ביקורת פנימית של מיזמים משותפים

ייחודו של מיזם משותף הוא בכך שהינו ישות עסקית נפרדת לגמרי המוקמת על ידי שני גופים או יותר, לצורך השגת מטרות משותפות. מיזמים משותפים מוקמים על מנת להשיג מטרות עסקיות ששותף אחד לא מסוגל להשיג לבדו ולצורך חלוקת עלויות וסיכונים בין השותפים.

מיזמים משותפים הינם כלים עסקיים אשר נעשים יותר ויותר פופולריים כיום בעולם. סיבה אחת לכך היא הכפר הגלובלי - חברות מעוניינות להיכנס לעסקים במדינות רחוקות. על מנת להקטין את החשיפה לאי הכרת שפה, מנהגים וחוקים, מבוצע מיזם משותף עם חברה מקומית. קיימות ארצות רבות אשר מערימות קשיים על חברות בינלאומיות המעוניינות לפתח עסקים בארצן שלא באמצעות מיזם משותף עם חברה מקומית. הסיבות לכך הן רצון לאפשר לחברות מקומיות להתחלק ברווח עם היזם הזר, צבירת ידע בחברות מקומיות, ושליטה טובה יותר על המתרחש בעסק, בעיקר בארצות לא חופשיות.

היתרון של מיזמים משותפים הינו גם בכך שהם מאפשרים לשלב ידע וניסיון חלקיים שצברו השותפים על מנת לפתח מוצר חדש, וכך ליצור עוצמה עסקית אשר תאפשר להם להתמודד עם חברות גדולות בתחום. יחד עם זאת, מיזמים משותפים הינם מורכבים לניהול ולביקורת, בין השאר עקב השליטה הדואלית בחברה. אחד מהסיכונים נובע מהצורך לאזן בין מתן אמון בשותף, ובין הרצון לקבוע נהלי בקרה, על מנת שלא יהיה צורך באמון עיוור.

הצורך בבקרת השותפים על המיזם נובע גם מכך שלחברות בארה"ב קשה להתחמק מאחריותן לגבי פעולות המבוצעות על ידי המיזם המשותף, למרות שמדובר ביישות נפרדת, כל עוד שליטתן גבוהה מ-%50, וזאת עפ"י פסיקת בימ"ש.

להלן יוצגו היבטים שונים ושלבי עבודה של הביקורת הפנימית במיזם המשותף, אשר דורש עקב אופיו, התייחסות מיוחדת מהמבקר.

שלב בדיקת נאותות (DUE DILIGENCE) מטרת שלב זה הינה לקבל החלטה האם להיכנס למיזם המשותף. שלב זה מבוצע על בסיס עבודה רחבת היקף שכבר הוכנה, על כלכליות המיזם המשותף (בדיקת כדאיות עסקית) וכללה גם הכנת תוכנית עסקית מפורטת, הכוללת התוויה של המבנה הארגוני החזוי, ניהול החברה, שיווק, תהליך רכש, ניהול מלאי ומחסנים וכו'.

מוקם צוות בדיקה אשר מטרתו לבדוק היבטים שונים בתוכנית העסקית, ולהעיר את הערותיו. בדרך כלל חברים בצוות בנוסף למבקר הפנימי, גם רואה החשבון של החברה והיועץ המשפטי. המבקר הפנימי יתייחס בבדיקתו לנושא הבקרה על הצדדים התפעוליים והמסחריים של העסק הצפוי, רואה החשבון - לנשואי מיסוי, תזרים מזומנים, מימון ותמחיר. היועץ המשפטי יבדוק נושאים כגון רשיונות, ביטוח, הסכמים עליהם צפוי לחתום המיזם, הסדרי חכירה או קניה עתידיים של קרקע, רישום פטנטים ועוד.

