון. בימים אלה דנה ועדת הביקורת בכלל ביטוח במסקנות דוח הבודק החיצוני, כשהיא צפויה לדון במעשים והאמירות של היו"ר ושל המנכ"ל. עוד מגלה החברה כי הממונה עדיין אוסר על החברה לדון בהדחת המנכ"ל יורם נוה, שבעבר עבד עמו יחדיו ברשות ניירות ערך, כשכלל מציינת עוד בדוחותיה ביחס ל"התפתחויות ביחס להחזקה של אי.די.בי פתוח בחברה, באומרה כי " למועד הדוח, אין ביכולתה של החברה להעריך את מלוא השפעת תוצאות האירועים האמורים עליה, אשר עשויים להוביל לשינויים נוספים בהחזקה ובשליטה בחברה, ואשר יכול וישליכו, בין היתר, על מוניטין החברה וחברות הקבוצה".

נציין כי מוקדם יותר השבוע חברת הדירוג מידרוג הודיעה כי היא "מותירה על כנו דירוג של Aa1 לאיתנות הפיננסית של כלל חברה לביטוח ומותירה על כנם דירוגים של Aa2 לכתבי ההתחייבות הנדחים ו-Aa3 לכתבי ההתחייבות הנדחים שגויסו על ידי חברת הבת כללביט מימון", כאשר היא גם החליטה כי "אופק הדירוג שונה מיציב לשלילי".

ביחס להרעה באופק הדירוג ציינו בחברת הדירוג כי המהלך "משקף את הערכתנו כי ההשפעה השלילית הצפויה על היקפי העסקים והפרמיות כתוצאה מהסביבה העסקית המאתגרת והשלכות התפשטות נגיף הקורונה, לצד המשך שיעור הוצאות תפעוליות גבוה יכבידו על יכולת החברה לייצר רווחיות מספקת, כאשר זו כבר ברמה נמוכה ביחס לדירוג, במידה שתקזז את השפעות סביבת הריבית הנמוכה ותנודתיות שוקי ההון, וכנגזר תעיב על יכולת בניית ההון העצמי ושיפור יחס הסולבנסי 2 מרווחים שוטפים".

בכלל ביטוח מציינים בנוסף כי "הרווח הכולל בשנת 2019 וברבעון המקביל אשתקד הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הוראות חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בדבר 'החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות- בדיקת נאותת העתודה', לפיו בדיקת נאותות העתודות תחושב תוך קיבוץ מוצרי ביטוח חיים לתיק ביטוחי בודד וזאת במקום חישוב נאותות העתודות עבור כל מוצר ביטוח חיים בנפרד" כאשר "ההשפעה של היישום למפרע על תוצאות הרבעון המקביל אשתקד הינה גידול ברווח הכולל בביטוח חיים בסך של כ־50 מיליוני שקל נטו ממס, ובשנת 2019 גידול בסך כ־427 מיליוני שקל נטו ממס".

לסיום נציין כי המנכ"ל יורם נוה ציינן בהודעה לעיתונות כי "תוצאות הרבעון הראשון ובעיקרן שיעורי הצמיחה הגבוהים במוצרי הליבה של החברה ומימוש מהלכים לריסון ההוצאות, מהווים תפנית חיובית בפרופיל העסקי של כלל ביטוח, הן ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והן ביחס לתוצאות שהציג הענף כולו", לטענתו. עוד הוא טוען בדבריו, שכנראה מתכתבים עם הטענות של היו"ר דני נוה כשיזם את הדחתו באומרו כי "תוצאות אלה משקפות את יישומה של תוכנית אסטרטגית תלת שנתית שנבנתה בשלהי 2019, ומתבססת על צמיחה מחד וחסכון בהוצאות מאידך".

עוד הסביר יורם נוה כי "החברה מציגה צמיחה עקבית בעסקיה החדשים, במגוון פעילויותיה לרבות בתחום הפיננסים, תחום שזכה למיקוד בתוכנית האסטרטגית של החברה, והכפילה את שיעורי הצמיחה שלה במונחי פרמיות ודמי גמולים".

צרו איתנו קשר *5988