מידרוג מאשררת A1 לאג"ח של דלק ומעלה האופק ל"יציב"

"לחברה מדיניות להקטנת מינוף, אשר קיבלה ביטוי במימוש נכסים מהותיים במהלך השנה האחרונה והקטנת החוב הפיננסי נטו"

חברת הדירוג מידרוג הודיעה היום על אישור מחדש של דירוג A1, לאגרות החוב במחזור שהנפיקה קבוצת דלק תוך שינוי אופק הדירוג, משלילי ליציב. דירוג החברה נתמך בתיק אחזקות רחב ומגוון עם דומיננטיות של מגזר האנרגיה, לאורך כל שרשרת הערך שלו.

"לחברה מעמד דומיננטי בתחום הפקת הגז הטבעי בישראל ואנו מעריכים כי מעמד זה יישמר בשנים הקרובות. להערכתנו, הסיכונים בפרויקט תמר הצטמצמו לאחר התחלת ההפעלה של המאגר בסוף חודש מרץ 2013, תוך עלייה ניכרת במידת הנראות של התזרימים מהמאגר", כותבים במדרוג.

לדברי האנליסטים של מידרוג אלעד סרוסי, סיגל יששכר וליאת קדיש: "לחברה אחזקות מהותיות גם בתחום הפיננסים, שיווק דלקים ותשתיות, אולם להערכתנו, החברה תפעל בשנים הקרובות להתמקד בענף האנרגיה, באמצעות מימוש נכסים. השפעת השינוי העתידי במבנה תיק הנכסים, ככל שיתרחש, תיבחן על ידינו, בין השאר, לאור המבנה הפיננסי והשינויים ברמת המינוף.

עוד הוסיפו האנליסטים: "לחברה מדיניות להקטנת מינוף, אשר קיבלה ביטוי במימוש נכסים מהותיים במהלך השנה האחרונה והקטנת החוב הפיננסי נטו. כך, החברה מימשה מניות דלק ארה"ב ודלק רכב בסכום מצטבר של כ-2.7 מיליארד שקל, תוך ניצול מגמת עליות מהותיות במחירי המניות. אנו צופים המשך מגמה זו של הקטנת החוב הפיננסי, תוך מימוש נכסים, כאשר המהותי שבהם בטווח הנראה לעין הינו דלק אירופה".

דלק מציגה גמישות פיננסית גבוהה, בין השאר נוכח רמת מינוף מתונה, שהשתפרה בשנה האחרונה, המתבטאת ביחס חוב נטו מותאם לשווי נכסים (LTV) של כ-56% ברמת סולו וחברות מטה, בהתבסס על שווי מוחזקות ממוצע (כ-51% לפי שווי המניות בסמוך למועד הדוח). בנוסף, "לחברה מרכיב גבוה וסחיר של אחזקות שאינן משועבדות. מנגד, החברה מציגה תזרימים שוטפים (דיבידנדים ודמי ניהול) חלשים מהמוחזקות, המכסים את הוצאות הריבית השוטפות ביחס נמוך מ-1. אנו לא צופים שיפור ביחס זה בשנים 2013-2014".

יכולת החברה להעלות תזרימים משמעותיים משותפויות הגז תלויה במידה רבה באסטרטגיה של השותפויות לגבי המשך פיתוח מאגר לוויתן ומבנה המימון שלו, לרבות השותפים במאגר. הערכה כי קיימת עדיין אי ודאות בנושא זה. "בתסריט הבסיסי הערכה כי קבלת תזרימים מהותיים מתחום הגז הטבעי בשנים 2013-2014. נזילות החברה הינה סבירה ומתבססת על יתרות נזילות גבוהות שנבעו בעיקר ממימוש אחזקות, כנזכר לעיל, וכן מניצול מסגרות אשראי. בהתחשב במקורות ושימושים הצפויים בהמשך שנה זו, וללא הנחת מימוש משמעותי של נכסים בחודשים הקרובים, אנו צופים כי החברה תקטין באופן מהותי את יתרת המזומנים עד לסוף השנה, וזאת לצד פירעון חלויות שוטפות והקטנת החוב הפיננסי. לצד זאת, לחברה מסגרות אשראי חתומות פנויות בהיקף מהותי", אומרים במדרוג.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988