ישראמקו עברה להפסד של 8.1 מיליון שקל ברבעון הראשון

יתרות המזומנים ושווי המזומנים של השותפות קטנו ב-137.8 מיליון שקל ■ ההפסד הכולל של השותפות מהשקעתה בנכסים פיננסיים מסתכם לסך של 16.25 מיליון שקל

שותפות חיפושי הנפט והגז ישראמקו פירסמה הערב את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2011 מהם עולה כי השותפות עברה להפסד של 8.1 מיליון שקל לעומת רווח של 18.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. נציין כי ממש לאחרונה התחלף מנכ"ל ישראמקו, כשאבי גפן, מנכ"ל איזי אנרגיה לשעבר, החליף את יוסי לוי, שהודיע על פרישתו מהתפקיד לפני מספר חודשים.

הוצאות המימון נטו הסתכמו ב-3.3 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון נטו, בסך 28.56 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון נטו, בתקופת הדוח נבעו בעיקר כתוצאה מירידה בשווי ניירות הערך למסחר, בניכוי ריביות ודיבידנדים שנתקבלו בגינם בסך של 4.26 מיליון שקל.

ההפסד הכולל של השותפות מהשקעתה בנכסים פיננסיים מסתכם לסך של 16.25 מיליון שקל. המשקף תשואה שלילית לתקופת הדוח בשיעור של כ-3%.

הוצאות ההשתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז בתקופת הדוח הסתכמו ב-489 אלף שקל לעומת 7.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות ההשתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז בתקופה המקבילה אשתקד כוללות בעיקר עבודות גיאולוגיות וגיאופיסיות שבוצעו בהיתר דניאל.

בתקופת הדוח חל קיטון ביתרות המזומנים ושווי המזומנים של השותפות בסך של 137.8 מיליון שקל, לעומת קיטון במזומנים ושווי מזומנים בסך של 5.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בתקופת הדוח נבע בעיקר ממזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה בפיתוח שדה הגז "תמר" בסך של 140.58 מיליון שקל.

מקור המימון של השותפות הינו הון השותפות בלבד, המסתכם ביום 31 במרס 2011 בסך של 1.076 מיליארד שקל. השותפות אינה נוטלת אשראי בנקאי למימון פעילות החיפושים (אקספלורציה) ברם, לצורך פעילות פיתוח שדה הגז הטבעי "תמר", תזדקק השותפות למימון בנקאי ו/או חוץ בנקאי. ישראמקו מחזיקה בכ-28.8% מהזכויות ברשיון תמר לצד שותפותיה, נובל אנרג'י וקבוצת דלק.

בתקופת הדוח המשיך השותף הכללי בפעילותו להשגת מימון לפיתוח שדה "תמר" וביום 22 בפברואר 2010 , נחתם מסמך עקרונות (בלתי מחייב) בין השותפות לבין תאגיד בנקאי זר, דויטשה בנק. נציין כי בשבוע האחרון דיווחה החברה כי חתמה על הסכם מימון בהיקף כולל של 750 מיליון דולר עם דויטשה בנק לצורך פיתוח מאגר תמר.

צרו איתנו קשר *5988