משפחה לא בוחרים

חוק ההסדרים חסם אפשרות להפוך חברה רגילה לחברה משפחתית

05/11/2013, 15:26
עו"ד (רו"ח) מוטי ארניה

בעקבות חוק ההסדרים נסגרה האפשרות להפוך חברה רגילה לחברה משפחתית. ואולם, בהוראת מעבר ניתנה אפשרות חד-פעמית להפוך חברה לחברה משפחתית בשנת 2014, זאת בתנאי שהחברה מודיעה על כך עד סוף השנה.

חברה משפחתית היא חברה שביקשה להיחשב ככזו ושבעלי מניותיה הם בני משפחה אחת (בן-זוג, אחים, הורים וכיוצב'). רווחי החברה מיוחסים למי שהוגדר כ"נישום המייצג" ומתחייבים במס בהתאם לחבות המס של אותו "נישום מיצג".

עד היום יכלה כל חברה, חדשה או קיימת, לבקש להיחשב כחברה משפחתית, בתום שנת המס ביחס לשנת המס שלאחריה.

שימוש בחברה משפחתית היווה כר נרחב לתכנוני מס בעיקר ביחס לרווחי הון. כך, למשל, חברה הצופה רווח הון משמעותי ביקשה להיחשב כחברה משפחתית, וזאת בשל הפער בין שיעור המס החל על חברה (כ-50%) לשיעור המס החל על יחיד או חברה משפחתית (25%-30%).

חוק ההסדרים שינה באופן מהותי את הכללים בדבר הפיכתה של חברה רגילה למשפחתית, וקבע כי חברה יכולה להיחשב כמשפחתית, רק אם ביקשה זאת תוך 3 חודשים מיום התאגדותה.

בניגוד למצב שהיה קיים עד כניסתו לתוקף של חוק ההסדרים, חברה קיימת לא תוכל בעתיד להפוך למשפחתית. עם זאת, נקבעה הוראה חד-פעמית לגבי חברות קיימות. חברות קיימות יכולות לבקש להפוך למשפחתית החל משנת 2014, אם יודיעו על כך עד 31.11.13.

עוד קובעת ההוראה כי אם חברה קיימת תבקש להיחשב כמשפחתית החל משנת 2014 יראו בבחירה זו כ"פירוק רעיוני" - דהיינו, יראו את רווחיה הצבורים כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות. תשלום המס בגין הדיבידנד האמור נדחה עד ליום 31.12.2017, ולא יחולו עליו הפרשי הצמדה או ריבית בגין תקופה זו. אם המס ישולם במועד מאוחר יותר, יחולו עליו ריבית והפרשי הצמדה רק מתום שנת 2017 ועד מועד התשלום.

זאת ועוד, בעת מכירת נכסי החברה, שהיו לה בתום שנת המס 2013, יבוצע פיצול לינארי של רווח ההון: רווח ההון עד תום שנת 2013 יתחייב במס שולי; ויתרת הרווח ממועד זה ואילך יתחייב במס החל על הנישום המייצג.

כר לתכנוני מס

בנוסף, הגביל חוק ההסדרים את השינוי ההפוך - קרי, הפיכת חברה משפחתית לחברה "רגילה". עד כניסתו לתוקף של החוק, יכלה חברה משפחתית להודיע על רצונה להפוך לחברה "רגילה" במועד הגשת הדוח לשנת המס, בו היא מבקשת לבצע את השינוי.

הוראה זו היוותה, אף היא, כר לתכנוני מס, שכן כל חברה יכלה לבחון בדיעבד, לאחר תום שנת המס ולאחר שידעה את תוצאות המס שלה, האם ברצונה להישאר חברה משפחתית או לחזור בה מבקשתה ולהפוך לחברה "רגילה".

במסגרת חוק ההסדרים נקבע כי חברה תוכל לחזור בה מבקשתה להיות משפחתית עד חודש לפני תום שנת המס בה היא מבקשת לחדול מלהיחשב ככזו. בהוראת מעבר נקבע כי ביחס לשנת 2013, חברה משפחתית תוכל לחדול מלהיחשב ככזו, אם תודיע על כך לפקיד השומה עד 30.11.13.

בהתאם לכך, על חברות קיימות, העומדות בתנאים להיחשב חברה משפחתית, לשקול היטב את צעדיהן ולהודיע עד 31.11.13, אם הן מעוניינות להפוך לחברה משפחתית, שכן לאחר מועד זה אלטרנטיבה זו תהיה חסומה בפניהן.

חברות שנחשבות כמשפחתיות בשנת 2013, צריכות לבחון את מצבן כבר כעת ולהודיע לפקיד השומה עד תום נובמבר 2013, אם ברצונן לחדול מלהיחשב כך כבר בשנת המס הנוכחית.

* הכותב מתמחה במיסוי בינלאומי, לשעבר ביחידה למיסוי בינלאומי בנציבות מס הכנסה.

גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>