בעקבות חוק הריכוזיות: אינטרגאמא בוחנת חלוקת מניות החברה הבת רפק כדיבידנד בעין

אינטרגאמא מחזיקה ב-57% ממניות רפק בשווי של 65 מיליון שקל החלוקה מתוכננת כדי להסיר חברת "שכבה" וכן בעקבות שיפור בתוצאותיה של רפק

חברת ההחזקות אינטרגאמא, שבשליטת תנחום אורן, דיווחה לקראת סוף השבוע כי דירקטוריון החברה הורה להנהלתה לבחון חלוקת דיבידנד בעין של מניות החברה הבת, רפק תקשורת ותשתיות. אינטרגאמא מחזיקה ב-57% ממניות רפק, בשווי שוק של 65 מיליון שקל. זאת, לאחר שבחודש שעבר חילקה רפק את רוב רווחיה הראויים לחלוקה כדיבידנד לבעלי המניות, בסכום של כ-49 מיליון שקל.

בחינת החלוקה נעשית, בין היתר, לאור הוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, המטילות מגבלות על רפק בהיותה חברת "שכבה", וכן במטרה לשתף את בעלי המניות בחברה, עקב השיפור בתוצאותיה של רפק. לצורך ביצוע החלוקה, תפנה החברה לשלטונות המס לקבלת הנחיה מקדמית בקשר לאופן חישוב וניכוי המס במקור בגין מניות רפק, ובכלל זאת חישוב כמות מניות רפק שישמשו את החברה לצורך תשלום הוצאות ומסים ככל שיידרש.

עוד מדווחת אינטרגאמא, כי היא תפעל לקבלת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע חלוקת מניות רפק, ובכלל אלה מתאגידים בנקאיים אשר העמידו לחברה אשראי המובטח בשעבוד על מניות רפק, גופיםרגולטוריים שהעניקו לחברות בנות של רפק רשיונות המגבילים שינוי שליטה ברפק, וכיוצאבאלה אישורים של צדדים שלישיים.

חלוקת מניות רפק כדיבידנד בעין תהיה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ולעמידתהשל החברה במבחני החלוקה, כולל אישור אסיפת בעלי מניות לחלוקת המניות, כך שאין כל ודאות כי תתקבל לבסוף החלטה על חלוקה כאמור.

רפק רשמה בחודשים ינואר-ספטמבר 2016 רווח נקי יוצא דופן של כ-132 מיליון שקל, שנזקף ברובו לעסקה שהושלמה בחודש יולי למכירת חברת התקשורת אר.אר מדיה (RRMedia) לחברת הלוויינים SES, עסקה בהיקף של 242 מיליון דולר. רפק החזיקה ב-33.7% ממניות אר.אר מדיה וכתוצאה מהמכירה היא רשמה רווח לפני מס בסך של 130 מיליון שקל. עם מכירת מניות אר.אר, פעילותה של החברה בתחום שירותי השידור נסגרה.

רפק עברה בשנים האחרונות שינוי מהותי במיקוד העסקי שלה מחברת נציגויות לחברה ממוקדת בייצור חשמל (פרויקטים בתחום תחנות כוח לייצור חשמל ופרויקטים באנרגיה סולארית). המשמעות היא הוצאות מימון גבוהות בשלב ההקמה ורווחים עתידיים כשהפרויקטים יבשילו ויניבו הכנסות.

צרו איתנו קשר *5988