שותפויות הגז ינכו מס מבעלי היחידות בשיעורים מקסימליים

בפסק דין הצהרתי קבע בית המשפט כי השותפויות לא ינכו מס בשיעור ממוצע אלא מס בשיעור מקסימלי בבעלי היחידות

חובתן של שותפויות הגז לנכות מס מרווחי מחזיקי יחידות ההשתתפות שלהן בהתאם לשיעור המס שבו הם חייבים (מס הכנסה שולי ממחזיקי יחידות פרטיים ומס חברות ממחזיקי יחידות שהם חברות) - כך קבע שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, מגן אלטוביה. בפסק דין העוסק בסוגיה עקרונית הנובעת מעמימות החוק אימץ השופט את עמדת נציגי בעלי היחידות ודחה את עמדותיהן המנוגדות של רשות המסים מצד אחד ובעלי השליטה בשותפות דלק קידוחים מהצד השני.

מדובר בתביעה לסעד הצהרתי שהגישו משרד עורכי הדין גיסין קידר ומשרד רואי החשבון פהאן קנה, שמונו לפקח על זכויות המחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות דלק קידוחים. המפקחים ביקשו מבית המשפט להכריע על אופן החיוב במס של משקיעים המחזיקים ביחידות השתתפות ושיעור המס שאמור לשלם השותף הכללי בשותפות בשמם של בעלי היחידות. השותף הכללי, או המנהל של השותפות, הוא זה שמדווח על רווחיה לרשות המיסים והוא גם מנכה במקור את שיעור המס מהרווחים המחולקים עבור כלל ציבור המחזיקים ביחידות ההשתתפות

מגישי התביעה טענו כי מחובתו של השותף הכללי לנכות את המס עבור כל מחזיק יחידות בהתאם למס שבו הוא חייב - מס הכנסה שולי לפרטיים ומס חברות לחברות. עמדת השותף הכללי בדלק קידוחים (בשליטתה של קבוצת דלק) הייתה כי אין זה הוגן לגבות מס בשיעור המס השולי שמשלמים יחידים על כלל מחזיקי היחידות כאשר חלק ניכר מהיחידות מוחזקות על-ידי חברות המשלמות שיעור מס נמוך בהרבה (24%). עמדת רשות המיסים הייתה הפוכה לעמדת השותף הכללי וגרסה שיש לנכות מס בגובה המס השולי של יחידים מכלל בעלי היחידות כאשר בשלב השני יפנו החברות שמבין מחזיקי היחידות לרשות המיסים ויבקשו לקבל החזר עבור המס ששילמו ביתר.