CEE של יולי עופר מנהלת משא-ומתן עם חברת לפידות לרכישת כל החזקותיה בחברת אינוונטק

במקביל, אינוונטק תרכוש מחברת הנדל"ן של עופר, את מלוא המניות של החברה הבת של אינוונטק, בתחום המלונאות, ובכך תשמור CEE על גרעין השליטה ותמשיך להוביל את פעילות המלונות של הקבוצה

חברת הנדל"ן CEE, שבשליטת יולי עופר ונמרוד רינות, (Central European Estates) הודיעה היום (ג') כי היא מנהלת משא ומתן עם חברת לפידות, לרכישת כל החזקותיה בחברת אינוונטק.

ע"פ מתווה העסקה, כפי שמסתמן מהמו"מ, חברת CEE, שפעילה בין השאר, בתחום הנדל"ן במזרח אירופה, תרכוש את עיקר החזקותיה של לפידות באינוונטק (74%), ויתרת המניות שבידי לפידות תהיה כפופה לאופציות מכירה ורכישה.

במקביל, אינוונטק תרכוש מ-CEE את מלוא הון המניות של החברה הבת של אינוונטק, שמחזיקה בנכסים שונים בתחום המלונאות, ובכך תשמור CEE על גרעין השליטה ותמשיך להוביל את פעילות המלונות של הקבוצה. התמורה בגין המניות הנ"ל תקבע בהתאם לחוות דעת של מעריך שווי חיצוני מוכר.

CEE צופה שמזכר הבנות בין הצדדים ייחתם היום. העסקה כפופה לאישור דירקטוריון החברה ולתנאים מתלים שונים, בכללם קבלת אישור של האסיפה הכללית של אינוונטק.

בתוך כך, החברה הודיעה היום כי לצורך הגדלת בסיס ההון של החברה, בעלי המניות ממירים הלוואת בעלים בסך של כ-22.4 מיליון שקל, להון.

צרו איתנו קשר *5988