זוכה במכרז השכירות ברמה"ש לא יפוצה אם יתגלה שהקרקע מזוהמת

אם יתגלה זיהום קרקע במגרש שעליו עתיד להיבנות הפרויקט להשכרה ברמת השרון, לא תישא המדינה בעלות טיהור הקרקע ולא תשפה את היזם או הקבלן שיזכה במכרז על עלויות הטיהור

אם יתגלה זיהום קרקע במגרש שעליו עתיד להיבנות הפרויקט להשכרה ברמת השרון, לא תישא המדינה בעלות טיהור הקרקע ולא תשפה את היזם או הקבלן שיזכה במכרז על עלויות הטיהור. הדבר היחידי שהמדינה מוכנה לשקול הוא דחיית מועדי הבנייה כדי שהיזם יוכל לטפל בזיהום. כך עולה מתשובת הוועדה הבינמשרדית של אגף החשב הכללי במשרד האוצר, משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל לשאלות המתעניינים במכרז האמור.

"במקרה שבו יתברר כי הקרקע מזוהמת או שקיימים גזים רעילים בקרקע ו/או מי תהום מזוהמים שנדרש לפנותם, עלויות הטיפול בקרקע או בגזים הרעילים או במים עשויות להביא לגידול בעלויות הפרויקט או לדחייה בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט. נבקש כי במקרה שבו יתברר שהקרקע מזוהמת או שיש מי תהום מזוהמים או שישנם גזים רעילים בקרקע, המזמינה תישא בעלויות הטיפול בזיהום הקרקע או תינתן ליזם זכות לחילופין לבטל את החוזה, ללא כל תשלום קנס או פיצוי למדינה במקרה של התממשות סיכון זה", כך נכתב בפניית היזמים לוועדה הבינמשרדית. עוד נכתב כי "נבקש כי יובהר כי גילוי זיהומים במהלך תקופת ההפעלה הינו סיכון המוטל על המזמינה, וכי במקרה כאמור היזם יפעל לפי הוראות המזמינה ויפוצה בהתאם, לרבות בגין ירידת ערך המקרקעין. בנוסף נבקש כי יובהר כי אם יהיו תביעות בנושאי בריאות בקשר לזיהומים שמקורם בקרקע או במפעל סלבין, האחריות לכך תחול על המזמינה, לרבות לעניין ניהול התביעות ושיפוי היזם עקב כל נזק שייגרם לו בגין כך".

מדובר בשאלה מהותית שאף הועלתה על ידי יותר מגורם אחד בכנס המציעים שנערך לפני כמה חודשים ועסק במכרזי השכירות. לפי הוועדה הבינמשרדית, "ככל שיתברר כי קיים זיהום בקרקע ו/או גזים רעילים ו/או מי תהום מזוהמים שנדרש פינוים, והיזם יציג אסמכתאות לשביעות רצון המנהלת בדבר קיומם של איזה מהזיהומים כאמור לעיל, תהיה המנהלת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לפנייה בכתב מהיזם, להאריך את לוחות הזמנים לבנייה. מובהר כי מעבר להארכת לוחות הזמנים כאמור, לא יינתן כל פיצוי אחר ליזם, לרבות פיצוי כספי כלשהו".

ממשרד האוצר נמסר כי "בסקר הגזים המקדים שנערך במתחם הקרקע ברמת השרון אחד התנאים למתן היתר בניה היה סקר גזי קרקע מקיף. על מנת להגדיל את הוודאות למציעים במכרז ובניגוד למכרזי קרקע רגילים לבעלות, בוצע הסקר על ידי המדינה ובמימונה. הסקר בוצע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ומהנדס העיר רמת השרון, מסקנותיו של הסקר נתנו מענה לחששות היזמים וקבעו כי הקרקע אינה מזוהמת. דוח המשרד להגנת הסביבה וכן סקר הגז צורפו כנספח למסמכי המכרז".

צרו איתנו קשר *5988