בנק פאג"י מקבוצת הבינלאומי רשם ירידה של 24.2% ברווח ל-9.1 מיליון שקל

התשואה להון ברבעון השלישי (בחישוב שנתי) הגיעה ל-10.6% ; ההפרשה לחובות מסופקים ברבעון השלישי של שנת 2008 עלתה ב-10% והסתכמה ב-3.3 מיליון שקל

בנק פאג"י (פועלי אגודת ישראל), הבנק ה"דתי-חרדי" מקבוצת הבנק הבינלאומי פירסם את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2008.

הרווח הנקי של בנק פאג"י ירד ברבעון השלישי של 2008 ב-24.2% והסתכם ב-9.1 מיליון שקל. התשואה להון ברבעון השלישי (בחישוב שנתי) הגיעה ל-10.6%.

הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים הסתכם ברבעון השלישי ב-30.9 מיליון שקל, גידול של 16.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההפרשה לחובות מסופקים ברבעון השלישי של שנת 2008 עלתה ב-10% והסתכמה ב-3.3 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר משחיקת בטחונות ומהרעה בכושר ההחזר של לווים לאור האירועים בשווקים הפיננסיים בעולם והשפעתם על השוק המקומי. שיעור ההפרשה לחובות מסופקים מסך תיק האשראי (כולל מט"ח) הגיע ל- 0.5% לעומת 0.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות התפעוליות והאחרות, הסתכמו ב- 68.1 מיליון שקל, גידול של 5.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי הסתכמו ההכנסות התפעוליות והאחרות ב- 24.0 מיליון שקל גידול של 7.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות התפעוליות והאחרות עלו ב-22.4% והסתכמו ב-36.6 מיליון שקל. הגידול נבע בעיקרו מגידול בהוצאות המחשוב עקב שדרוג מערכות המחשב והתרחבות הקבוצה, ומגידול בהוצאות שכר, שנבע בעיקרו בשל שחיקת היעודה לפיצויי פרישה עקב ירידות המחירים בשוק ההון, עדכוני שכר במסגרת הסכמי השכר עם ועדי העובדים ותוספת כוח אדם, שנבעה מגידול במצבת סניפי הבנק והרחבת פעילות.

האשראי לציבור ליום 30 בספטמבר 2008 הסתכם ב-1.637 מיליארד שקל - גידול של 11.4% לעומת סוף שנת 2007. פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-2.2 מיליארד שקל, קיטון של 6.9% לעומת סוף שנת 2007. ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2008 הסתכם גדל ב-6.6% ל-356.1 מיליון שקל. יחס ההון לרכיבי הסיכון, עמד ביום 30 בספטמבר 2008 על 18.9%, כולו יחס הון ראשוני.

צרו איתנו קשר *5988