בנק ישראל מנסה להוריד כלי רכב מהכביש: רצוי שהטבת הוצאות רכב תומר בתוספת שכר

האומדן להשפעת התמריץ להחזקת רכב יכול להעיד על האפקטיביות הצפויה להחלת המיסוי הירוק בישראל - מיסוי שיתמרץ מעבר לרכבים פחות מזהמים, שימוש בדלקים נקיים יותר וצמצום השימוש ברכב פרטי

בנק ישראל מדווח היום אודות דיון בנושא הקטנת התמריצים להחזקת רכב.

הבנק מפרסם כי במסגרת הסכמי שכר עליהם חתומה הממשלה, ניתנות לעובדים הטבות שכר אשר מותנות בבעלות על רכב פרטי. לדברי הבנק, הטבות אלה יוצרות תמריץ לרכישת רכב שהוא בעל השפעות חיצוניות שליליות: זיהום אוויר, עומסי תנועה ותאונות דרכים.

לדברי הבנק נמצא כי עובדים בענפים הזכאים להטבה להחזקת רכב מחזיקים בכ-10% יותר רכבים לעומת עובדים בענפים אחרים, אך אינם זקוקים לרכבים יותר, שכן הוצאותיהם לרכב אינן גבוהות יותר.

הטבת השכר הקיימת מעודדת רכישת רכב, באופן שלא קשור לתועלת שהעובד יפיק ממנו. כתוצאה מההטבה, עובדים מחזיקים יותר רכבים מאשר במצב חלופי שבו היו מקבלים אותה בלי שהיא תותנה בבעלות על רכב. כך המדינה למעשה מחבלת בניסיונותיה שלה להפחית את השימוש ברכב הפרטי, שנודעות לו השפעות חיצוניות שליליות נרחבות.

הבנק מוסר כי "רצוי שהטבת הוצאות הרכב תומר בתשלום שכר אשר לא יחייב את העובד לרכוש רכב, ויהיה שווה בערכו לתשלום החזקת הרכב הניתן כיום".

לטענת הבנק, האומדן להשפעת התמריץ להחזקת רכב יכול להעיד על האפקטיביות הצפויה להחלת המיסוי הירוק בישראל - מיסוי שיתמרץ מעבר לרכבים פחות מזהמים, שימוש בדלקים נקיים יותר ואף צמצום השימוש ברכב הפרטי.

למעשה, מצד אחד קיים ניסיון לעודד מעבר מתחבורה פרטית לציבורית, על ידי השקעה בתשתיות תחבורה ציבורית, מתן עדיפות במסלולי הנסיעה ומיסוי הרכבים והדלק - מהצד האחר ישנם הסכמי עבודה המתמרצים רכישת רכב פרטי.

בבנק נערכה השוואה בין הענפים שבהם נהוג להעניק הטבה להחזקת רכב - המינהל הציבורי וענף הבנקאות ליתר ענפי המשק בעזרת שני פרמטרים: מספר רכבים וסך ההוצאה לרכב במשק הבית. ההטבה יוצרת תמריץ לרכישת רכב אך אינה אמורה לעודד שימוש עודף בו ומשום כך יש לצפות שמספר הרכבים בענפים הזכאים יהיה גבוה יותר מיתר הענפים אך ההוצאה לרכב תהיה דומה.האיורים דלהלן מציגים השוואה בין הענפים השונים, לאחר ניכוי מאפיינים כלכליים. מאיורים אלה עולה כי בענפים הזכאים שיעור בעלי רכב גבוה במידה ניכרת מהשיעור ביתר הענפים, אך ההוצאה לרכב אינה גבוהה יותר. מרגרסיות לאמידת הפערים בין הענפים עולה כי בניכוי מאפייני הפרט (שכר, השכלה מספר ילדים, משלח יד, ישוב מגורים ועוד), עובדים בענפי המנהל הציבורי והבנקים מחזיקים בכ-10 אחוזים יותר רכבים מהעובדים ביתר הענפים. ואילו ההוצאה לרכב לא שונה באופן מובהק בין הענפים.

לא ניתן להעריך את העלות התקציבית של ביטול ההתניה של ההטבה בבעלות אישית על רכב, אך ניתן לחלק אותה לשני סוגים: עלות ישירה - ההטבה תינתן לעובדים אשר במצב הקיים זכאים להטבה אך לא נהנים ממנה משום שאינם בעלי רכב; עלות עקיפה - שינוי באופי ההטבה עלול להוביל ללחצים להכללתה בשכר הבסיס, כדי שהיא תיכלל בחישובים לפנסיה, פיצויי הפיטורים וכדומה. בעוד שהעלות הישירה צפויה להיות נמוכה יחסית, השלכות הרוחב של העלות העקיפה יכולות להיות גבוהות, ויש להימנע מהן על ידי שיתוף פעולה מראש עם נציגי העובדים.