תרומה תציל ממס

הוראת ביצוע שפירסמה באחרונה הנציבות קובעת כללים לקביעת זיכוי ממס בגין תרומה. סקירה

רו"ח טובה הילמן נציבות מס אחרונה פירסמה באחרונה הוראת ביצוע 3/2001 הכוללת כללים למתן זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי מוכר. זאת, לפי סעיף 46 לפקודה.

הסעיף קובע מתן זיכוי ממס בגובה 35% מסכום התרומה במגבלת 30% מההכנסה החייבת, כאשר סכומי תרומה שלא ינוצלו בשנת המס ניתנים להעברה, בערכים נומינליים ובמגבלות התקרה השנתית לזיכוי, לשלוש שנות המס הבאות.

הוראת הביצוע מפרטת את אופן קבלת הזיכוי ממס לכל סוגי הנישומים.

מוסדות ציבור הזיכוי ממס ניתן בגין תרומות למוסדות ציבור להם יש אישור מיוחד לפי סעיף 46 לפקודה בלבד. יש לשים לב כי למרבית האישורים יש תוקף מוגבל, ולא יותר זיכוי בשל מוסד שתוקף האישור שניתן לו לא חודש (תוקף אישור לא מוארך, בין השאר, בשל אי הגשת דו"חות, ליקויים בניהול ספרים וכד'). רשימת המוסדות להם אישור לעניין תרומות מופיעה באתר האינטרנט של משרד האוצר (www.mof.gov.il/itc). תנאים למתן זיכוי ממס

על מנת לקבל את הזיכוי ממס בגין התרומה, עליה לעמוד במספר מבחנים כמפורט:

הגשת קבלה מקורית על התרומה. אם לא מצורפת קבלה מקורית לא יינתן זיכוי ממס, למעט אם מדובר בתרומת שותפות או חברת בית לפי סעיף 64 לפקודה שבהן כל אחד מהשותפים זכאי לחלק יחסי בתרומה. יודגש כי לא ניתן להגיש חוות דעת רואה חשבון כמקובל לגבי אישורים על מס שנוכה במקור.

המוסד הינו מוסד מאושר לצרכי זיכוי ממס מתרומות - הבחינה היא האם במועד מתן התרומה היה המוסד מאושר ולא בשלב מאוחר יותר.

תרומות בעילום שם לא יותרו לזיכוי, למעט אם סכום התרומה נמוך מ-400 ש' וסכום התרומה מודפס מראש על הקבלה.

הקבלה נושאת את שם הנישום, בן/בת זוגו או ילדו עד גיל 18 בלבד.

פרטי המוסד מופיעים כנדרש ע"ג הקבלה. פרטים אלו כוללים: שם, מס' תאגיד וכד' וכן פרטי התשלום (שיק, מזומן, הוראת קבע וכד'). הוראות ניהול ספרים של מס הכנסה מחייבות מוסד ציבורי להדפיס על הקבלה את המילה "תרומה" ואת הנוסח הבא: "למוסד אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה". במידה שהקבלה אינה כוללת את כל אלו היא אינה עונה על דרישות הוראות מס הכנסה ולא יינתן בגינה זיכוי ממס.

לגבי תרומות לשיעורין (הוראת קבע, שיקים דחויים וכרטיסי אשראי) יינתן הזיכוי רק על הסכומים שנפרעו במהלך שנת המס. על יתרת הסכום יינתן זיכוי בשנת המס הבאה.

במידה שניתנה תמורה עבור התשלום לא יותר זיכוי ממס. הכוונה היא לאותם מקרים בהם נרכש שירות כלשהו מהמוסד הציבורי (בתי אבות, בתי ספר, ישיבות, חוגי ספורט וכד'). אם ניתנה עבור השירות תמורה חלקית (למשל במקרה הגרלה או מכירה פומבית) יינתן זיכוי ממס בגובה ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לערך התמורה שנתקבלה. אם שווי התמורה נמוך מ-200 ש' והוא זניח יחסית לסכום ששולם, ייחשב כל התשלום כתרומה.

תרומה כתשלום עבור כרטיס הגרלה תותר לזיכוי רק אם הפרס הצפוי הינו בעל ערך סמלי. אם הפרס משמעותי (מכונית, מוצרי חשמל וכד') הרי יש תמורה עבור התשלום ולא יותר זיכוי.

לגבי תרומות בשווה כסף נקבע כי מתן שירותים כהתנדבות לא יותר לזיכוי. מתן מלאי עסקי כתרומה יחוייב במס כמכירה רגילה והסכום שחוייב במס יותר לזיכוי כתרומה כנגד קבלה מהמוסד. אם מדובר בתרומת נכס (חפצי אמנות, מקרקעין, מחשבים וכד') ייקבע שווי התרומה לפי הערכת שמאי שתצורף לקבלה.

לא יותר זיכוי מס בשל חלוקת דיבידנד כתרומה.

תרומת ימי עבודה/חופשה תחושב בדומה לאמור לעיל - העובד ייחשב כאילו קיבל את מלוא שכרו ויותר לו זיכוי לפי ערך השכר שנתרם נטו, ספציפית לכל עובד.

קבלת הזיכוי

התרת הזיכוי יכולה להתבצע בשלושה מסלולים אפשריים:

הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. מתאים לכלל הנישומים, גם כאלו שאינם חייבים בהגשת דו"ח.

עריכת תיאום מס במהלך שנת המס על ידי שכירים.

שכירים הרוצים לבצע תיאום מס בגין תרומות במהלך שנת המס (גם במסגרת עריכת תיאומי מס נוספים) נדרשים לפנות ע"ג טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב המס על ידי פקיד השומה. הבקשה תיבחן באותו אופן שבו נבחנות כלל הבקשות. בנוסף תיבחן גם סבירות התרומה ביחס להכנסות (אם סכום התרומה אינו סביר לא יינתן זיכוי מיידי). תרומות עד 10,000 ש' יאושרו בדרג המפקחים, בין 10,000 ל-50,000 ש' יאושרו על ידי רכזי חוליות. תרומות מעל 50,000 ש' טעונות החלטת פקיד השומה או סגנו - אם לתת אישור מיידי או לדרוש הגשת דו"ח שנתי.

לא יינתן אישור במסגרת זו לתרומות בתשלומים דחויים שטרם בוצעו או לתרומות בשווה כסף.

קבלת זיכוי ממס ישירות על ידי המעסיק: מסלול זה אפשרי רק למעסיקים מסוימים אשר קיבלו אישור מיוחד מהנציבות.

במידה שנתבע זיכוי ממס בגין תרומות בסכום העולה על 5,000 ש' לשנת המס 1999 ואילך (או בסכום נמוך יותר אך הינו סכום משמעותי ביחס להכנסות הנישום מבקש הזיכוי), תיערך במס הכנסה בשלב ניתוב הדו"ח, בדיקה של המוסדות בגינם מבוקש הזיכוי באם אכן יש להם אישור לפי ס' 46.

בשלב עריכת השומה תיערך בדיקה מדגמית של קבלות בגין תרומות. לגבי תרומות בסכומים גבוהים למוסדות שמעצם טיבם נותנים שירות (בתי אבות, תיאטרון, חוגי ספורט וכד') ידרוש המפקח הצהרה מהתורם על אי קבלת שירות, זכות או טובת הנאה כלשהיא.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988