רשות המסים דורשת מחברת המים הלאומית "מקורות" כחצי מיליארד שקל מס

זאת בגין הכנסות החברה בשנת 2015 • החברה חולקת על השומה שהוצאה לה, אשר לטענתה מתבססת על רישום הכנסות והוצאות בעיקר בגין הפרשי הצמדה על הרכוש קבוע, רישום התנועה בחשבונות נדחים רגולטוריים וכן בעלויות שנזקפו לנכסים בהקמה

מנהל רשות המסים, ערן יעקב / צילום: איל יצהר
מנהל רשות המסים, ערן יעקב / צילום: איל יצהר

רשות המסים דורשת מחברת המים מקורות כחצי מיליארד שקל, מס וריבית, בגין הכנסות החברה בשנת 2015. החברה חולקת על עמדת רשות המסים והודיעה כי בכוונה להגיש השגה על השומה שהוצאה לה, אשר לטענת החברה מתבססת בעיקרה על רישום הכנסות והוצאות בעיקר בגין הפרשי הצמדה על הרכוש קבוע, רישום התנועה בחשבונות נדחים רגולטוריים וכן בעלויות שנזקפו לנכסים בהקמה.

השומה התקבלה בחברה ב-20 לדצמבר. מדובר בשומה "לפי מיטב השפיטה" - כלומר, שומת מס שפקיד השומה ערך בעצמו על בסיס הערכות והשוואות של מידע שיש בידיו, לאחר שדחה את דיווחי החברה לשנת המס 2015.

בהתאם לשומה, נקבע כי החברה חייבת כ-387 מיליון שקל מס (קרן), בתוספת ריבית של כ-80 מיליון שקל בגין הכנסות החברה בשנת המס 2015.

בדיווח שהוציאה החברה על השומה, נמסר כי "החברה חולקת על עמדת רשות המסים וסבורה, לאחר בחינה ראשונית, בין היתר בהתבסס על יועציה המקצועיים, כי קיימות לה טענות טובות נגד עמדת רשות המסים, ובכוונתה להגיש השגה על השומה במועדים הקבועים לכך בדין, וככל שיידרש לאחר מיצוי הליך ההשגה, לבחון פנייה לערכאות משפטיות".

עוד צוין בדיווח כי "הערכות החברה לעניין טענות החברה הן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות החברה נכון למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה".

חברת המים הלאומית מקורות מספקת כיום למעלה מ-1.5 מיליארד קוב מים בשנה ל-4,800 לקוחות ולכ-7 מיליון צרכני קצה, באמצעות ניהול ותפעול של 3,000 מתקנים ומעל ל-12,000 ק"מ של קווי מים וצנרת. את שנת 2019 סיימה החברה עם רווח נקי של 191 מיליון שקל, בניכוי השפעות חד-פעמיות, לעומת רווח של 142 מיליון שקל ב-2018.

צרו איתנו קשר *5988