"החלטת העליון תיושם כך שאופיה של ת"א יישמר"

פסיקת העליון המחייבת את עיריית ת"א לאכוף סגירת סופרמרקטים בשבת יצרה בלבול בציבור ■ עו"ד אילן בומבך, המתמחה במשפט מינהלי ומוניציפלי, עושה סדר

פסיקתו של בית המשפט העליון אתמול (ג'), המחייבת את עיריית תל-אביב לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על הפעלת עסקים בשבת, יצרה בלבול בקרב חלק מהציבור, שמתקשה להבין את משמעות ההחלטה, מניעיה והשלכותיה.

עו"ד אילן בומבך, המתמחה במשפט מינהלי ומוניציפלי, בחן את ההחלטה לעומק ועושה סדר בדברים.

- מהי המשמעות של פסיקת העליון?

בומבך: "בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים, השיב בחיוב על השאלה - האם יש לחייב את העירייה להפעיל אמצעי אכיפה שבסמכותה להפעילם, ואשר עד עתה היא נמנעה מלעשות כן. זאת, בכל הנוגע לאכיפת חוק העזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-1980 (להלן: חוק העזר), אשר אוסר על פתיחת חנויות ביום המנוחה.

"בית המשפט העליון קיבל את הערעור במובן הבא: העניין הוחזר לעירייה על מנת שתפעיל שיקול-דעתה ותקבל החלטה לגופו של עניין בדבר אופן הפעלת הסמכויות המוקנות לה בפקודת העיריות או כל סמכות נוספת לסמכותה להטיל קנסות.

"העירייה אמורה עתה לבחון את עמדתה בנוגע לאכיפת חוק העזר תוך 60 יום מיום מתן פסק הדין. ההחלטה שתתקבל בעניין זה תועבר לבא-כוח המערערים, והיא כפופה לביקורת שיפוטית נוספת".

- האם ההחלטה התקבלה ממניעים ומשיקולים דתיים?

"ממש לא. הרוח המנשבת מפסק הדין היא כי חוק העזר על תכליותיו ההיסטוריות, הדתיות והסוציאליות, הוא נתון קיים זה 33 שנה, וככל חוק אחר יש לדאוג לאכיפתו. העליון קבע כי מחובת הרשות לדאוג לקיומו של החוק. מתחם שיקול-הדעת הסביר של הרשות בשלב האכיפה - רחב ככל שיהיה - מוגבל יותר מאשר מתחם שיקול-הדעת שעמד בפניה כאשר התקינה את חוק העזר.

"לאחר התקנת חוק העזר, על הרשות להפעיל את שיקול-דעתה לאור חוק העזר ותכליותיו. על דרך הכלל, על הרשות המינהלית לאכוף את חוק העזר שהתקינה, ואין לה עוד שיקול-דעת רחב בשאלה אם לאוכפו".

- במי פסק הדין צפוי לפגוע, ולמי הוא אמור לסייע?

"למרות שפע ההתבטאויות מאז ניתן פסק הדין, קשה לדעת. שכן על העירייה לקבל החלטה חשובה בעניין זה, וכלל לא ברור אם ביכולתה או ברצונה לעשות כן בתוך תקופת 60 הימים שנקצבה בפסק הדין.

"גם אם תתקבל החלטה, לא ברור מה יהיה תוכנה. האם העירייה תשנה את חוק העזר? האם תתחשב ברצון התושבים? האם היא תחלק את העיר לאזורים? (ע"ע בג"ץ סולודקין שקבע כי כל רשות מקומית יכולה להכריע כיצד היא מיישמת בתחומה המוניציפאלי את חוק העזר הנוגע למכירת בשר חזיר).

"פסק הדין הרי קובע: 'אם אופיה של העיר תל-אביב-יפו מחייב, לדעת פרנסיה המייצגים את האוכלוסייה, שלא לסגור עסקים כמו של המשיבות בשבת, ניתן לשנות את חוק העזר בדרך הקבועה לכך בדין. אולם, כל עוד לא שונה חוק העזר, נקודת המוצא היא שיש לקיימו.

"יש לזכור כי חוק העזר עצמו כולל איסור על פתיחת בתי עסק בשבתות וכן חריגים לאיסור זה. העניין נסב על כך שהעירייה בחרה שלא לכלול בתי עסק דוגמת 'סופרמרקטים' כחריגים לאיסור. ודאי שהעירייה תוכל לעשות כן אם תרצה, גם בהתחשב בעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה, שלפיה העירייה מוסמכת לאזן 'בין האינטרס לשמירת אופיו של יום השבת כיום מנוחה לבין מתן אפשרות לפעילות כלכלית מסוימת'".

- על אילו עסקים תחול ההחלטה?

"ההחלטה תחול על חנויות מזון גדולות וסופרים שפעילים בשבת. העירייה תתבקש אמנם לקבוע אם עסקים מסוג 'סופרמרקט' יוחרגו מחוק העזר, ובאיזה אזורים בתל-אביב. עם זאת, העירייה מוסמכת להחליט להפעיל מדיניות דומה על עסקים אחרים שפועלים בשבת, ושנגדם היא נקטה עד היום מדיניות של 'קנסות בלבד'".

- מה אתה צופה שעיריית תל-אביב תעשה בפועל?

"אני יכול רק לנחש. לפי דעתי, העירייה תפעל לשינוי חוק העזר כדי להסדיר את פעילות הסופרמרקטים בימי שבת ומנוחה, ועל הדרך להסדיר גם את פעילותם של עסקים אחרים הפועלים כיום ללא החרגה חוקית מהוראות חוק העזר.

"יצוין כי חוק העזר כבר מאפשר למסעדות, בתי-קפה, בתי-מרקחת לפעול בשבתות, וכן לבתי עינוג ציבורי (כל עוד מדובר בפעילויות בתחום התרבות והחינוך; לדוגמה: שבתות תרבות, קונצרטים וכדומה)".

- האם החלטת העליון תשנה את אופי העיר או שהיא תתפוגג ולא תיושם?

"לדעתי ההחלטה תיושם, כך שאופיה של תל-אביב יישמר".

- האם להחלטה יש השפעות רחבות יותר?

"בהחלט. ההחלטה אמורה לחול לא רק על תל-אביב אלא על כל רשות מקומית שבה פועלים בשבת ובימי מנוחה עסקים מסוג של 'סופרמרקט', בניגוד לחוק עזר האוסר עליהם לעשות כן. היום יש מצב פסול, שלרשויות יש חוק עזר מתאים, אבל הם אוכפים אותו בדרך סלקטיבית כלפי עסקים מסוימים וכלפי אחרים לא, ויש חוקי עזר שלא אוכפים בכלל לפי המדיניות המשתנה של העירייה.

"בית המשפט העליון מנסה לשים קץ לצביעות הזו. ההשלכות יכולות להיות גם בתחומים אחרים, כמו הסרת מטרדים של עסקים שהעיריות עוצמות עין לגביהם".

צרו איתנו קשר *5988