אפקט הקורונה ממשיך לפגוע בביטוח: הפניקס הפסידה 577 מיליון שקל ברבעון הראשון

בהפניקס מוסיפים כי יש ריבאונד מאוד ניכר ברבעון השני כאשר "החברה צופה התאוששות משמעותית ברבעון השני של השנה" • היקף הנכסים המנוהל בקבוצה הצטמק ברבעון הראשון 8.4% וטיפס באפריל ובמאי בכ-6.1%

אייל בן סימון / צילום: תמר מצפי
אייל בן סימון / צילום: תמר מצפי

משבר הקורונה פגע בשווי ההשקעות של קבוצת הביטוח הפניקס שעברה ברבעון הראשון להפסד של כ-576.7 מיליון שקל. זאת לעומת רווח כולל של 382.3 מיליון שקל שהחברה שבניהולו של אייל בן סימון רשמה ברבעון הראשון אשתקד. הפגיעה הכי ניכרת בתוצאות החברה קרתה בשורת ההכנסות מהשקעות, שם היא הציגה הפסדי השקעות בהיקף אדיר של 8.15 מיליארד שקל, לעומת רווחי השקעות לפני מס של 2.87 מיליארד שקל שרשמה ברבעון המקביל. הגם שרוב הפסדי או רווחי ההשקעה כאמור נזקפים לחוסכים ולא לחברה, הרי שהפגיעה שהסב לה משבר הקורונה הייתה ניכרת, והיא חילחלה גם לשורת ההכנסות מדמי הניהול של הפניקס, שהצטמקה מ-383 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד לסך של 274 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה.

מנכ"ל הפניקס בן סימון ציין היום כי "מגיפת הקורונה, שעוררה סערה בשווקים הפיננסיים וגרמה להאטה בכלכלה העולמית ובישראל, החמירה את מצבן של כל החברות הפיננסיות ובכללן גם קבוצת הפניקס", כאשר בקבוצה מוסיפים כי יש ריבאונד מאוד ניכר ברבעון השני כאשר "החברה צופה התאוששות משמעותית ברבעון השני של השנה".

ואכן, מגמת הפגיעה בהשקעות ברבעון הראשון מאפיינת את כל דוחות חברות הביטוח שפרסמו עד כה את תוצאותיהן - וכאלה יש שלוש גדולות: הפניקס, מגדל ואיי.די.איי ("ביטוח ישיר") שפרסמו במועד המקורי לפרסום הדוחות - והיא צפויה לאפיין גם את יתר הדוחות בענף, כמו גם מגמת ההתאוששות שחלה בשווקים לאחר תום הרבעון הראשון השנה ועד ימים אלה. כך, לאחר שהפניקס רשמה ברבעון הראשון ב-2020 קיטון של 8.4% בהיקף הנכסים הכולל המנוהל על ידה, שהצטמק מ-214 מיליארד שקל בסוף 2019 ל-196 מיליארד שקל בסוף מרץ השנה, היא מגלה בדוחותיה כי ההתאוששות בשוקי ההון שחלה מאז תום הרבעון הראשון השנה ועד היום הובילה לכך שבסוף השבוע שעבר ניהלה הפניקס נכסים בשווי של 208 מיליארד שקל. כלומר, באפריל ורוב מאי נרשמה עלייה של כ-6.1% בסך הכנסים המנוהלים בקבוצה, כשהם נמוכים ב-2.8% ממה שהיו בסוף 2019. אגב, בסוף הרבעון הראשון ב-2019 הסתכמו נכסי הפניקס בכ-190 מיליארד שקל.

גם הריבית הנמוכה תרמה להפסדים

אך לא רק הפסדי ההשקעה נגסו בתוצאות הפניקס ברבעון. תוצאות הפניקס, והתוצאות של מתחרותיה העיקריות, מושפעות במידה ניכרת משוקי ההון אך גם מרמת הריביות הנמוכה "אשר לה השלכות על ההתחייבויות הביטוחיות ועל התשואות הגלומות בתיקי הנכסים הפיננסיים של הקבוצה וכנגזרת גם על דמי הניהול ועל המרווח הפיננסי מהשקעות". כך, הפניקס מדווחת כי התוצאות ברבעון הראשון הושפעו בנוסף מהשינויים בעקומי הריביות ובפרמיית אי הנזילות ושינויים בהנחות ש"הביאו לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-166 מיליון שקל לפני מס", ובהתאם לקיטון ברווח לפני מס. אגב, ברבעון המקביל שינויים אלה הביאו לקיטון של 223 מיליון שקל ברווח לפני מס.

בהפניקס מפרטים כי ברבעון הראשון ירדו נכסי הנוסטרו של הקבוצה בסך של כ-550 מיליון שקל לאחר מס, כאשר "לאחר תקופת הדוח ועד למועד הפרסום הדוחות" חלה עליה בשווקים הפיננסיים אשר הביאה לקיזוז הירידה בסך של כ-545 מיליון שקל לאחר מס. אגב זאת מציינת הפניקס כי רשמה "ירידת ערך בגין נכסים לא סחירים בנוסטרו" בסך של כ-65 מיליון שקל לאחר מס ושל 283 מיליון שקל בגין הפוליסות המשתתפות ברווחים.

