רו"ח ישלם קנס של 70 אלף שקל בשל פרטים מטעים בדוחות אדרי-אל

רו"ח אבנר שירה נמצא אחראי מנהלית לפרטים מטעים בדוח של חברה ציבורית • מדובר בפרטים מטעים שנמצאו בדוח סקירה שצורף לדוחות הכספיים של אדרי-אל נכסים

גבי אדרי, בעלי אדרי–אל / צילום: סיון פרג'
גבי אדרי, בעלי אדרי–אל / צילום: סיון פרג'

רואה חשבון נוסף נמצא אחראי מנהלית לפרטים מטעים בדוח של חברה ציבורית: הרכב ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך, אישר השבוע הסדר אכיפה מנהלי בעניינו של רו"ח אבנר שירה, שותף לשעבר בפירמת רואי החשבון בירייטמן, אלמגור זוהר, בעקבות שתי הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוחות הכספיים של חברת אדרי-אל נכסים. מדובר בפרטים מטעים שנמצאו בדוח סקירה, שצורף לדוחות הכספיים לרבעון השני ולרבעון השלישי לשנת 2017, אודות משיכות כספים שביצע בעל השליטה, גבי אדרי. בתקופה הרלוונטית, רו"ח שירה היה שותף הביקורת מטעם משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות', והיה אמון על ביקורת בחברת אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ.

במסגרת ההסדר, הודה רו"ח שירה בעובדה כי היו פרטים מטעים בדוח הסקירה, אולם לא הודה כי אופן סקירת דוחות החברה על ידו היה רשלני והביאו להכללת הפרטים המטעים הללו בדוח הסקירה. רו"ח שירה הסכים במסגרת ההסדר ליטול על עצמו עיצום כספי בסך 70,000 שקל ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.

כנגד החברה, בעל השליטה ונושאי משרה בה בתקופה הרלוונטית ממשיך להתנהל הליך אכיפה מנהלי.

חברת אדרי-אל היא חברת ציבורית הפועלת בישראל בתחום הנדל"ן המניב המסחרי, הכולל ייזום, פיתוח, הקמה, השכרה, ניהול והחזקה של נכסי נדל"ן להשקעה וכן, שירותי ניהול ותחזוקה לשוכרים בחלק מנכסי החברה.

במסגרת תפקידו, רו"ח אבנר שירה היה אחראי על תיק הביקורת של חברת אדרי-אל וצירף דוח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני ולרבעון השלישי לשנת 2017.

ברקע ההסדר עומדות משיכות כספים שביצע בעל השליטה בחברת אדרי-אל, גבי אדרי, שמכהן גם כמנכ"ל החברה החל מהרבעון השני לשנת 2017 ועד לרבעון הראשון לשנת 2018. בין החברה ובין בעל השליטה, באמצעות חברותיו הפרטיות, היה הסכם ניהול במסגרתו נקבע התגמול על שירותי הניהול שנתן לחברה. בהסכם הניהול נקבעו מועדי התשלום של דמי הניהול. על פי תנאי ההסכם, על החברה לשלם לבעל השליטה דמי ניהול כל רבעון, בתחילת הרבעון. הסכם הניהול לא מתייחס לאפשרות לתשלום מקדמות על חשבון דמי הניהול.

הכספים הועברו על ידי חמותו של בעל השליטה

בתקופה הרלוונטית, בוצעו משיכות כספים מהחברה לחשבונות החברות הפרטיות של בעל השליטה לצורך החזר חובות ולפעילותן השוטפת, לפני מועד הזכאות לדמי ניהול על פי ההסכם. משיכות הכספים בוצעו ללא אישור מוסדות החברה כנדרש בעסקה של בעל שליטה עם החברה. הכספים הועברו על ידי חמותו של בעל השליטה ששימשה כמנהלת כספים בפועל החברה, אף ללא הגדרת תפקיד רשמי, באישורו וחתימתו של בעל השליטה.

