שוק ההון פרח, ומנורה מבטחים רשמה רווח של 201 מיליון שקל ברבעון הראשון

ברבעון המקביל אשתקד, אז נרשם הפסד כולל של 340 מיליון שקל, הרבעון הנוכחי היה חזק לקבוצה בזכות הפריחה בשוק ההון • התשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה ב-16.5%, נכסי קרן הפנסיה צמחו ב-28%

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח / צילום: עינת לברון
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח / צילום: עינת לברון

קבוצת  מנורה מבטחים  דיווחה היום (א') על רווח כולל של 201 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021, אל מול הפסד של 340 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקבוצה רשמה רווח של כ-1.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון מהשקעות והכנסות מימון, לעומת הפסד של כ-4 מיליארד שקל בשל הירידות בשוק ההון שהתרחשו ברבעון הראשון של שנת 2021, אז פרצה מגפת הקורונה בישראל.

ההון העצמי של הקבוצה עמד בסוף הרבעון על כ-5 מיליארד שקל, אל מול כ-3.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, והתשואה על ההון במונחים שנתיים הסתכמה בכ-16.5%, לעומת תשואה שלילית של 32.5% ברבעון המקביל אשתקד. בחודש מרץ חילקה הקבוצה דיבידנד בסך 100 מיליון שקל.

ההצלחות בשוק ההון הביאו לצמיחה במרווח הפיננסי (הכנסות מהשקעות בניכוי זקיפה למבוטחים), של מנורה מבטחים. המרווח הפיננסי של הקבוצה בתקופת הדוח עמד על סך של 200 מיליון שקל לעומת מרווח פיננסי שלילי בסך 764 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סעיף נוסף שתרם לרווח והתאפשר בזכות הפריחה בשוק ההון הוא הכנסות מדמי ניהול משתנים במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח. לחברות הביטוח המחזיקות בביטוחי מנהלים מותר לגבות דמי ניהול משתנים רק כאשר הן משיגות תשואה חיובית במוצר זה, ולכן בתקופת הדוח, שהייתה חיובית בשוק ההון, נגבו דמי ניהול משתנים בסך של כ-73 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד לא נגבו דמי ניהול משתנים עקב תשואה ריאלית שלילית. במקביל, חל גידול בתקופת הדוח בהכנסות מדמי ניהול קבועים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בסך של כ-12 מיליון שקל.

מנגד, הדוחות של מנורה מבטחים מגלים כמה השפעות שליליות על שורת הרווח. הראשונה היא השפעת ריבית חסרת סיכון והפרשי שווי הוגן שהביאו לקיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-219 מיליון שקל.

בנוסף, תוצאות חיתומיות, התפתחות תביעות והשפעת הוצאות במגזר הביטוח הכללי (רכב, דירה וביטוח עסקים לדוגמה), הובילו לקיטון ברווח בסך של כ-23 מיליון שקל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

השפעת החל"ת על הפרמיות

למרות שהמשק חוזר לאט-לאט לעבודה מלאה, עדיין ניכרות השפעות היציאה לחל"ת על הפרמיות ודמי הגמולים שגובות חברות הביטוח, בעיקר בשל שיעור האבטלה ומודל החל"ת שאפשר לעובדים רבים לא לחזור עדיין לעבודתם, וצפוי להסתיים בחודש הבא.

סך פרמיות ודמי הגמולים שנגבו ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-6 מיליארד שקל אל מול כ-6.2 מיליארד שקל אשתקד, קיטון של 3.7%. בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח השוטפות ודמי הגמולים ב-4.6 מיליארד שקל, לעומת 4.8 מיליארד שקל אשתקד - קיטון של כ-5.4%.

הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה עמדו ברבעון על 3.19 מיליארד שקל, בהשוואה ל-3.23 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-1.2%. הפרמיות השוטפות בביטוח חיים הסתכמו ב-507 מיליון שקל לעומת 565 מיליון שקל בשנה שעברה, קיטון של 10.2%.

למרות כל אלו, בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם הרווח הכולל של מנורה מבטחים, לפני מס, ב-153 מיליון שקל, בהשוואה להפסד כולל (לפני מס) של 186 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל (לפני מס) מביטוח חיים הסתכם ב-97 מיליון שקל, למול הפסד (לפני מס) של 212 מיליון שקל ב-2020.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם לסך של כ-43 מיליון שקל, למול כ-37 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקרו מעלייה בהכנסות מהשקעות ובהכנסות מדמי ניהול, בקיזוז גידול בהוצאות הנהלה וכלליות ובהוצאות עמלות, הוצאות שיווק, והוצאות רכישה אחרות.

סך הנכסים הפיננסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו בכ-247 מיליארד שקל. נכסי קרן הפנסיה מבטחים החדשה, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו בתום הרבעון ב-162 מיליארד שקל, לעומת 127 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון של 2020, גידול של כ-28.4%. מנורה מבטחים החזיקה נכון למרץ 2021 בנתח שוק של כ-32% מבין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות.

ירידה ברווחים בביטוחי הבריאות

בתחום הביטוח הכללי הסתכם הרווח הכולל (לפני מס) ברבעון הראשון ב-68 מיליון שקל, למול הפסד כולל (לפני מס) בסך של 156 מיליון שקל אשתקד. הכנסות מפרמיות ביטוח כללי ברוטו ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכמו בכ-994 מיליון שקל אל מול 982 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.3%.

הרווח הכולל (לפני מס) ברבעון הראשון של שנת 2021 מביטוח רכב רכוש הסתכם ל-49 מיליון שקל למול הפסד כולל (לפני מס) בסך 4 מיליון שקל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס מביטוח רכב חובה הסתכם ב-17 מיליון שקל למול הפסד כולל של 112 מיליון שקל בשנה שעברה.

בתחום הבריאות הסתכמו הפרמיות שהורווחו ברבעון הראשון של שנת 2021 ב-391 מיליון שקל אל מול 367 מיליון שקל בשנה שעברה, גידול של 6.6%. הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם לסך של כ-22 מיליון שקל למול רווח כולל של כ-93 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח, מסר היום: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון לשנת 2021 עם רווחיות מרשימה של 201 מיליון שקל. אנו מציגים תוצאות חיתומיות מצוינות, רווחיות נאה במגזרי הפעילות השונים וצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים. מנורה מבטחים ביטוח ושומרה פרסמו דוח יחס כושר פירעון לסולבנסי לשנת 2020 אשר מצביע על יחס כושר פירעון גבוה העומד על כ-139% וכ-151% בהתאמה, עובדה המעידה על עוצמתה, יציבותה ויכולתה של הקבוצה לחלק דיבידנד כפי שביצענו לאחרונה".

צרו איתנו קשר *5988