איגוד הבנקים | לפני כולם

מחלוקת בין הבנקים על המלצות ועדת זקן

איגוד הבנקים הכין מסמך התנגדויות למסקנות הוועדה ■ האיגוד מתנגד בעיקר לנושאים הקשורים בעמלות, אך מתעלם ממאגר נתוני האשראי

איגוד הבנקים מתנגד לרוב המלצות ועדת זקן, שהוקמה כדי לשפר את התחרותיות במערכת הבנקאית, ובראשה עמד המפקח על הבנקים, דודו זקן. האיגוד, בראשות המנכ"ל משה פרל, הכין בשבועות האחרונים מסמך בן יותר מ-20 עמודים, שגרסתו הסופית אמורה להישלח השבוע לבנק ישראל. ממסמך זה, אשר הגיע לידי "גלובס", עולה כי האיגוד מתנגד בעיקר להמלצות הקשורות לשינויים בתמחור עמלות הבנקים.

עם זאת, מעניין לציין כי במסמך אין התייחסות לנושאים מהותיים אחרים שהועלו בדוח ועדת זקן, ובראשם תעודות זהות שהבנקים אמורים להנפיק ללקוחות. נזכיר כי ועדת זקן מבקשת לאפשר לבנקים לקבל מידע על לקוחות בנקים אחרים, מתוך ציפייה כי הדבר יגביר מעבר לקוחות בין הבנקים. ת.ז תיתן ללקוח תמונה מלאה ומדויקת על נכסיו והתחייבויותיו, וכן תכלול את דירוג האשראי שלו בבנק.

כאמור, מדובר באחת ההמלצות המהותיות של הוועדה, ואולם איגוד הבנקים אינו מתייחס אליה. על פי הערכות, הסיבה לכך היא חילוקי דעות בין הבנקים. במערכת הבנקאית מעריכים, כי הבנקים הגדולים מתנגדים לצעד שכזה שעלול לפגוע בהם, ואילו הבנקים הקטנים - שעשויים להרוויח מכך, ולהיחשף למערך הדירוג המפותח של הבנק הגדולים -דווקא תומכים בו.

איגוד הבנקים גם לא מתייחס במסמך להצעות להכנסת שחקנים חדשים לשוק, כגון אגודות אשראי והבנק האינטרנטי, ככל הנראה משום שבבנקים לא רואים בכך איום משמעותי על נתח השוק שלהם.

"רמת התחרות במערכת הבנקאית נמצאת בשנים האחרונות במגמת עלייה", נכתב במכתב התגובה של האיגוד. "לא ברור לנו כיצד מצד אחד, ועדת זקן מציינת כי מחירי השירותים הבנקאיים בישראל אינם גבוהים, וכי גם רווחיות המערכת הבנקאית בארץ איננה חריגה ביחס לעולם, ומצד שני מחליט הצוות על שורה של צעדים שהמכנה המשותף לכולם הוא פגיעה קשה מאוד בהכנסות הבנקים, מבלי שניתן הסבר כיצד אמורים אותם צעדים לתרום לתחרותיות במערכת".

עסקים קטנים

אחד הנושאים שוועדת זקן טיפלה בהם הוא העסקים הקטנים. בוועדה טענו כי היקף האשראי שלהם נמוך ביחס לתרומתם למשק. בין היתר, ההמלצות כוללות הפחתת עמלות. כמו כן, ההגדרה של עסק קטן תשונה ממחזור של מיליון שקל, לאשראי של 5 מיליון שקל לכל היותר.

השוואת המעמד של עסקים קטנים לזה של משקי הבית תביא להפחתת עמלות העו"ש בעבור עסקים קטנים. זו פגיעה בבטן הרכה של הבנקים, הואיל ומדובר בעמלות בהיקף מהותי. על כן, כצפוי באיגוד הבנקים מתנגדים לכך נחרצות.

"ועדת זקן מצאה כי הסיבות לפערי הריבית לעסקים קטנים נעוצות במרכיב הסיכון הגדול יותר שבהלוואות לעסקים קטנים, וכתוצאה מהוצאות התפעול הגדולות יותר ביחס להיקף ההלוואה. על כן, לא ברור לנו איך הוועדה גיבשה המלצות כל כך קיצוניות ביחס ליכולת הבנקים לקבל תגמול בעבור פעילותם במגזר זה", נכתב במסמך של איגוד הבנקים.

באיגוד הבנקים טוענים, כי ועדת זקן מבצעת למעשה תנועת מספריים, שרק תפגע בעסקים הקטנים: הגדלת של קבוצת העסקים הנכללת בהגדרה של עסק קטן, והפחתה דרמטית של העמלות הנגבות מעסקים קטנים.

