חדרים וחלונות - מידות ושטחים


תקנות התכנון והבנייה קובעות מידות מינימליות של חללים שונים בדירה * גובה הקומה המינימלי הוא 250 ס"מ, שטח מינימלי של חדר מגורים הוא 8 מ"ר ושל המטבח 6 מ"ר * פתח החלון בחדר מגורים יהיה לפחות 8% משטח הרצפה

כללי:

תקנות התכנון והבנייה קובעות מידות מינימליות של חללים שונים בדירה.

על פי חוק מכר דירות, אי עמידה במידות מינימליות, משמעותה אי התאמה (ליקוי בנייה).

במרבית המקרים, אי התאמה בין מידות מינימליות הקבועות בתקנות התכנון והבנייה, לבין המידות בפועל, אינה ניתנת לתיקון. לפיכך, במקרים בהם קיימת אי התאמה מסוג זה, נוצר ליקוי המייצר ירידת ערך.

תקופת הבדק למידות חללים: שנה אחת.

תקופת האחריות: שלוש שנים לאחר תקופת הבדק.


תקנות התכנון והבנייה מגדירות מידות מינימליות כדלקמן:

גובה קומה מינימלי.

גובה דירה באזור הפרוזדור.

רוחב חדר שינה ושטחו.

רוחב מטבח ושטחו.

רוחב ב"כ (שירותים) ושטחו.

רוחב חדר אמבטיה ושטחו.

רוחב פרוזדור בתוך דירה.

אוורור, שטח חלונות.

תאורה.

קיר מפריד בין שתי דירות סמוכות.

יש לציין, כי המפרט לפי חוק מכר דירות קושר בין מידות החללים (חדרים) ובין הסטייה המותרת. כלומר, מתיר סטייה של 2% מהמידות בתוכנית. חשוב לדעת, כי סטייה מותרת זו, מותרת במגבלות מידות מינימליות של חדרים, כפי, שנקבע בתקנות חוק התכנון והבנייה. כלומר, לא ניתן לסטות ממידות מינימליות של חללים פנימיים בדירה.

דוגמא: בחדר, שרוחבו 3 מטר הסטייה המותרת על פי המפרט היא 6 ס"מ.גובה

גובה קומה מינימלי - ככלל, ברוב חלקי הדירה הגובה המינימלי הוא 250 ס"מ. המדידה בקו אנכי (בעזרת סרגל) מפני הריצוף ועד פני הטיח של התקרה.

במספר חללים בדירה מתירות התקנות גובה נמוך יותר, כדלקמן: חדר שירות, פרוזדור פנימי, ומקום שנועד למטרות שירות כלשהן - הגובה המינימלי המותר הוא 205 ס"מ. המדידה כאמור לעיל.

"חניה כמטרת שירות" (כלומר, חניה המסופחת למבנה ואיננה חלק ממבנה המשמש כחניה) 205 ס"מ.

חדר בעליית גג למטרת מגורים בחלקו הנמוך - 180 ס"מ, ובלבד שבחלקו הגבוה יגיע ל-250 ס"מ.

לשים לב: בכל חדר ובכל חלל קיימות הנמכות מהתקרה, שמטרתן העברת קורות או תעלות וכיו"ב. התקנות מחייבות, כי הגובה הנ"ל ישמר באותו חלק של החדר, ששטחו שווה או גדול יותר מהשטח המינימלי הקבוע בתקנות.שטח חדרים - התקנות קובעות מידות מינימליות לחדרים הנ"ל כדלקמן:

חדר מגורים (חדר שינה): רוחב מינימלי 260 ס"מ; שטח מינימלי 8 מ"ר.

בכל דירה חייב להיות חדר מגורים אחד ששטחו 12 מ"ר לפחות. בדירת חדר שטח החדר צריך להיות 14 מ"ר לפחות.

מטבח: רוחב מינימלי 170 ס"מ. שטח מינימלי 6.00 מ"ר.

בדירת חדר מתירות התקנות שטח מטבח מינימלי - 4.50 מ"ר.

כאשר המטבח גובל בפינת אוכל בשטח של 4 מ"ר לפחות, אזי מותר ששטחו המינימלי יהיה 5.00 מ"ר.

שירותים: רוחב מינימלי 80 ס"מ. שטח מינימלי 1.10 מ"ר.

חדר אמבטיה: רוחב מינימלי 145 ס"מ. שטח מינימלי 2.50 מ"ר.

