החברות שמעסיקות הכי הרבה קרובי משפחה - על חשבונכם

6 שנים אחרי שחשף את ממדי התופעה, המבקר מצא כי עדיין קיים שיעור גבוה של העסקת קרובי משפחה בחברות הממשלתיות - ובעיקר בנמל אשדוד וברש"ת

נמל אשדוד / צלם: איל יצהר
נמל אשדוד / צלם: איל יצהר

האם החברות הממשלתיות הן מוקד לנפוטיזם והעסקת קרובי משפחה? האם מוצדקת התחושה שהנמלים בישראל הפכו לעסקים משפחתיים? האם חל שיפור בנושא מאז קבעה רשות החברות כללים המגבילים העסקתם של קרובי משפחה?

משרד מבקר המדינה בדק את סדרי העסקת העובדים בשבעה תאגידים ציבוריים: תאגיד אחד שהוקם על-פי חוק (רשות שדות התעופה), ובשישה תאגידים שהם חברות ממשלתיות (חברת החשמל, רכבת ישראל, נמל אשדוד, נמל חיפה ומקורות, כולל חברת-הבת שח"מ מקורות ביצוע. הביקורת התמקדה באופן גיוס העובדים, מינויים והצבתם למשרות בתאגיד, וכללה גם מעקב אחר ממצאי דוח הביקורת בנושא העסקת עובדים בשמונה תאגידים ציבוריים שפרסם מבקר המדינה בנובמבר 2007.

המודעות לבעיה החלה בעשור הקודם. באפריל 2005 פרסמה רשות החברות כללים המגבילים העסקת קרובי משפחה. הכללים הוחמרו באפריל השנה, כשגם הגדרת מיהו קרוב משפחה הורחבה לבני דודים. עם זאת, הנתונים שמפרסם המבקר מתייחסים להגדרה הקודמת, המצומצמת יותר, כשברור שאילו נעשה שימוש בהגדרה העדכנית היו הנתונים גבוהים בהרבה.

עמדת משרד מבקר המדינה היא כי גם לאחר הרחבה זו של הגדרת קרוב משפחה צריכה רשות החברות להבהיר את הסוגיה ולהוציא חוזר לחברות הממשלתיות שמבהיר את כל המקרים הנכללים בהגדרה של קרוב, ובכלל זה גיס של בן זוג ואחיין של בן זוג.

הביקורת העלתה כי עדיין קיים שיעור גבוה של קרובי משפחה, למרות מגמת ירידה שנרשמה בכל התאגידים שנבדקו, זאת לעומת נתוני הקליטה וההעסקה של קרובים שפורסמו בדוח מבקר המדינה הקודם. חשוב לציין, כי בדיקת המבקר הסתכמה על דיווחי החברות עצמן, שהיו לעתים קרובות חלקיים ולקויים, ולא נעשתה על סמך מקורות מידע עצמאיים.

יחד עם זאת, התגלו בבדיקה מספר תופעות שערורייתיות: בנמל חיפה, למשל, הועסקו כ-70 קרובי משפחה באותן מחלקות ובאותם סקטורים. 61 מהם הועסקו במחלקת תפעול ובסקטור ציוד מכני; בחברת החשמל ל-25 עובדים יש קרובי משפחה המועסקים עמם ביחסי כפיפות; בנמל אשדוד, הכוכב הבלתי מעורער של הדוח, נמצא כי הליך מינוים של עובדים בכירים בחברה מצביע על חשש לעירוב שיקולים זרים או על הטיית ציונים שנעשו במטרה להעדיף מועמדים שהנהלת החברה או גורמים אחרים בחברה חפצים ביקרם, וכל זאת בניגוד לכללי מינהל תקין ובניגוד לחוק.

"גיוס והעסקה של קרובים ומקורבים בגופים הציבוריים עלולה לפגוע בחובת הנאמנות שלהם כלפי הציבור, וכן במתן שוויון הזדמנויות ובייצוג הולם לכל קבוצות האוכלוסייה", קובע המבקר. "אין להשלים עם תופעה של היווצרות משפחות מורחבות של קרובים ומקורבים שעלולות לפגוע בניהול התקין של גופים אלה ולעשות ברכוש הציבורי כבתוך שלהן. על הנהלות התאגידים הציבוריים שנבדקו להמשיך לפעול למיגור התופעות הקשות שהועלו בביקורת, ולהתמודד בנחישות עם גורמיהן כדי לעקרן מן השורש. על היועץ המשפטי לממשלה, רשות החברות הממשלתיות והנהלות המשרדים הנוגעים בדבר להירתם למשימה של הפסקת התופעות האמורות ללא דיחוי ובכל דרך, לרבות שינויי חקיקה לפי הצורך, כדי לאפשר להנהלות התאגידים להתמודד עמן ביתר יעילות".

