ייצוגית: "רשות המסים מתעשרת על חשבונם של אלפי נישומים"

בתביעה שהוגשה לאחרונה לביהמ"ש המחוזי, ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף מוערך של 10 מיליארד שקל, נטען כי רשות המסים לא משיבה כספי ניכויי מס במקור אשר נוכו ביתר מנישומים, לאחר שהגישו דיווח שנתי על הכנסותיהם ושילמו את המס הנדרש

ערן יעקב, מנהל רשות המסים / צילום: שלומי יוסף, גלובס
ערן יעקב, מנהל רשות המסים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"רשות המסים מתעשרת על חשבונם של אלפי נישומים מוחלשים על ידי הסתרת מידע על קיומם של החזרי מס או יתרות זכות המגיעים להם ואי השבתם או קיזוזם לנישומים כדין" - כך נטען בתביעה, ובקשה לאישורה כייצוגית, שהוגשה לאחרונה לביהמ"ש נגד רשות המסים.

התביעה סובבת סביב הטענה כי רשות המסים לא משיבה כספי ניכויי מס במקור אשר נוכו ביתר למי שחייב בדיווח שנתי על הכנסותיו לרשויות המס ובתשלום מס על רווחיו, לאחר שהגיש את הדו"ח השנתי על הכנסותיו לרשויות המס. התוצאה על פי הנטען, הנה תשלום כפל מס על ידי נישומים, ומאגר של מיליארדים ששייך לנישומים ומוחזק על ידי הרשות. "רשויות המס מחזיקות כפי הנראה בקופה צדדית מיליארדי שקלים שנוכו במקור מנישומים ושלא נדרשו על ידי הנישומים מפאת אי ידיעה ואלו מגישים דוחות ומשלמים את המסים על הכנסותיהם פעם נוספת", נטען בתביעה.

"מיליארדי שקלים של ניכוי מס במקור לא הושבו לנישומים"

קיימים שני מנגנונים המאפשרים גביית מקדמות על חשבון המס השנתי: האחד הינו ניכוי המס במקור על ידי מי שמשלם לנישום, והאחר הינו מנגנון המקדמות המשולם על ידי הנישום עצמו. שני המנגנונים קובעים את התשלום על פי שיעור מסוים מהתמורה המתקבלת על ידי הנישום מפעילות עסקית. מנגנונים אלו נועדו לשרת מטרה זהה שהינה קבלת מקדמות על חשבון המס השנתי. מנגנונים אלו פועלים במקביל אך תשלום בגין האחד יפחית את סך התשלום אשר יידרש להשתלם מהאחר.

המועד לקביעת המס הסופי שעל הנישום לשלם נעשה רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי לרשויות המס על ידי הנישום וזאת מספר חודשים לאחר תום שנת המס. מנגנון ניכוי המס במקור מחייב ממי שמשלם לנישום, עבור שירות שנתן לו הנישום או עבור טובין שמכר לו, להעביר חלק מהתמורה המגיעה לנישום לרשויות המס ישירות, תחת העברתה לנישום עצמו.

בדרך זו, של ניכויי מס במקור הנעשים מתשלומים המגיעים לנישום, מקבל הנישום מהמשלם רק חלק מהתמורה המגיעה לו בעוד שהחלק האחר מועבר ישירות לרשויות המס, עבורו . חובת ניכוי המס במקור המוטלת על המשלם לנישום, מונעת את האפשרות של בחירת הנישום שלא לשלם ולהעביר מקדמות מס כפי שנקבעו לו על חשבון הכנסותיו. בדרך זו מבטיחות רשויות המס קבלת תשלום מקדמה על חשבון המס השנתי העתידי.

בסוף שנת המס מהווים ניכוי המס במקור והמקדמות ששולמו סכומים הנצברים כתשלום על חשבון המס השנתי. ככל שהמס השנתי המגיע מהנישום יהיה נמוך מסך תשלומי המקדמות בתוספת ניכויי המס במקור, רשויות המס אמורות להחזיר לנישום את המס העודף ששולם לאותה שנת מס. לטענת התובעים הייצוגיים, "עיקרון זה מופר על ידי רשות המסים ביחס לניכויי המס במקור באופן אוטומטי וההערכה היא כי סכומים נכבדים ביותר ואולי כדי מיליארדי שקלים של ניכוי מס במקור שנוכו מנישומים לא הושבו לנישומים בדרך של אי לקיחתם בחשבון המס, בתום שנת המס בגדרה נוכו, לזכות הנישומים שעבורם נוכו".

עוד נטען, כי "רשויות המס אף מגדילות לעשות ואינן מעדכנות את הנישומים על קיומם של ניכויי המס במקור העומדים לזכותם על אף שהמידע מצוי ברשותם והנישומים נאלצים כדבר שבשיטה לשלם שוב מס על אותה הכנסה ממש שנוכה בגינה מס במקור".

