משה טרי מרענן נהלים: אוסר העברת מידע לעיתונאים ואנליסטים לפני דיווח לבורסה

לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם חברות מדווחות העבירו לאמצעי התקשורת מידע שנכלל בדוחותיהן לפני שפרסמו את המידע לציבור

רשות ני"ע החליטה להלחם בהדלפות. לאור מקרים שארעו לאחרונה, בהם הודלפו פרטים מדוחות החברות או פרטים אודות עסקאות שנחתמו לפני פרסומם הרשמי, החליטה ברשות להחמיר את נושא הגילוי על ידי החברות.

הרשות פרסמה היום הנחייה גורפת, האוסרת על חברות ציבוריות לפרסם ברבים (או לציבור מסוים כגון עיתונאים או אנליסטים) מידע המצוי ברשותן שחלה חובה לפרסמו במועדים שנקבעו לכך במתכונת ובמועדים שנקבעו לכך בחוק ניירות ערך ובתקנות שלפיו.

בהודעת הרשות נאמר כי "לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם חברות מדווחות העבירו לאמצעי התקשורת מידע שנכלל בדוחותיהן, או מידע אחר, לפני שפרסמו את המידע לציבור, כנדרש על פי חוק".

במקרה מסוים מדובר היה בפרסום הודעה לעיתונות שבה מידע חלקי מהדו"חות הכספיים של החברה שאושרו בדירקטוריון שלה, אך טרם הוגשו לרשות. במקרה אחר מדובר היה בהעברת מידע חלקי מהדו"חות הכספיים של חברה שאושרו על ידי הדירקטוריון שלה אך טרם הוגש לרשות (הכוונה לדוחות אל על וחברת החשמל); במקרה זה, הועבר המידע לעיתונאים בלבד, שנדרשו והתחייבו שלא לפרסם את המידע טרם הגשתו לרשות (אמברגו) ; "למרות זאת, פורסם המידע על ידי עיתונאי שלא התחייב לכללים אלה", נאמר בהודעת הרשות.

בעקבות מקרים אלה, החליטה הרשות להדגיש בפני החברות המדווחות ויועציהן את משמעות חובת הדיווח ומתכונת הדיווח הקבועות בחוק. בחוזר שפרסם סגל הרשות הוא שב ומזכיר כי בחוק ניירות ערך ותקנותיו, קיימת מתכונת דיווח מוסדרת הכוללת גם הוראות מפורשת בנוגע לעיתוי הפרסום ולשלמות המידע." חברה מדווחת אינה רשאית לפרסם מידע `אלטרנטיבי` למידע הנדרש על פי החוק או מידע סלקטיבי לפי ראות החברה", אומרים ברשות.

"קיים דיווח אחד בלבד הממלא אחר הוראות החוק והוא- הגשה לרשות של דו"חות מלאים, בהתאם להוראות החוק והתקנות, ובמועדים שנקבעו לכך", נכתב בחוזר. "חובת דיווח, מתכונת דיווח ומועדי דיווח אחידים לתאגידים מדווחים, הנם מאבני היסוד של שוק הון משוכלל ויעיל. ללא היצמדות למתכונת הדיווח הקבועה בחוק ובתקנות, תסוכל מטרתם", נאמר בחוזר שפרסמה הרשות.

בחוזר קיימת גם התייחסות לאפשרות שפרסום פרטים חלקיים מהדוחות ובאופן שאינו תואם את הוראות החוק והתקנות יגרמו להטעיית הציבור. "מקום בו תאגיד מדווח בוחר לפרסם מידע חלקי או אחר מהמידע הנדרש על פי החוק, או בוחר להפיץ אותו שלא בהתאם להוראות החוק- מידע כזה ודרך הפצה כאלה עוקפים למעשה את המתכונת ואת דרכי ההפצה והפרסום קבועים בחוק ובתקנות.

"הפצת מידע שלא במתכונת הקבועה בחוק ובתקנות, עלולה להסיט את תשומת ליבו של הציבור מהדו"חות המלאים המפורסמים על פי החוק והתקנות ועלולה אף להביא להטעיית הציבור", נאמר בחוזר.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988