ביחס לפוליסות המשתתפות ברווחים נציין כי הפניקס, ומתחרותיה הגדולות, אינן רשאיות לגבות את דמי הניהול המשתנים בגינן עד אשר התשואה השלילית שנרשמה בתיקי המבוטחים תתאפס. בסוף הרבעון הראשון השנה נאמד הבור של התשואה כאמור, שעל החברה למלא בטרם תשוב לגבות דמי ניהול משתנים, בכ-517 מיליון שקל. עם זאת, התשואות החיוביות שנרשמו מאז תום הרבעון הראשון השנה הביאו לכך שהבור הצטמק ל-268 מיליון שקל.

על רקע אלה עבר תחום ביטוחי החיים להפסד ניכר ברבעון. כמו כן, הפניקס מגלה כי "אירוע הקורונה" הביא לעליה בהיקף המשיכות והפדיונות במוצרי חסכון ופיננסיים, בעיקר בקרנות השתלמות ומוצרי חסכון פרט, בחודש מרץ 2020. עם זאת, הפניקס מציינת כי "עד למועד אישור הדוחות הכספיים חלה התמתנות בהיקף המשיכות והפדיונות".

לצד זאת יש השפעה נוספת על תוצאות הפניקס והיא עצירת מכירת ביטוחי הנסיעות לחו"ל וביטוחי ביטולי הטיסות, תחומים שהפניקס הינה שחקן מרכזי בהם. בהקשר זה מציינת הפניקס כי בביטוחי הנסיעות לחו"ל ישנה ירידה ברווח בתקופת הדוח בסך של כ-10 לפני מס, כאשר בביטוח ביטולי טיסות החברה ביצעה הפרשה בסך של כ-15 מיליון שקל. בסך הכל במגזר הביטוח הכללי החברה רשמה הפסד לפני מס, בעיקר בגלל ההפסדים מהשקעות ברבעון הראשון, אך גם בגלל נזקי מזג האוויר, בהתייחס להצפות הנרחבות שהיו בינואר, "שהשפיעו על ענפי רכב רכוש וענפי רכוש" ומהפסד בענף ביטול טיסה בשל התפשטות נגיף הקורונה. מנגד, התזוזה בריבית חסרת סיכון תרמה 11 מיליון שקל לפני מס לחברה.

במגזר ביטוחי הבריאות והסיעוד הפניקס רשמה שיפור ניכר ברווח. דבר זה קרה למרות ההרעה בהכנסות מהשקעות ובגלל שתי סיבות: האחת היא שינוי בריבית שהקטינה את העתודות והשנייה היא שהפניקס ביצעה עדכון ההנחות אקטואריות באופן שהביא לגידול ברווח לפני מס של התחום בסך של כ-63 מיליון שקל.

סך הפרמיות ודמי הגמולים שהחברה רשמה ברבעון הראשון השנה עמד על 4.44 מיליארד שקל לעומת סך של 4.51 מיליארד שקל, ירידה של כ-2%.

תוצאות בית ההשקעות אקסלנס: גידול בהכנסות ושיפור ברווח מפעילות שוטפת

תוצאות בית ההשקעות אקסלנס שבבעלות מלאה של הפניקס מלמדות על גידול בהכנסות ושיפור ברווח מפעילות שוטפת. ברבעון הראשון השנה הכנסות אקסלנס עמדו על 124 מיליון שקל, לעומת 116 מיליון שקל ברבעון המקביל. בשורה התחתונה בית ההשקעות שבניהולה של חנה הולנדר הציג רווח של 55 מיליון שקל לעומת רווח של 58 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד ושכלל אז רווח חד פעמי של 29 מיליון שקל. כלומר, הרווח של אקסלנס השתפר וזה קרה בעיקר בשל שיפור בפעילויות עשיית השוק בקרנות הסל וחבר בורסה, בצל גידול בביקוש לשירותים אלה בכל הענף בעקבות משבר הקורונה.

להפניקס בעלות על עד 120, דיור מוגן לאוכלוסייה מהגיל השלישי. לגבי פעילות זו אומרת הפניקס בדוחותיה כי "הוגבלה כניסה של דיירים חדשים לבתי דיור מוגן. בעת בחינת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה זיהתה הנהלת עד 120 כי בטווח הקצר צפויה האטה בקצב שיווק יחידות הדיור. יחד עם זאת, ככל שהמשבר לא יתארך צופה הנהלת עד 120 כי בטווח הארוך לא צפויה פגיעה ברמת הביקושים".

כמו כן, להפניקס זרוע סוכנויות ביטוח גדולה, כשבדוחותיה היא מגלה לגביהן כי "במגזר הסוכנויות לא חלה השפעה מהותית בהיקפי הפעילות של הסוכנויות".

במסגרת הדוחות הפניקס מתייחסת לעימות בקרב גורמים בוועד העובדים של החברה ובסביבת הוועד, ביחס להסכם שנחתם בין ההנהלה לבין הוועד בעקבות משבר הקורונה שהוביל לצמצומים וקיצוצים. בהקשר זה מדווחת הפניקס כי "ביום 27 באפריל 2020, למעלה מחודש ימים לאחר חתימת ההסכם האמור (בין העובדים להנהלה, ר"ש), התקבל מכתב מן ההסתדרות לחברה לפיו ההסכם נחתם שלא בידיעתה וללא אישורה. החברה דחתה במכתב תשובה את טענות ההסתדרות האמורות ובכוונתה להמשיך לפעול ליישום ההסכם".

צרו איתנו קשר *5988