מס הכנסה עשוי להקטין הפסדיה הצבורים של אלסינט המוכרים לצורכי מס, ב-233 מ' ש'

המשמעות: נכס המס של אלסינט, בסך 84 מ' ש', יבוטל * בנוסף, הטיל מס הכנסה שומות בהיקף של 43.3 מ' ש' על החברה

מס ההכנסה עשוי להקטין בכ-233 מיליון שקל את הפסדיה המוכרים לצורך מס של חברת אלסינט , שבשליטת אלביט הדמיה . כך עולה מדוחותיה של חברת אירופה ישראל , המחזיקה בשליטה בחברת אלביט הדמיה. בנוסף מצינת החברה כי בחודש מאי השנה הוצאו לאלסינט שומות מס לשנים 1999-2002 בהיקף כולל של 43.3 מיליון שקל. השומות שהוצאו מיוחסות בעיקר להכנסות על פיקדונות בחו"ל והלוואות לחברות בחו"ל, שהופקו, נצמחו ונתקבלו בחו"ל.

משמעות ביטול ההפסדים הצבורים בסכומים האמורים היא פגיעה בשורה התחתונה של אלסינט, בהיקף של כ-84 מיליון שקל. אלסינט לא הכירה בהפסדים צבורים אלו כרווח, ולכן מדובר רק על הפסד תיאורטי, כלומר אובדן רווח עתידי.

לגבי השומות, ראוי לציין כי מרבית החברות מגיעות עם מס ההכנסה לפשרות, ולעיתים אף מתבטלות הדרישות לחלוטין, לאחר הדיונים שמקיימים הצדדים. כך שנראה כי הרצון של מס ההכנסה לבטל את ההטבה שניתנה לאירופה ישראל עוד יידון חודשים רבים, בייחוד לאור טענות שהביעה אלסינט.

חולקת על השומות

אלסינט חולקת על שומות אלו וטוענת כי אלו ניתנו לה ללא נימוקים מפורטים, ובהתאם לכך הגישה את הסתייגויותיה. על בסיס הייעוץ המקצועי שקיבלה אלסינט, אין לדרישות מס הכנסה כל בסיס ואין הן מתיישבות עם הוראת פקודת מס ההכנסה והתקנות הנלוות אליה, והרלוונטיות לעניינים שהוצגו על ידי מס ההכנסה. בהתאם לכך, מעריכה הנהלת אלסינט כי לא ינבעו לה עלויות משמעותיות נוספות כתוצאה מהן, ולפיכך לא בוצעה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים.

נתון מעניין נוסף בדוחותיה של אירופה ישראל מתקשר להסדרים של החברה עם הבנקים הממנים, וזאת לאור הגירעון בהונה העצמי של אירופה ישראל, שעמד ברבעון הראשון של השנה על 241.7 מיליון שקל. באירופה ישראל ציינו כי בין החברה לבין אחד הבנקים העיקריים הממנים את פעילותה, גובשו הסכמות לגבי שינוי תנאיהן של מסגרות האשראי הכולל של החברה, בהיקף של 497 מיליון שקל. החברה מדווחת כי הבנק הסכים לפרוס הלוואות אלו לטווח ארוך. יישומן של הסכמות אלו, וקביעת שיעורי הריבית, פירעון הקרן ותנאים ספציפיים נוספים, נדחו בהסכמת הצדדים עד אשר תושלם עסקת מכירת 13 הקניונים של החברה בהונגריה לחברת קלפייר הצרפתית, שאמורה לשלם כ-500 מיליון שקל תמורתם.

אירופה פורסת חובות

בנוסף מציינת אירופה ישראל כי היא מנהלת מו"מ עם תאגיד בנקאי אחר, אשר העמיד אף הוא אשראי לחברה, על שינוי תנאי מסגרת האשראי לחברה, בהיקף כולל של 437 מיליון שקל.

לאור הגירעון בהונה העצמי של החברה, הרי שמימון פעולותיה והתחייבויותיה תלוי בגיבוש הסכמי מימון מפורטים ובמימוש תוכניות ההנהלה, ובראשן מימוש הקניונים בהונגריה. לאור ההסכמות שהושגו, מעריכה החברה כי תעמוד בסיכומים עם התאגידים הבנקאיים, באופן שיאפשר את מימון פעולותיה והשקעותיה ופירעון התחייבויותיה בעתיד.

אירופה ישראל סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הפסד כבד של 18.5 מיליון שקל וזאת למרות שרשמה הכנסות מימון של 16 מיליון שקל ברבעון. הכנסות המימון של החברה צמחו ברבעון הראשון כתוצאה משינויים בערכם הריאלי של מטבעות זרים - בעיקר היורו - בהם נקובות מרבית ההלוואות של החברה, ביחס למטבעות המדידה שלהן - הזלוטי הפולני והפורינט ההונגרי.

יחס זה גרם להכנסות מימון של 67 מיליון שקל ברבעון. לעומת זאת, שינוי בערכם הריאלי של הדולר והיורו ביחס לשקל הישראלי, גרם להוצאות מימון של 27.7 מיליון שקל.

ביטול ההתאמה לאינפלציה הגדיל את הוצאות המימון ב-60 מיליון שקל, ובנוסף גדלו הוצאות המימון ב-11 מיליון שקל נוספים בשל הגדלת האובליגו של החברה. מסכומים אלו קוזזו הכנסות מימון בהיקף של 25 מיליון שקל, כתוצאה מפעילות ספקולטיבית על מטבעות שביצעה החברה.

סעיף ההוצאות האחרות של החברה השפיע אף הוא באופן מהותי על תוצאותיה ברבעון הראשון. לחברה נרשמו הוצאות אחרות בהיקף של 20 מיליון שקל, שכללו הפחתות שביצעה בגין נכסים הנמצאים בבעלותה של פלאזה סנטרס, בהיקף של כ-23 מיליון שקל והפחתות מוניטין בהיקף של 3.4 מיליון שקל. הפחתות אלו קוזזו ברווח של 8.4 מיליון שקל, שנוצר לחברה כתוצאה מהירידה בשיעור אחזקתה בחברת אינסייטק.

מאזנה של אירופה ישראל בסוף הרבעון כולל מזומנים ושווי מזומנים בהיקף כולל של 470 מיליון שקל. זאת, לעומת אשראי לזמן קצר שהסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-1.5 מיליארד שקל. היקף הרכוש הקבוע נטו של החברה עומד על 5 מיליארד שקל, וכנגדו לחברה יש הלוואות לזמן ארוך בהיקף של 3.2 מיליארד שקל. ?

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988