רשות המסים לא העבירו להם אישורים על ביצוע ניכויי המס במקור

את התביעה הגיש כלאיגיאן נארו, הבעלים של חברת בורגולג'י בע"מ ובעליה של מסעדה בעיר העתיקה במזרח ירושלים. בתביעה, שהוגשה באמצעות עוה"ד עובדיה כהן, צוין כי במסגרת פעילותם נתנו ונותנים התובעים שירותי הסעדה בעיקר לקבוצות תיירים המגיעים לביקור בעיר העתיקה בירושלים במהלך היום. הכנסותיהם העיקריות הגיעו ממשרדי נסיעות שהביאו לאירוח קבוצות תיירים, בעיקר צליינים, במסעדה בעת הסיורים המאורגנים הנערכים בעיר העתיקה בירושלים. מאחר שלתובעים לא היה פטור מלא מניכוי מס במקור על תשלומים המשולמים להם, ומאחר שעיקר הלקוחות שלהם הינן חברות החייבות בניכוי מס במקור מתשלומיהם, נוכו לתובעים, על ידי המשלמים, ניכויי מס במקור מהתמורות אשר הגיעו להם ואלו הועברו לרשויות המס.

עובדיה כהן / צילום: נועה שטורם
 עובדיה כהן / צילום: נועה שטורם

עד שנת 2016 הכנסות המסעדה דווחו בספריו של נארו, אך במהלך שנת 2016 הוא הקים תאגיד והעביר את פעילות המסעדה לחברת בורגולג'י.

לקוחות נארו והחברה שילמו להם בעיקר בהעברה בנקאית או בשיק, כנגד הוצאת חשבונית. על פי התביעה, בפועל, הלקוחות היו מחויבים בביצוע ניכוי מס במקור לתשלומים ששולמו על ידם עקב אי מתן פטור מניכוי מס במקור לתובעים על ידי רשות המסים, והתוצאה היא שלא כל התמורה המגיעה לתובעים מלקוחותיהם הגיעה אליהם וחלק מהתמורה הופנה ישירות לרשות המסים באמצעות מנגנון ניכויי המס במקור.

על פי התביעה, לכאורה הנישום אמור לקבל אסמכתא בדבר ניכוי המס שנגרע מתוך התמורה, אך דא עקא שחלק מלקוחות המבקשים אשר ניכו מס במקור לתובעים לאורך השנים לא העבירו להם אישורים על ביצוע ניכויי המס במקור.

"תוצאת מחדליה של רשות המסים הינה צבירת סכומי מס המוערכים בעשרה מיליארד שקל, אשר לא הובאו לידיעת הנישומים"

רשויות המס מצידן דורשות מהמנוכים במסגרת הדו"ח השנתי שלהם לצרף את האישורים השנתיים המרוכזים שנשלחו להם מהמנכים אשר ניכו מהם מס במקור באותה שנה. ללא צירוף האישור השנתי של ניכוי המס במקור על ידי המנכים, מסרבות רשויות המס להכיר במס ששולם בדרך של ניכוי המס במקור והנישום נאלץ במקרה של אי צירוף האישור לשלם שוב את המס שכבר שולם על ידו בדרך של ניכוי מס במקור. מנגד, ובאותה עת, רשויות המס מחזיקות בידן דיווחים מלאים על ניכויי המס במקור שהועברו להם על ידי המנכים, כך שדבר תשלום המס ידוע לרשויות המס ומזוהה לנישום ואינו שנוי במחלוקת ובכל זאת ממאנת רשות המסים להשיב את הניכויים למבקשים.

לטענת התובעים, זה בדיוק מה שקרה להם, לאחר שלא היו ברשותם חלק מהאישורים על המס שנוכה מהם במקור ואשר נמסר על חשבונם לידי רשות המסים, אשר מצידה לא גילתה בפניהם את הניכויים שהועברו לה ולא קיזז אותם מחיוב המס שלהם. "התוצאה הינה תשלום מס כפל על ידי חברת בורגולג'י בגובה המסים שנוכו לו על ידי לקוחותיו עליהם נאלץ לשלם בשנית. וכך קרה אף ביחס לנארו", נכתב בתביעה.

"התובעים סבורים כי על רשות המסים מוטלת החובה להחזיר לנישום בכל שנה את תשלומי המס ששולמו לה ביתר לרבות תשלומי היתר ששולמו בדרך של ניכויי מס במקור. רשות המסים נמנעת מלעשות כן באופן יזום כאשר הנישום אינו דורש את הסכומים שנוכו לו במקור וזאת על אף ידיעת רשות המסים על כלל ניכויי המס במקור שנוכו לו", נטען בתביעה. עוד נכתב בתביעה, כי "על רשות המסים היה ליידע את הנישום כי עומדים לזכותו ניכויי מס במקור שנתיים מצטברים אשר הועברו על חשבון המס השנתי והיא הייתה מחויבת להתחשב בתשלומי מס אלו באופן אוטומטי ולהעמיד תשלומים אלו לזכותו של הנישום.

אך לא רק שרשות המסים נמנעה מלספק מידע על ניכויי המס במקור אלא גם סירבה, חרף דרישה מפורשת של התובע הייצוגי לספק את המידע על ניכויי המס במקור אשר בוצעו לו במהלך השנה".

לטענת התובעים הייצוגיים, "תוצאת מעשיה ומחדליה של רשות המסים בנסיבות אלה הינם צבירת סכומי מס המוערכים בעשרה מיליארד שקל, אשר לא הושבו לנישומים ולא הובאו לידיעת הנישומים".

במסגרת התביעה נדרשת רשות המסים להחזיר לכל נישום את מלוא תשלומי המס שנוכו מממנו ואשר עומדים לזכותו ולא צוינו על ידם בדו"ח שנתי אשר הוגש על ידו, מכל סיבה שהיא.

מרשות המסים נמסר בתגובה כי "מאחר שמדובר בהליך משפטי מתנהל אנו מנועים מלהתייחס".

צרו איתנו קשר *5988