1. נמל אשדוד

חברת נמל אשדוד היא הזוכה בתואר המפוקפק "אלופת הנפוטיזם" בבדיקה הרוחבית שערך המבקר - ובפער ניכר לפני השנייה בדירוג (ראו טבלה). משום כך, אין זה מפתיע כי בדוח נמתחה על נמל אשדוד הביקורת החריפה ביותר, שעיקרה מכוון לסמנכ"ל למינהל של החברה עובדיה כהן, שהודיע ביוני השנה על התפטרותו בתום שמונה וחצי שנים בתפקיד.

בצעד חריג קורא המבקר ליועץ המשפטי לממשלה, לרשות החברות ולדירקטוריון "למצות את הדין עם האחראים, ובראשם הסמנכ"ל למינהל, ולשקול ליזום שינוי בתקנות שיאפשר להגביר את אכיפתן ולשרש את התופעה". ניתן לראות בכך יותר מרמז לכך שהמבקר מוצא היבטים פליליים לכאורה בהתנהלותם של כהן ובכירים נוספים.

"הממצאים שהועלו בדוח זה מלמדים על המשך התופעה החמורה של העסקת קרובי משפחה ומקורבים בחברת הנמל בין השנים 2009-2011", כותב המבקר, "הנהלת החברה והסמנכ"ל למינהל, שתפקידם למנוע תופעות כאלה, מנעו במקרים שהועלו בדוח זה תחרות פתוחה והוגנת והתעלמו מהחובה לקיים הליך פומבי תקין. במקרים שהועלו בדוח זה, הם פעלו להעדפת קליטתם של קרובים ומקורבים בחברה והסירו כל מחסום שהיה עלול למנוע קליטה זו - כל זאת, למרות הערותיו של מבקר המדינה בדוח הקודם".

בתארו את ההתנהלות הקלוקלת של חברת נמל אשדוד בגיוס כוח-אדם, מתמקד המבקר בתפקיד שמילאו נציגי הוועד בוועדות הקליטה שראיינו את המועמדים. "הציון שנתן מכון המיון החיצוני הוא בעל משקל גבוה (65%)", כותב המבקר, "(אך) ברוב המקרים שנבדקו על-ידי הביקורת, לא היו הבדלים של ממש בין ציוני המועמדים במכונים החיצוניים".

נמצא כי המשתנה המשפיע ביותר על דירוג המועמדים הוא ציוני הוועדה, וליתר דיוק, הציון של נציג ועד העובדים. משרד מבקר המדינה העיר עוד בדוח הקודם כי דפוס הצבעה קבוע של נציגי הוועד בוועדות הקליטה מצביע על העדפה ברורה של מועמדים שיש להם קרובי משפחה בנמל. עוד נכתב בדוח הקודם, כי דפוס כזה של הצבעה פוגע בסיכויי מועמדים אחרים להתקבל לעבודה, תוך ניצול לרעה של תהליך האיתור והקליטה שאמור להיות תהליך מובנה ושוויוני, ולהביא לידי בחירת המתאימים ביותר.

הביקורת הנוכחית העלתה חמישה מכרזים שבהם דירגה גב' מיכל לוגסי, מזכירת ועד עובדי מינהל, 78 מועמדים מתוך 87 בסה"כ בתחתית דירוג הכישורים. לאותם מועמדים לא היו קשרי משפחה לעובדי החברה, והם קיבלו את הציון 1 בכל ארבע אמות המידה (סה"כ 312 דירוגים). בכל אותם מכרזים נתנה נציגת העובדים למועמדים שיש להם קרובי משפחה בחברה את הציון הגבוה ביותר (ציון 10) בכל אמות המידה. על רקע התנהלות זו אין זה מפתיע כי בעקבות מכרז הסוורים שערכה חברת הנמל ב-2006, נקלטו בנמל 102 מועמדים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר מוועדת הקליטה - ל-33 מהם (32%) היו קרובי משפחה בחברת הנמל במועד קליטתם.

בנוסף להעדפת קרובי משפחה במכרזים על-ידי הוועד מותח המבקר ביקורת על העסקתה של עוזרת אישית למנכ"ל חברת נמל אשדוד שוקי סגיס, בין היתר כיון שהעוזרת שימשה קודם לכן עוזרתו האישית של ראש אגף התחבורה בהסתדרות אבי אדרי.