"השלכות ההמלצות המוצעות בדוח עלולות לפגוע באופן משמעותי דווקא באוכלוסייה שלה מנסה הוועדה לעזור. קיים חשש, כי בסופו של דבר עלול מגזר העסקים הקטנים לספוג הן ירידה בהיצע האשראי, הן עלייה במחיר האשראי", טוענים באיגוד הבנקים.

מוצרים סולידיים

באיגוד הבנקים מתנגדים נחרצות לרפורמה שמציעה ועדת זקן בכל הקשור לאפיקים הסולידיים שבהם משקיעים הלקוחות. נזכיר, כי הוועדה ממליצה לבטל את עמלות דמי הניהול על מק"מ וקרנות כספיות, וכן להפחית ולפקח על עמלות קנייה ומכירה של מק"מ. "מדובר בהמלצה לא מידתית, שנזקיה עולים על תועלתה", אומרים באיגוד הבנקים.

האיגוד מפרט באריכות את הסיבות להתנגדותו לסעיף זה. בין הנימוקים מציינים באיגוד הבנקים כי ביטול עמלת דמי ניהול יוצר מצב, שבו הבנקים נדרשים לתת ללקוחות שירותים עתירי תשומות כמעט בחינם. "הדרישות הרגולטוריות בתחומים אלה הולכות וגוברות, והעלויות הכרוכות בפעילות זאת גדלות בשנים האחרונות בקצב מואץ. השלכות המהלך המוצע כאן, שמשמעותו הפסד הכנסות דרמטי למערכת, עלולות לבוא לידי ביטוי בפגיעה באיכות מערך ני"ע והייעוץ של הבנקים, שהוא מערך הייעוץ האובייקטיבי היחיד הקיים בשוק והמשרת את כל מי שמעוניין בכך, ללא תלות בעושרו הפיננסי", כותבים באיגוד.

עוד מציינים באיגוד כי המק"מ, הקרן הכספית והפק"מ אינם מוצרים תחליפיים, שכן הם שונים במאפיינים שונים כגון הסיכון, המיסוי והנזילות. "לכן, לא קיימת הצדקה לכפות עליהם זהות רק בהיבט העמלות. מדובר במוצרים שונים, וחשוב כי גם הלקוחות יבינו זאת".

תעריפון עמלות קנייה ומכירה

עוד נזכיר, כי ועדת זקן דורשת מהבנקים לתמחר מחדש עמלות קנייה ומכירה של ני"ע, כדי להקטין את הפער בין העמלה בתעריף למחיר בפועל. הבנקים יצטרכו להראות ללקוחות מה ממוצע העמלות בני"ע הנגבה בתיק באותו הגודל, מה שצפוי להביא לירידה בעמלות הללו.

איגוד הבנקים מתנגד לכך, ומציין כי "תחום ני"ע מהווה תחום פעילות תחרותי, הן בתוך המערכת הבנקאית, הן בין הבנקים לבין בתי ההשקעות. העובדה כי קיימים פערים בין מחירי העמלות בתעריפונים לבין המחירים בפועל מעידה כי קיימת תחרות על הלקוחות".

איגוד הבנקים גם מציין כי תמחור מחדש כרוך בשינויים משמעותיים במערך המחשוב, ולפיכך נדרש כאן זמן היערכות משמעותי. עוד אומרים באיגוד, כי "מאחר והבנקים הם רק חלק מהשחקנים בשוק ני"ע, הרי שההנחיות בדבר הגדלת השקיפות ללקוחות והצגת העמלות הנהוגות בפועל צריכות לחול על כלל השוק, ובכלל זה גם על בתי ההשקעות".

ביטול עמלות

במסגרת ועדת זקן הוחלט גם להכניס לפיקוח כמה עמלות: עמלת כרטיס מידע ועמלות הקשורות למט"ח. על אף שלרוב מדובר בעמלות שאינן מהותיות לבנקים, באיגוד הבנקים מתנגדים להתערבות בנושא העמלות, ואומרים כי: "איננו מוצאים כל סיבה מדוע יש לבטל לחלוטין את העמלות האמורות, לאחר שבשנת 2008 לובנו עמלות אלו באופן מעמיק בדיונים אגב קביעת כללי הבנקאות". בהמשך המסמך מנמקים באיגוד הבנקים את הסיבות להתנגדות לכל עמלה ועמלה.

מה חושבים באיגוד
 מה חושבים באיגוד

צרו איתנו קשר *5988