עיסקת החבילה הושלמה: כור תקבל את אי.סי.איי, כלל תקבל את משאב

כור ירכוש מקלארידג' ומכלל %13.5 ממניות אי.סי.איי; כלל ירכוש מכור %25 ממשאב * כור ישלם תמורת המניות 295 מ' ד', ובינואר 99' הוא עשוי לרכוש מכלל עוד %5 מאי.סי.איי * כתא"ל תרשום רווח הון של 265 מ' ש' ב-98', ובעקבות המכירה ב-99' תרשום רווח של 335-270 מ' ש' * רכישת המניות במשאב תתבצע עד יוני 2000, ועד אז תמכור משאב את אחזקותיה בגרנית ובטמבור, ותכניס שותף לנשר * שוויה של נשר מוערך ב-750 מ' ד'

שניים ממוקדי הכוח הפיננסיים של המשק הישראלי, קונצרן כלל וקלארידג'-כור, סגרו אמש (ד') עיסקה דו-שלבית, בסופה תעבור השליטה בחברת אי.סי.איי טלקום מידי קלארידג' וכלל לידי קונצרן כור. במקביל, סיכמו הצדדים על מכירה עתידית של %25 ממניות חברת משאב מידי קונצרן כור לכלל.

על פי העיסקה שנחתמה אתמול בין כור לקלארידג', ועל פי מיזכר ההבנות שהושג בין כלל לכור, ירכוש קונצרן כור %13.5 ממניות אי.סי.איי תמורת כ-295 מיליון דולר. קלארידג' תעביר לידי כור את כל אחזקותיה באי.סי.איי (%8.5) תמורת כ-183.5 מיליון דולר, ואילו כלל תעשיות אלקטרוניקה תעביר לכור %5 מהונה של אי.סי.איי תמורת כ-112 מיליון דולר, ותרשום מהעיסקה רווח הון של 265 מיליון שקל ברבעון הראשון של 98' (כלל תעשיות תהנה מחלקה ברווח זה, שיגיע ל143 מיליון שקל, ואילו כלל ישראל עצמה תזקוף רווח של 93 מיליון שקל). הרווח שתרשום קלארידג' מהעיסקה מוערך (נטו) ביותר מ-430 מיליון שקל.

כזכור, בעקבות ביקורת ציבורית ונפילת מחיר מניית אי.סי.איי בוול-סטריט, בוטלה עיסקת כור-אי.סי.איי במתכונתה המקורית, במסגרתה היתה אמורה קלארידג' להעביר לידי כור %10.6 מהונה של אי.סי.איי לפי מחיר של 33 דולר למניה.

עיסקת כור-אי.סי.איי החדשה, שנתפרה אתמול בערב, מתבצעת לפי טווח מחירים נמוך יותר: העיסקה עם קלארידג' מתבצעת לפי מחיר של 28 דולר למניה, ואילו כלל אלקטרוניקה תיהנה מתמורה המשקפת מחיר של 29.25 דולר למניה - בדומה למחיר הסגירה של מניית אי.סי.איי אמש בניו-יורק.

לאחר השלב הראשון של העיסקה, תיוותר קבוצת קלארידג' עם אג"חים הניתנים להמרה ל-%2.1 ממניות אי.סי.איי לפי מחיר של 25 דולר, המבטא תמורה כוללת של 40 מיליון דולר. בין כור לקלארידג' הושגה הסכמה, לפיה לכור תינתן הזכות לרכוש מידי קלארידג' את האג"חים הללו במקרה שהקונצרן יבקש להגדיל עוד את אחזקתו באי.סי.איי.

לעומת זאת, כלל אלקטרוניקה, המחזיקה ערב העיסקה בכ-%24 מהונה של אי.סי.איי, תרד לאחזקה של %19, ובחודש ינואר 99' היא עשויה לממש %5 נוספים מאחזקתה באי.סי.איי.

על פי מיזכר ההבנות שהושג בין שני הקונצרנים המובילים במשק, ניתנה לכלל אופציית PUT, המאפשרת לקונצרן למכור %5 נוספים ממניות אי.סי.איי המוחזקות על ידו לפי מחיר של 29.75 דולר למניה. באותה נשימה, ניתנה לקונצרן כור אופציית CALL לרכוש את אותה חבילת מניות, אך לפי מחיר של 37 דולר למניה.

כלומר, הסכום שעשוי קונצרן כור לשלם עבור הגדלת אחזקותיו באי.סי.איי ל-%18.5 ינוע בין 113 מיליון דולר ל-140 מיליון דולר. מימוש האופציה צפוי להניב לכלל אלקטרוניקה רווח הון שינוע בין 270 ל-335 מיליון שקל ברבעון הראשון של 99' - תלוי בזהותו של מממש האופציה.

המעניין באופציה הוא, שהיא ניתנת למימוש אך ורק במהלך חודש ינואר 99', ולכן הפרמטר שיקבע מי יממש את האופציה יהיה, כמובן, מחיר השוק של מניית אי.סי.איי באותו מועד. במקרה שמחיר המניה יהיה נמוך מ-29.75 דולר, יהיה לכלל אינטרס לממש את אופציית הפוט שבידיו, ואם המחיר יהיה גבוה ממחיר של 37 דולר ברור שכור יבקש לממש את אופציית הקול שבידיו.