ישנם נושאים קריטיים אשר במידה ועולים כבעייתיים בסקירה דלעיל, עלולים לגרום לחברה להחליט למשוך את ידה מהמיזם המשותף, כגון: גילוי התחייבויות מהותיות מחוץ למאזן, אחריות מוצר בחשיפה גבוהה, צרוך במתן ערבות השותפים למיזם לבנקים כנגד הלוואות שהמיזם יקבל מהם, עלויות צפויות לטיפול בזיהום סביבתי וכו'.

ביצוע סקר סיכונים סקר סיכונים במיזם מבוצע, בדרך כלל, זמן קצר לאחר תחילת פעולת המיזם, בדרך כלל תוך חצי שנה עד שנה. סקר הסיכונים נחוץ במיוחד הן למבקר והן לוועדת הביקורת, ממספר סיבות כלהלן:

פעמים רבות תחום העיסוק של המיזם המשותף שונה מתחום עיסוק השותפים. באי הכרת סוג העסק קיים סיכון של אי שליטה ובקרה להנהלות השותפים.

המערכות במיזם המשותף הינן חדשות, ולעיתים בלתי מנוסות, ועלולות לקרוס ולהביא לפגיעה קשה במיזם.

רבים מהמיזמים המשותפים מבוצעים בארצות זרות, בהן האתיקה העסקית חלשה. קיימת חשיפה לחברה להיקלע ללחצי שוחד, הסתבכות עם מאפיה מקומית וכו'.

כאשר מבוצע המיזם בארץ רחוקה, ישנו סיכון לאבדן שליטה הנובע מהמרחק הפיזי בין הנהלת החברה והנהלת המיזם, הדורש אמצעי בקרה ושליטה מיוחדים.

עובדי המיזם הינם בחלקם חדשים, ולא נצבר עימם עדיין ניסיון מספק. במקרה והמיזם ממוקם בארץ זרה, קיימים סיכונים הנובעים מאי הבנת מנטליות העובדים המקומיים, ולפיכך קושי בצפיית התנהגותם.

ניגוד עניינים בין השותפים עלול לגרום לכך שהשותף מבצע במיזם פעולות אשר עלולות להיטיב עמו, על חשבון המיזם והשותף השני.

קיומם של מאפייני סיכון מהותיים במיזם, כמפורט לעיל, בתוספת מטריאליות ההשקעה במיזם המשותף, מצעידים לרוב את נושאי הביקורת במיזם לראש טבלת תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי.

ביצוע ביקורת במיזם

בנוסף לנושאים הסטנדרטיים לביקורת בכל עסק שהוא, ישנם נושאים אשר יחודיים למיזמים משותפים, ואשר מן הראוי לתת דגש בבדיקתם, כלהלן:

האם ההחלטות לגבי כניסה למיזם המשותף התבססו על תוכנית אסטרטגית כוללת, או שהחברה "יורה מהמותן" כל אימת שנקרית לה הזדמנות עסקית?

האם האינטרסים העסקיים של השותפים במיזם תואמים ולא מנוגדים? כמו כן, על מנת להצליח אסור שאינטרס של אחד השותפים יהיה מנוגד לאלו של המיזם השותף.

איך מוגדרת ונמדדת הצלחה במיזם. אם הוגדרו מראש הקריטריונים להצלחה, תוכל הנהלת המיזם בעתיד לקבל החלטה האם להמשיך בפעילות המיזם או להפסיקה.

האם שותפי המיזם השקיעו את מירב מאמציהם במיזם, כך שניתן יהיה להשיג את מטרותיו? ההצלחה תלויה במחויבות השותפים.

האם ישנן בקרות אשר מונעות מעבר חופשי של סודות עסקיים של שותף למיזם המשותף, ומשם לשותף השני, כאשר מידע זה אינו נחוץ לצורך המיזם?

האם מבוצע DUE DILIGENECE גם אחרי שלב ההקמה, בנקודות שנקבעו מראש בחיי המיזם, על מנת לאשר את הצידוק בהמשך קיום המיזם?

האם נקבע מנגנון ליישוב סכסוכים בין השותפים?

האם נקבעה אסטרטגיה לגבי סיום חלק של המיזם המשותף

צרו איתנו קשר *5988