סאני: ירידת ערך פרטנר הביאה למחיקת 1.5 מיליארד שקל

החברה דיווחה על הפסד של כ-1.5 מיליארד שקל ברבעון השני לעומת רווח של 64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ■ ההכנסות התכווצו לכ-1.63 מיליארד שקל לעומת 2.07 מיליארד שקל ברבעון המקביל

חברת סאני של אילן בן דב דיווחה לפנות בוקר (ו') על תוצאות גרועות לרבעון השני של השנה. החברה דיווחה על הפסד של כ-1.5 מיליארד שקל ברבעון השני לעומת רווח של 64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות התכווצו לכ-1.63 מיליארד שקל לעומת 2.07 מיליארד שקל ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי של סאני ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-1.36 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-271 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

סאני ביצעה בדוחות הפרשה לירידת ערך מוניטין פרטנר בסך של כ-1.5 מיליארד שקל. חלקם של בעלי מניות החברה בהפרשה האמורה הסתכם בכ-546 מיליון שקל וחלקם של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בהפרשה הסתכם לסך של 952 מיליון שקל. כתוצאה מן ההפחתה האמורה נוצר לחברה גרעון בהון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של 256 מיליון שקל.

הירידה בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה נבעה בעיקרה מירידת ערך מוניטין פרטנר המיוחס לבעלי מניות החברה.

בנוסף, בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר של החברה נכללת הערה כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".

בהתאם לכך מציינים רואי החשבון של החברה, ולאור אי עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה, קיים חשש משמעותי בדבר יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ולבנק, שהעמיד לחברה אשראי, במהלך השנה הקרובה.

צרו איתנו קשר *5988