חדר רחצה המכיל מקלחת ואסלה - רוחב מינימלי 0.90 ס"מ. שטח מינימלי 1.80 מ"ר.

חדרון (חצי חדר) : רוחב מינימלי 200 ס"מ, שטח מינימלי 6.00 מ"ר.

עיון במידות הנ"ל מצביע על כך, כי במציאות שטחי החדרים גדולים במידה ניכרת מאלו המצויינים בתקנות.

לשים לב: התקנות מחייבות, כי הרוחב המצויין לעיל יישמר באותו חלק של החדר ששטחו שווה או גדול יותר מהשטח המינימלי הקבוע בתקנות.

במילים אחרות, אם בונים חדר בשטח גדול מהשטח המינימלי, אזי מותר שיכלול נישות שרוחבן פחות מרוחב המינימלי. כאשר מסיבה כלשהי רוחב חדר מגורים או שטחו קטן מהאמור לעיל, יש לסווגו כחדרון.

התקנות אינן מתייחסות למטבחים פתוחים המחוברים לסלון.רוחב

רוחב פרוזדור פנימי (בתוך דירה) - רוחב מינימלי של פרוזדור פנימי בדירה מותנה באורכו. יש לבצע מדידת אורך הפרוזדור בציר הפרוזדור (מהחיבור של הפרוזדור עם הסלון ועד דלת החדר אותו הוא משרת). הרוחב נמדד בגובה 120 ס"מ מהריצוף (לא בגובה הפנלים ).

דוגמאות:

פרוזדור, שאורכו עד 300 ס"מ: רוחב מינימלי - 80 ס"מ.

פרוזדור שאורכו 400 - 300 ס"מ: רוחב מינימלי - 90 ס"מ.

פרוזדור שאורכו גדול מ- 400 ס"מ: רוחב מינימלי - 100 ס"מ.שטח חלונות- אוורור ותאורה

אוורור, שטח חלונות: התקנות קובעות, כי חדרי מגורים ומטבח חייבים להכיל חלונות הפונים אל החוץ. עם זאת, התקנות מתירות לאוורר מטבח אל מרפסת שירות הפונה אל החוץ.

חדרי מגורים, שטח מינימלי של חלון: שטח החלונות המינימלי בחדר מגורים צריך להיות 8% משטח רצפת החדר.

דוגמא: בחדר ששטחו 12 מ"ר, שטח החלון צריך להיות לפחות 0.96 מ"ר. כלומר, חלון בגודל של 100/100 ס"מ.

לשים לב: גודל החלון הוא למעשה גודל הפתח בקיר בו מורכב החלון. לכן, בחלון שמידותיו 100/100 ס"מ שטח הזיגוג אינו גדול מ- 0.64 מ"ר.

מטבח, שטח מינימלי של חלון: שטח החלון במטבח צריך להיות 5% משטח רצפת המטבח.

דוגמא: במטבח בשטח 8 מ"ר, שטח החלון המינימלי יהיה 0.40 מ"ר. כלומר, חלון שמידותיו 60/70 ס"מ.

חדר שירותים, שטח מינימלי של חלון: חדר שירותים חייב להיות מאוורר על ידי חלון, ששטחו לפחות 10% משטח חדר השירותים. בכל מקרה אסור ששטח החלון יהיה קטן מ-0.30 מ"ר. כלומר, המידות המינימליות לחלון בחדר שירותים הם: 50/60 ס"מ.

חשוב: התקנות מתירות לאוורר חדר שירותים באוורור מיכני, הפועל בו זמנית עם הדלקת האור בחדר השירותים.

מרתף, שטח מינימלי של חלונות: שטח כולל של החלונות במרתף, שאינו מיועד למגורים, צריך להיות 2% משטח רצפת המרתף.

דוגמא: במרתף בשטח 800 מ"ר, יש להתקין חלונות בשטח של 16.00 מ"ר לפחות. לחילופין, ניתן להתקין במרתף תאורה ואוורור מלאכותיים.

מידות חלונות כנ"ל, תואמים דרישות לתאורה.

קיר מפריד בין שתי דירות סמוכות

מטרת הקיר: מניעת מעבר רעש, חום וקור בין שתי הדירות.

על פי התקנות, הקיר צריך להיות קיר מאסיבי בעובי של 15 ס"מ לפחות, מבטון או בלוקים של בטון, או לחילופין קיר כפול בעובי של 20 ס"מ.

לשים לב: כאשר קיים חלל גג משותף, הקיר המפריד צריך לעמוד בדרישות כנ"ל.