BVR מערכות הגישה עתירה נגד קרן ההשקעות מיילסטונס

העתירה הוגשה כנגד רון טירה, שהיה הנציג הבכיר של מיילסטונס במו"מ לכריתת הסכם העקרונות ושלדברי העותרת מיילסטונס מנוהלת על-ידו, וכנגד מיילסטונס עצמה

החברה הציבורית בי.וי.אר מערכות מערכות הגישה ביום חמישי למחוזי בת"א עתירה להצהיר ולקבוע כי בינה לבין קרן ההשקעות מיילסטונס שבבעלות המיליארדר האמריקני ביל דוידסון שנפטר לפני כשלושה חודשים (בעליה של קבוצת הכדורסל דטרויט פיסטונס) והמנוהלת על ידי עודד טירה לשעבר נשיא התאחדות התעשיינים ובנו רון, נכרת הסכם השקעה מחייב ותקף וכי מיילסטונס הפרה את התחייבויותיה לפי הסכם ההשקעה בכך שהיא נמנעה מלהשלים את יתרת ההשקעה מתוך סכום ההשקעה הכולל של 5 מיליון דולר.

בפנייה לבית המשפט נאמר כי בראשית מארס השנה נחתם בין הצדדים הסכם עקרונות במסגרתו נקבע כי בכפוף לביצועה של בדיקת נאותות על ידי מיילסטונס יגובש בין הצדדים נוסח מוסכם של הסכם השקעה מפורט. עוד נקבע כי מיילסטונס תשקיע בהון המניות של בי.וי. אר. סך של 3 מיליון דולר ותעמיד לרשות החברה הלוואה בסך נוסף של 2 מיליון דולר בריבית שנתית של 10%. לטענת בי.וי. אר. בד בבד עם החתימה על הסכם העקרונות הצדדים חתמו על הסכם הלוואה מחייב לפי מיילסטונס תעמיד לטובת בי. וי.אר. הלוואת גישור קצרת מועד בסך של 1.5 מיליון דולר בריבית שנתית של 10% ואשר נועדה לסייע לבי.וי.אר במימון פעילויותיה השוטפות עד לכריתתו של הסכם ההשקעה ותשלום יתרת סכום ההשקעה במסגרתו.

לדברי בי. וי. אר. בדיקת הנאותות הושלמה במסגרת התקופה שהוקצבה לה ובכך התקיים התנאי המתלה שבהסכם העקרונות ובתקופה האמורה הצדדים אף גיבשו נוסח סופי ומוגמר של הסכם ההשקעה ולדברי בי. וי. אר. בין הצדדים נכרת הסכם השקעה מחייב וכל שנותר לצדדים היה לחתום באופן פורמאלי על ההסכם כמקובל ולהשלים את התחייבויותיהם המפורשות והמוסכמות על פיו. ואולם מספר ימים לאחר השלמת הסכם ההשקעה וסיום הליכי בדיקת הנאותות התנערה מיילסטונס מהסכם ההשקעה בנימוק של "קשיים טכניים פנימיים" ולאחר מכן העלתה מיילסטונס טענות חסרות שחר ללא ביסוס וללא פירוט בניסיון לשנות את פני המציאות העובדתית והמשפטית לאחר שכבר הודתה בהשלמתה של עסקת ההשקעה.

לדברי בי.וי.אר הפרת הסכם ההשקעה גרמה ועלולה עוד לגרום נזקים והפסדים כספיים ניכרים לחברה שלא התגבשו עדיין במלואם ובכוונת בי.וי.אר. לבקש את אישור בית המשפט לתבוע את נזקיה אלה. לדברי בי. וי. אר. היא החלה לפעול בצורה בהולה להקטנת נזקיה בעקבות הפרת הסכם ההשקעה, כדי להכניס לקופתה 3.5 מיליון דולר אשר אמורים להיות מועברים לידיה על ידי מיילסטונס לאחר כריתת ההסכם. בי. וי. אר. מבקשת עוד מבית המשפט להצהיר ולקבוע כי על סכום ההשקעה שהועבר כהלוואה בסך 1.5 מיליון דולר חלות הוראות הסכם ההשקעה. מיילסטונס הודיעה לבי.וי. אר. במכתב מסוף חודש מאי כי היא דוחה את טענתה לפיה נכרת בין הצדדים הסכם מחייב וכי בדיקת הנאותות הושלמה והתקיימו כל התנאים הנדרשים לצורך כריתתו של ההסכם.

ה.פ. 1472/09.

צרו איתנו קשר *5988