משבר המלונאות: הייאט רג'נסי וכלל תיירות פועלות לדחיית החזר הלוואות

רג'נסי מבקשת לדחות פירעון ההלוואות שאמורות היו להיפרע השנה * כלל תיירות איננה עומדת בתנאי הון עצמי מינימלי מול הבנק

חברת מלון רג'נסי ירושלים, בעלת מלון הייאט רג'נסי בהר הצופים, מדווחת כי נקלעה לגירעון של כ-105 מיליון שקל בהון החוזר (כולל אשראי לזמן קצר מבנקים בכ-98 מיליון שקל, מתוכו 54 מיליון שקל חלויות שוטפות) שנוצר בשל המשבר החמור והמתמשך בענף המלונות והתיירות.

החברה ובעלי השליטה גיבשו תוכנית לפתרון בעיית מקורות המימון של החברה הכוללת, בין היתר, קבלת הלוואה בערבות מדינה בכ-7 מיליון שקל שצפויה להתקבל ברבעון השני של השנה, מכירת קרקע בטבריה והגעה להסדר עם בנקים, לפיו יידחו מועדי הפירעון של הלוואות שאמורות להיפרע במהלך השנה.

כמו כן הנהלת החברה מיישמת תוכנית שתאפשר הקטנה נוספת של עלויות בהפעלתה מלון. במסגרת זו צומצם מספר העובדים, אוחדו מספר מחלקות ונעשה ארגון תפעולי חדש שמביא צמצום בהפסדים התפעוליים. בנוסף, בוחנת החברה את האפשרות והכדאיות של הסבת חלקים של המבנה הקיים למטרות שימוש שונות מאשר בית מלון, הסבה ארעית או קבועה. בעלי השליטה הודיעו לחברה, כי בכוונתם להמשיך לתמוך בחברה בכספים הנדרשים כדי לאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה. הנהלת החברה מעריכה, כי פעולות אלו שנעשו ופעולות אחרות המתוכננות יאפשרו לחברה לממן את המשך פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה.

מלון רג'נסי סיימה את 2002 בהפסד של 20.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של 26.5 מיליון שקל ב-2001. הכנסות המלון ירדו ב-28% לעומת 2001 וב-70% לעומת 2000 והן עמדו על כ-23 מיליון שקל. התפוסה הממוצעת לחדר עמדה על 18.1% (לעומת 20.9% ב-2001) וההכנסה הממוצעת לחדר תפוס עמדה על 53 דולר בהשוואה ל-66.8 דולר ב-2001. מלון רג'נסי נשלט ע"י ניקולס פיינסוד, ליאון ריימרס וסמואל רייפר. בעיות בהחזרי האשראי יש גם לחברת האחזקות כלל תיירות מקבוצת אי.די.בי, שהפסידה אשתקד 33.7 מיליון שקל בדומה להפסד ב-2001. ההפסד אשתקד מחק מחצית מההון העצמי של החברה ורואי החשבון שלה מפנים את תשומת הלב לחריגה של החברה לאמת מידה פיננסית בקשר עם אשראי שהתקבל מתאגיד מבנקאי.

כלל תיירות, בעלת התחייבויות שוטפות של 169 מיליון שקל מהבנקים, מדווחת, בדומה ליתר חברות המלונאות הפועלות בישראל, כי המצב הכלכלי הקשה במשק בכלל ובענף התיירות בפרט, גרם לפגיעה חמורה בעסקיה. עקב הירידה הקיצונית בתזרימי המזומנים התפעוליים וברווחיות בתי המלון שבבעלותה, וההערכה שלא יחול שינוי מהותי חיובי השנה, גורמות לה לנהל מגעים עם המערכת הבנקאית לשיפור מבנה החוב, החזרי המימון הצפויים ושיפור אמות המידה הפיננסיות (קובננטס) מול תאגיד בנקאי שהעמיד אשראי לחברה.

למועד הדו"חות החברה איננה עומדת בתנאי הון עצמי מינימלי לתאגיד בנקאי, ולכן הלוואות לזמן ארוך שקיבלה מאותו תאגיד, בסכום של 18 מיליון שקל, סווגו להתחייבויות שוטפות. הנהלת החברה פנתה לבנק לצורך פריסת החוב, שיפור אמת המידה הפיננסית או החלפתה בביטחונות אחרים. למרות שטרם הגיעו להסכמה, מעריכה הנהלת החברה, כי בשלב זה יימשכו המגעים עם הבנק ולא תינקט כל פעולה על ידו עד למועד בירור סוגיית העברת השליטה באי.די.בי.

עוד מעריכה ההנהלה, כי אם הצדדים לא יגיעו להסכמה, ואם תימשך המגמה הקיימת בענף התיירות והחברה לא תימצא מקורות מימון נוספים, לרבות מבעלי מניות או תאגידים בנקאיים אחרים, יתכן והחברה תיאלץ לממש נכסים מסוימים בהיקפים שיאפשרו הסדרים חדשים עם התאגיד הבנקאי.

כמו כן, פנתה החברה לבעלת השליטה, אי.די.בי, לקבלת סיוע בעמידה בהתחייבויות וצרכי המימון שלה בתקופה הקרובה. ב-2 במארס אישר דירקטוריון אי.די.בי מתן ערבות בסכום של עד 3 מיליון דולר לתאגיד בנקאי אחר כנגד הלוואה שיעמיד לחברה מאוחדת.

כלל תיירות פועלת בתחום תיירות הנסיעות, המלונאות ואטרקציות תיירותיות. במסגרת השותפות אקור-כלל מנהלת הקבוצה תשעה מלונות (כ-2,000 חדרים) מתוכם שני מלונות בבעלות מלאה ומלון אחד בבעלות משותפת. החברה הפחיתה אשתקד 10.2 מיליון שקל לירידת ערך מלון ועוד 2 מיליון שקל להפסד ממימוש אחזקתה במלון בקפריסין.

צרו איתנו קשר *5988