הרגע האחרון ממש: איך לחסוך מס לקראת סוף השנה?

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים • האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו?  מומחי מס עונים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021

לחסוך מס / צילום: Shutterstock
לחסוך מס / צילום: Shutterstock

סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס וחובות דיווח שונות לרשות המסים, וגם הרגע האחרון ממש לבצע תכנון מס לגיטימי שיכול להפחית את חבות המס במקרים רבים.

האם יש דרך לחסוך במס על רווחים מהשקעות בשוק ההון, ומה עם זירת הקריפטו וגם - אלו הטבות מס מגיעות לנו לקראת סוף השנה בקשר לקרנות הפנסיה שלנו? מומחי מס עונים על השאלות הללו בשלושה טיפים פרקטיים לפני ההגעה לקו הגמר של שנת 2021.

איך למזער את המס על רווחים בשוק ההון?

מיסוי שוק ההון, ככלל, מבוסס על עקרון המימוש שאומר שרק במועד מימוש/מכירת ניירות הערך, חל אירוע המס, וכך נוצר בהתאמה רווח הון שחייב במס או הפסד הון שניתן לקיזוז. משקיעים אשר במהלך השנה הניבו רווחים בשוק ההון ממכירת ניירות ערך ו/או קיבלו דיבידנדים וריביות מניירות ערך - יהיו חייבים במס בהתאם לשיעורים שנקבעו בדין (בין היתר: יחידים 15%-30%, חברות 0-23% וכדומה).

לדברי רו"ח ועו"ד רונית בכר, שותפה בחטיבת המס, Deloitte, "כדי למזער את תשלום המס מומלץ לבחון את ההשקעות האחרות שיש לאותם משקיעים בשוק ההון, וככל וגלום במי מהן הפסד שטרם מומש - יש להזדרז ולממש את אותה השקעה לפני תום השנה. כך, ניתן יהיה לקזז את ההפסד שנוצר במכירה זו, כנגד אותם רווחים ממכירת ניירות הערך, ובמקרים רבים גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד, ולהקטין את חבות המס לתשלום".

רו"ח ועו"ד בכר מוסיפה, כי "לאור העובדה שאין הוראה בפקודה לגבי סדר קיזוז ההפסדים, ניתן לקזז הפסדי הון כנגד רווחי הון (שקל רווח כנגד שקל הפסד), ללא התחשבות בשיעור המס החל על אותם ניירות ערך. לפיכך, מומלץ לקזז תחילה הפסד מניירות ערך, שאילו היה רווח היה מתחייב במס בשיעור נמוך (כדוג' 15%), כנגד רווח הון החייב בשיעור מס גבוה יותר (כדוג' 30%), וכך לשלם מס על רווחים אחרים שנותרו ואשר שיעור המס עליהם נמוך יותר (כדוג': 15%-20). לצורך כך יש כמובן להגיש דו"ח למס הכנסה".

בנוסף, מסבירה רו"ח ועו"ד בכר, כי "משקיעים שלא חייבים בהגשת דוח מס (כדוגמת שכירים שהכנסתם אינה עולה על כ-650 אלף שקל בשנה) ושנוצרו להם הפסדים השנה ו/או בשנים קודמות ממכירת ניירות ערך - צריכים לשקול הגשת דוחות על מנת ליהנות מקיזוז הפסדים אלה כנגד רווחי הון שייווצרו בשנים הבאות אחרת הפסדים אלה הולכים לאיבוד".

האם ניתן לחסוך מס על רווחי קריפטו?

בשנים האחרונות שמה רשות המיסים דגש על המיסוי בזירת הקריפטו והבהירה את עמדתה לפיה יש לסווג מטבעות דיגיטליים כ"נכס" לצורכי מס ולא כמטבע. המשמעות היא, כי מכירת מטבע דיגיטלי חייבת במס רווחי הון, ואילו היה זה מסווג כמטבע הרווח היה פטור ממס. ביהמ"ש קיבל עמדה זו, ובהתאם לכך כל מי שמימש מטבעות במהלך השנה החולפת מטבעות דיגיטליים, לרבות החלפת מטבע אחד באחר, נדרש לוודא לפני תום שנה האם נוצרו לו רווחים בפעולות אלו החייבים במס רווחי הון, ולשקול מימוש מטבעות או נכסים אחרים עם הפסדים לצורך קיזוז חבות המס.