"במסגרת עבודתה בתפקידה הקודם בענף התחבורה בהסתדרות עמדה העובדת בקשר רציף עם ועדי העובדים בנמל, ואף עם הנהלת הנמל בנושאים שונים", כותב המבקר. "לדעת משרד מבקר המדינה, מעבר חד בין תפקידה הקודם לתפקיד עוזרת המנכ"ל עלול לגרום לעובדת י' להיקלע למצב של ניגוד עניינים, בשל הקשר הרציף שהיה לעובדת י' בתפקידה הקודם עם ועדי העובדים שההנהלה צריכה לפעול מולם. לפיכך, היה על חברת הנמל לקבל ייעוץ משפטי לפני שיבוצה של עובדת י' בלשכת המנכ"ל".

באשר לכהן כותב המבקר כי "הביקורת העלתה כי הסמנכ"ל למינהל עובדיה כהן, היה מעורב בקליטת עובדים שהם קרובי משפחה של עובדים או מקורבים אחרים בחברת הנמל, ובכמה מקרים אף עמד על קליטתם גם כיו"ר ועדות הקליטה השונות. במקרים נוספים הפעיל את מלוא סמכותו ומרותו על עובדים הכפופים לו, או על עובדים ביחידות אחרות בחברה, כדי למנוע מהם מלעכב את בחירתם של מועמדים אלה, ואף ניסה למנוע את בחינת תקינות העסקתם על-ידי גורמים אחרים בחברה".

מחברת נמל אשדוד נמסר בתגובה כי "דוח מבקר המדינה מתייחס למציאות ששררה בנמל עד לשנת 2013. מאז נכנס המנכ"ל (בפועל) החדש יצחק בלומנטל לתפקידו, הוא מיישם הלכה למעשה את תקנות החברות הממשלתיות הנוגעות לעניין העסקת קרובי משפחה בנמל. במכרז הסוורים האחרון לא אישרה ועדת הביקורת של הדירקטוריון העסקתם של כל המועמדים שהיו להם קרובי משפחה מבין עובדי הנמל. מתוך למעלה מ-800 מועמדים לתפקיד סוור, נקלטו 29 עובדים חדשים אשר אין להם קרובי משפחה בנמל. הנהלת הנמל מיישמת את הנחיות מבקר המדינה הנוגעות לצמצום מספר קרובי המשפחה הנקלטים בנמל, בכפוף לכל דין. כתוצאה מכך, אחוז קרובי המשפחה בין עובדי הנמל נמצא בירידה מתמדת משנה לשנה.

"הצמצום במספר קרובי משפחה מבין עובדי הנמל יימשך בשנים הקרובות עם פרישתם לגמלאות של יותר ויותר עובדים ותיקים, תוך שמירה קפדנית על קליטת עובדים חדשים בהתאם לתקנות הנוגעות לעניין קליטת קרובי משפחה.

2. רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה התברגה במקום השני בדירוג הנפוטיזם של דוח המבקר. בפרק המוקדש לרשות בולטת במיוחד דמותו של פנחס עידן יושב ראש הוועד הנצחי של הרשות - הראוי כנראה לתואר אלוף הנפוטיזם בשירות הממשלתי. המבקר מצא כי שלושה מבני משפחת עידן מכהנים בוועד עובדי הרשות: עידן עצמו, אחיו מרדכי ואחיינם יוסי בן שחר. בנוסף, לעידן יש "לפחות 15 קרובי משפחה" המועסקים כעובדים קבועים ברשות שדות התעופה. בנוסף, בניגוד להוראות תקנון שירות המדינה, משמש עידן כמו גם יו"ר ועד הנדסאים, טכנאים ומהנדסים, כמנהל אגף ברשות.

כמו כן, חבר ועד האקדמאים משמש גם בתפקיד ראש אגף שינוע, והדבר עלול ליצור ניגוד ענייניים בין תפקידו כחבר המייצג את העובדים לפני ההנהלה ובין תפקידו כמנהל המייצג את ההנהלה לפני העובדים.

בסיכום הפרק כותב המבקר כי "ממצאי דוח זה מצביעים על כך שהיקף העסקת קרובי משפחה ברשות הצטמצם בהשוואה לנתונים שהועלו בדוח הקודם. עם זאת, מספר קרובי המשפחה המועסקים בקרב עובדי הרשות עדיין גבוה, והדבר מתבטא בעיקר במקצועות המיון והניטול. עוד העלו ממצאי הדוח, כי לעובדים ארעיים שיש להם קרובי משפחה בארגון יש סיכוי גבוה יותר לקבל קביעות".