גבי אדרי ביצע משיכות ברבעונים השני והשלישי לשנת 2017 בהם שימש רו"ח שירה כרואה חשבון מבקר בחברה, וכן משיכות נוספות ברבעון הרביעי לשנת 2017 וברבעון הראשון לשנת 2018, אך אלו נכללו בדוחות כספיים לאחר שהמשיב סיים תפקידו בחברה. סך המשיכות הגיע לכדי כ- 2 מיליון שקל. בינואר 2018 החזיר בעל שליטה חלק ניכר מהכספים שנמשכו ובסוף מרץ 2018 החזיר את יתרת החוב והזרים סכום נוסף לחברה הציבורית.

בדוחות הכספיים שהגישה החברה לא צוין, כי בוצעו משיכות על ידי בעל השליטה, ללא אישורים כנדרש. הסכומים שנמשכו צוינו ביתרת חייבים אך לא צוין כי חלק מן החייבים הינו למעשה בעל השליטה בחברה. על אף ליקויי הדיווח הכספי, דוח סקירת רואה החשבון ברבעונים אלו נותר ללא הערות וצוין בו כי הסקירה נערכה בהתאם לתקן הסקירה הרלוונטי ולתקני החשבונאות הבינ"ל והוראות הגילוי לפי חוק ניירות ערך.

רשות ניירות ערך טענה, כי רואה החשבון התרשל בכך שהוא וצוותו לא בצעו סקירה נאותה. הרשות טענה, כי "על רו"ח היה לדעת כי מורשי החתימה בחברה היו כולם בני משפחת בעל השליטה. על רו"ח היה לתשאל גם את אנשי קבוצת בעל השליטה במסגרת הסקירה על עסקאות עם צדדים קשורים. כן, לא בדקו באופן נאות עסקאות עם צדדים קשורים. על רו"ח היה לאתר את קיומה של יתרת חוב לבעל השליטה, את הליקויים בגילוי בדוחות ולהתייחס אליהם בדוח הסקירה".

רו"ח שירה הגיע כאמור להסדר עם רשות ניירות ערך, לפיו הודה בעובדות אך לא הודה כי התרשל. ההסדר אושר על ידי הרכב ועדת האכיפה המנהלית בראשות השופט בדימוס זאב המר, וחברי ההרכב עו"ד שלי אודווין אהרוני ועו"ד טל אבן זהב, שקבע כי לאחר עיון בהסדר ובבקשה אין ספק כי לרשות היה יסוד סביר להניח כי רו"ח שירה התרשל. הרכב הוועדה ציין, כי רו"ח המבקר החדש שהחליף רו"ח שירה גילה את משיכותיו האמורות של בעל השליטה ואת היותו ביתרת חובה כלפי החברה, בסמוך לאחר שהחל בעבודתו בפועל, עובדה המחזקת את היסוד הסביר להתרשלותו של רו"ח שירה.

עוד נקבע, כי אמצעי האכיפה הקבועים בהסדר עולים בקנה אחד עם השיקולים המנחים בחוק להתקשרות בהסדר אכיפה, ומתיישבים עם מדיניות האכיפה של הרשות.

עוד צוין בהחלטה, כי ההסדר מאוזן ומביא בחשבון באופן ראוי אל מול השיקולים לחומרה את השיקולים המקלים בנסיבות המקרה, ביניהן העובדה כי רו"ח שירה פרש לגמלאות ואינו עוסק עוד בראיית חשבון, העובדה כי הוא נהג ברשלנות בלבד ללא מודעות למשיכות הכספים, העובדה שמדובר בהקדמת דמי ניהול שברובם בעל השליטה היה זכאי להם, בסכומים לא גבוהים בתקופה הרלוונטית ושהוחזרו מאוחר יותר, וכן נזקפה לזכות רו"ח שירה נכונותו לסיים ההליך בהסדר וליטול על עצמו אמצעי אכיפה.

עו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגה את רשות ניירות ערך במשא ומתן לכריתת ההסדר. הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות.

צרו איתנו קשר *5988