לדברי עו"ד ורו"ח שחר שטראוס, שותף במשרד בנימיני ושות', "מאחר ופסק הדין שאימץ את עמדת רשות המסים (פס"ד קופל) ניתן בביהמ"ש המחוזי הוא אינו מהווה הלכה מחייבת ואף צוין כי קביעותיו לעניין זה הן נכונות בהתאם למציאות הכלכלית במועד פסק הדין. לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות בעולם המטבעות הדיגיטליים, כאשר יותר מדינות מכירות בביטקוין כאמצעי תשלום, ויותר חברות מאפשרות לקבל תשלומים באמצעותו, יכולים יחידים לבחון מחדש האם ניתן להגדיר את המטבעות הדיגיטליים שברשותם כמטבע לצרכי מס, ובמקרה כזה הרווחים ממנו פטורים ממס".

לדברי עו"ד ורו"ח שטראוס, יתכן ואפשר לעקוף את חובת המס בדרכים יצירתיות. "רצוי להיות יצירתיים. פקודת מס הכנסה באופן כללי, והפסיקה, אינן נותנות תמיד פתרונות של שחור ולבן לכל סיטואציה. זה נכון לחשוב ולראות אם ניתן לאתגר מוסכמות, בייחוד כאשר המס אינו מתיישב עם הגיון כלכלי בסיסי, וזאת גם כאשר ישנה עמדת מס הכנסה שפורסמה וקובעת אחרת".

לדברי שטראוס, בעלי חברות צריכים לשים לזה לב במיוחד. "לדוגמה, חברות רבות נאלצות לשלם קנסות או עיצומים כספיים, אשר נובעים מסיכונים טבעיים של אותו עסק. עמדת רשות המסים היא כי לא ניתן להכיר בתשלומים אלו כהוצאה, לאור פגיעה 'בתקנות הציבור', אולם אין לקבל גישה זו כעובדה מוגמרת ויש לבחון כל מקרה לגופו, כאשר כנגד החשיבות לשמור על 'תקנות הציבור' עומד עקרון חשוב לא פחות שהינו תשלום מס אמת. דוגמה נוספת היא בחברת החזקות שרכשה מניות של חברה אחרת כאשר חלק מעלות המניות מומן באמצעות הלוואות צמודות למט"ח. בשנים הראשונות לחברה היו הוצאות מימון אשר התווספו לעלות ההשקעה במניות, אולם בחלק מהשנים לאחר מכן - שינוי בשע"ח יצר לחברה הכנסות מימון. היות וזה לא סביר בשנים שלחברה ישנן הוצאות הן מהוונות לעלות המניות ובשנים שיש לה הכנסות מימון היא תידרש לשלם עליהן מס, ניתן לבחון להוסיף את ההכנסות בסכום שלילי לעלות המניות".

האם אני זכאי להטבות מס לקראת סוף השנה, במסגרת החסכונות הפנסיונים שלי?

לדברי עו"ד קשת סירוטה, מנהלת מחלקת המיסים במשרד נשיץ ברנדס אמיר, התשובה לכך חיובית. "שכירים ועצמאים אשר מבקשים לחסוך לקראת גיל פרישה או לשמור על רצף הזכויות שלהם, רשאים להפקיד באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני ולקרנות השתלמות. הפקדות אלו יכולות לזכות בהטבות במס הכנסה, שמפחיתות את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה (בהתאם לתנאים מסוימים). הסכום המוכר לצורך ניכוי - מופחת מגובה ההכנסה החייבת במס, כך שמס ההכנסה שבו יחויב העובד יחושב מתוך שכר נמוך יותר משהרוויח בפועל. את ההפקדות המלאות יש לבצע עד לתום שנת המס".

עוד מסבירה עו"ד סירוטה, כי "עצמאי שמפקיד כספים לחיסכון פנסיוני (החל מ- 2017 זו חובה), יהנה מהטבות המס הבאות: הפקדה בשיעור של עד 11% מההכנסה השנתית (עד לתקרה), המאפשר לכם להכיר בחלק זה של ההפקדה לפנסיה כהוצאה מוכרת המפחיתה את ההכנסה החייבת במס. והפקדה בשיעור של 5.5% מההכנסה השנתית החייבת במס (עד התקרה) המעניקה הטבה של זיכוי במס בשיעור של 35% מההפקדה".

לדברי סירוטה, "קרן ההשתלמות הינה מכשיר חסכון, אליו מפקיד היחיד (שכיר או עצמאי) סכומים, אותם ניתן למשוך בפטור ממס עד לתקרה המותרת, לאחר 6 שנים. במרבית אפיקי החיסכון האחרים לטווח קצר ובינוני, שיעור המס החל על הרווחים הינו 15-25%, ואילו המשיכה של כספים מקרן ההשתלמות פטורה בעת המשיכה, כל עוד סכום ההפקדה לא יעלה על תקרת ההפקדה השנתית המוטבת של 18,480 שקל בשנת 2021".

צרו איתנו קשר *5988