3. חברת החשמל

לפי נתוני חח"י, בשנים 2008-2013 נקלטו בה כ-3,901 עובדים חדשים, מתוכם 221 שקרוביהם עבדו בחח"י במועד קליטתם - כ-5.7% בממוצע, לעומת כ-30% מאוגוסט 2003 ועד סוף שנת 2005 (לפי ממצאי הביקורת הקודמת). יצוין כי בשנת 2013 ירד שיעור הקליטה של עובדים שיש להם קרובי משפחה ל-4.6%. ממצאי דוח זה מצביעים על צמצום מסוים בתופעה של העסקת קרובי משפחה, ובעיקר בקליטה של עובדים חדשים לחברת החשמל לישראל בע"מ.

ואולם, מניתוח הנתונים עולה כי לחברי הוועד בחברת החשמל יש מספר בלתי פרופורציונלי של קרובי משפחה המועסקים בחברה. על-פי הניתוח, ל-86 עובדים שמכהנים בתפקידים הבאים: חברי ועד, חברי מזכירות הוועד וחברי מועצת הוועד (להלן - תפקידי הוועד) - יש 120 קרובי משפחה המועסקים בחברה. העובדים המכהנים בתפקידי הוועד מהווים כ-0.64% מכלל עובדי החברה, בעוד ששיעור קרובי המשפחה שלהם מכלל קרובי המשפחה שנקלטו בשנים 2008-2013 הוא כ-6.33%.

בסיכומו של הפרק קובע המבקר כי ממצאי הבדיקה מעידים על התמשכות התופעה של העסקת קרובי משפחה בחברה, וכן של העסקת קרובי משפחה באותה מחלקה (או אותו אזור), במצבים העלולים ליצור ביניהם כפיפות או קשרי עבודה האסורים בתקנות, או ניגוד עניינים".

מחברת החשמל נמסר בתגובה: "דירקטוריון והנהלת חברת החשמל פועלים נמרצות לצמצם משמעותית את העסקת קרובי המשפחה בחברה, ולשמחתנו, ממצאי דוח מבקר המדינה מצביעים על ירידה דרמטית בקליטת קרובי משפחה מכ-30% בשנת 2003 לכ-5% בשנת 2013, אשר תואמת את מדיניות דירקטוריון החברה וההנהלה להקפדה יתרה בנושא העסקת בני משפחה. מדיניות החברה והדירקטוריון מחמירה אף יותר מהתקנות הנדרשות על-ידי המדינה.

"אין ספק כי המלאכה עדיין מרובה, ואת הנפוטיזם שנבנה בהתמדה לאורך עשרות רבות שנים לא ניתן יהיה למגר ביום אחד. היקף העובדים שלהם קרובי משפחה בחברה ירד מ-27% בדוח הקודם לכ-24% בדוח הנוכחי.

"להערכת החברה, מגמת הצמצום תימשך על אף הקושי, הנובע מכך שמרבית עובדי החברה ובכלל זה בני המשפחה הינם עובדים ותיקים ומנוסים המועסקים טרם קביעת תקנות רשות החברות הממשלתיות. עוד יצוין כי ב-2013 ירד שיעור הקליטה של עובדים שיש להם קרובי משפחה ל-4.6%.

"כמו כן, החברה פועלת לצמצום משמעותי של העסקת קרובי משפחה באותה מחלקה או אזור. בשנים האחרונות נעשה צמצום של כ-60% בהיקף התופעה, מ-240 עובדים בשנת 2006 ל-98 עובדים בשנת 2013".

4. נמל חיפה

ל-244 מתוך 1,092 העובדים המועסקים בנמל חיפה יש קרובי משפחה המועסקים בחברה, כך לפחות היה המצב בחברת נמל חיפה נכון למאי 2013 - מועד הביקורת שערך מבקר המדינה. מדובר בשיעור של 22% המבטא ירידה מסוימת לעומת שיעורם של קרובי המשפחה ביולי 2006, מועד כתיבת הדוח הקודם שעסק בנושא - שעמד אז על 25%. ל-44 (כ-18%) מ-244 עובדים אלה יש יותר מקרוב משפחה אחד, ול-12 מהם יש שלושה קרובי משפחה המועסקים אף הם בנמל חיפה.

באשר לקליטת עובדים חדשים, המבקר מצא כי ל-11 מבין 157 העובדים החדשים שנקלטו בחברת נמל חיפה בין השנים 2008 עד 2013, היו קרובי משפחה שעבדו בה במועד קליטתם. זאת, לעומת כ-20% מהעובדים החדשים שנקלטו בה מפברואר 2005 עד יולי 2006 (ירידה של כ-65%).