התסריט המעניין עשוי להתפתח במקרה שמחיר מניית אי.סי.איי ינוע בטווח שבין שני מחירי המימוש, ואז לשני הצדדים לא יהיה כדאי לממש את האופציות שבידיהם (באותו מצב, כור ייאלץ לרכוש במחיר גבוה ממחיר השוק, או שכלל תיאלץ למכור את המניות במחיר נמוך ממחיר השוק). במקרה זה, או שהאופציה לא תמומש, או שהצד שיהיה יותר "לחוץ" יממש בעל כורחו את האופציה שבידיו.

כלומר, אם כור יהיה מוכן להגדיל אחזקות באי.סי.איי בכל מחיר, הוא יממש את האופציה בכל זאת (אפשרות נוספת תהיה רכישה של המניות בבורסה), ואם כלל תחליט שהיא זקוקה למזומנים נוספים, ייתכן שהיא תממש את האופציה גם במצב לא כדאי (שוב, תעמוד לרשותה אפשרות של מכירת המניות בשוק). בסך הכל, אם תמומש האופציה, עשוי קונצרן כור להשקיע למעלה מ-400 מיליון דולר ברכישת אחזקה של %18.5 ממניות אי.סי.איי.

החלק השני של העיסקה שנחתמה אתמול בערב דן, כאמור, באחזקה המשותפת של כור וכלל בחברת משאב. כזכור, התחייב קונצרן כור בפני הממונה על ההגבלים העסקיים, כי יפעל להורדת חלקו במשאב, המוחזקת כיום בחלקים שווים על ידי שני הקונצרנים, לשיעור של %25.

מיזכר ההבנות בין כלל לכור, כמו גם העיסקה עם קלארידג', עברו הליך של PRE RULING אצל הממונה על ההגבלים העסקיים. על פי המיזכר, ניתנה לחברת כלל תעשיות אופציה לרכוש מידי כור %25 ממניותיה של משאב. האופציה ניתנת למימוש במהלך השנה שתחל בתום 15 חודשים ממועד סגירת העיסקה עם כלל, דבר שצפוי להתרחש ב-30 הימים הקרובים. האופציה לגבי משאב ניתנת איפוא למימוש בין יוני 1999 ליוני 2000, בכל מקרה, ועד אז עשויה משאב לצמצם את אחזקותיה באופן משמעותי.

סל האחזקות של משאב מונה כיום את האחזקות הבאות: מונופול המלט, חברת נשר (%100 מהמניות); קבוצת תעבורה (%50); %56 מגרנית הכרמל, שהיא בעלת השליטה בחברת הדלק סונול, ביצרנית המצברים וולקן ובסופרגז; %21 ממונופול הצבע, חברת טמבור, המשתייך לקבוצת דיסקונט השקעות.

על פי ההסכם בין כור לכלל, תבצע משאב רה-ארגון שיסייע לכור לממן חלק מעיסקת אי.סי.איי. עד למועד מימוש האופציה, יפעלו כלל וכור למכירת כל אחזקותיה של משאב בגרנית הכרמל ובטמבור (אחזקות ששווי השוק שלהן מגיע כיום ל-130 מיליון דולר), ובד בבד תחפש משאב שותף אסטרטגי או פיננסי שירכוש מידיה %20 ממניות נשר, המוערכת בכ-750 מיליון דולר.

בסך הכל, אם יעמדו כור וכלל ביעדים אלה, תממש משאב אחזקות בשווי של 280 מיליון דולר, וסכום זה יחולק כדיבידנד לשני הקונצרנים. הדיבידנד יהיה בעל משנה חשיבות עבור כור, שכן באמצעותו הקונצרן יחזיר חלק ניכר מהאשראי שהוא מתכוון ליטול לצורך רכישת המניות באי.סי.איי.

לאחר מכן, בכפוף להערכת שווי חיצונית, יימכרו איפוא לכלל %25 ממשאב החדשה, שתכלול רק %80 מנשר ו-%50 מתעבורה. באופן זה, תגדיל למעשה כלל את שיעור אחזקתה בנשר מ-%50 ל-%60 (הקיטון באחזקת משאב בנשר יקוזז על ידי ההגדלה של אחזקת כלל במשאב). «מאת אמיר אייזנברג «עיסקת החבילה הושלמה: כור תקבל את אי.סי.איי, כלל תקבל את משאב «כור ירכוש מקלארידג' ומכלל %13.5 ממניות אי.סי.איי; כלל ירכוש מכור %25 ממשאב * כור ישלם תמורת המניות 295 מ' ד', ובינואר 99' הוא עשוי לרכוש מכלל עוד %5 מאי.סי.איי * כתא"ל תרשום רווח הון של 265 מ' ש' ב-98', ובעקבות המכירה ב-99' תרשום רווח של 335-270 מ' ש' * רכישת המניות במשאב תתבצע עד יוני 2000, ועד אז תמכור משאב את אחזקותיה בגרנית ובטמבור, ותכניס שותף לנשר * שוויה של נשר מוערך ב-750 מ' ד'

צרו איתנו קשר *5988