באשר לאיסור על העסקת קרובי משפחה באותה יחידה מינהלית, המבקר מצא כי נכון למאי 2013 הועסקו כ-70 קרובי משפחה באותן מחלקות, כאשר לא פחות מ-61 עובדים מתוכם הועסקו במחלקת התפעול ובסקטור הציוד המכני. אחד המקרים הבוטים לניצול לרעה של קרבת משפחה היה של ממלא מקום ראש מחלקת התפעול שאישר בנובמבר 2012 קידום בדרגה לאחיו העובד בכפיפות לו באותה מחלקה.

5. רכבת ישראל

חברת רכבת ישראל זוכה לצאת מדוח המבקר כמעט ללא רבב, תוך שהמבקר מציין כי מרבית הליקויים שנמצאו בדוח הקודם תוקנו. המבקר מציין, כי לפי הודעת החברה, בין השנים 2009-2012 נקלטו ברכבת ישראל 713 עובדים, שמונה מהם הצהירו שיש להם קרובי משפחה העובדים ברכבת - דהיינו 1.12% בלבד מכלל העובדים. כתוצאה מכך חלה ירידה בשיעור קרובי המשפחה המועסקים.

בנוסף, המבקר מצא כי החברה מנהלת מאגר מידע ממחושב הכולל נתונים שונים בנוגע לעובדי החברה, וביניהם קרבת משפחה שלהם לעובדים אחרים. כמו כן, על כל עובד להצהיר על קרבת משפחה לעובד אחר כאשר נוצר קשר משפחה במהלך עבודתו. ההערה היחידה של המבקר מתייחסת לריבוי המועסקים בחברה המוגדרים כמשרות אמון אישי (13), והוא ממליץ לרשות החברות לקבוע נוהל מסודר שיאפיין תפקידים אלה.

6. מקורות

שיעור ההעסקה של עובדים שיש להם קרובי משפחה במקורות היה באפריל 2013 כ-8.7%, זאת לעומת 14% בדצמבר 2005. בשח"מ מקורות, חברת-הבת לביצוע פרויקטים של מקורות, עמד שיעור המועסקים שיש להם קרובי משפחה בחברה על כ-6%. למרות זאת מצא המבקר מספר דוגמאות לאי-קיום התקנות בעניין העסקת קרובי משפחה. כך, למשל, נמצא כי ל-18 מתוך 65 העובדים ביחידת ביצוע צפון שבחברת שח"מ (כ-28%), יש קשרי משפחה ביחידה; שישה מהם עבדו בכפיפות לבן משפחתם, בניגוד לתקנות.

נמצא כי חלק מהעובדים התקבלו לעבודה על-ידי מנהל העבודה ביחידה שהיה בן משפחתם, ללא מכרז או הליך פומבי אחר. "למעשה, כל העובדים שהתקבלו ליחידה זו בשנים 2010-2012 שהיו להם קרובי משפחה - לא התקבלו בהליך פומבי אלא בעקבות הצעה של עובדי היחידה".

בדומה למצב במקורות, המבקר מצא גם כי עובדים שהיו להם קרובי משפחה בשחם לא גויסו בהליך תחרותי, אלא בדרך של "חבר מביא חבר", תוך פגיעה בעקרונות של שוויון ההזדמנויות, הפומביות והתחרות ההוגנת. עם זאת, מדובר ב-11 עובדים בלבד מתוך 353 העובדים (כ-3%) שקיבלה שח"מ מינואר 2010 ועד אפריל 2013.

במקורות עמד שיעור העובדים שגויסו לעבודה בחברה למרות שהיו להם קרובי משפחה בה על כ-1% - מתוך 657 העובדים שקיבלה מקורות בשנים 2008-2012. המבקר קבע כי "שיעור זה משקף ירידה בגיוס קרובים בהשוואה לממצאי הדוח הקודם. אולם, התיעוד של הליכי המיון והקבלה של עובדים אלה היה חלקי בלבד, ולא נמצאו מסמכים שבהם מפורטים הנימוקים לכך" .

על רקע זה העיר המבקר למקורות על כך שלמרות פניותיו החוזרות והנשנות לא שינתה - עד למועד סיום כתיבת הדוח וגם לאחריו - את נהלי קבלת כוח-האדם בחברה באופן שיבטיח שוויון הזדמנויות וימנע העדפת קרובי משפחה, ובין היתר לא הקימה מאגר מידע שמי של קרובי משפחה.

דירוג הנפוטיזם
 דירוג הנפוטיזם

צרו איתנו קשר *5988