נחושה: המושב יוכל לשווק בעצמו נחלות פנויות

מאבקו של מושב נחושה להקצאת נחלות פנויות על ידי האגודה, למרות מדיניותו של מינהל מקרקעי ישראל לפיה נחלות חדשות יוקצו רק על ידי המינהל, קצר פירות. באחרונה קיבל המינהל החלטה, לפיה 8 נחלות במושב יוקצו למומלצי האגודה בתיאום עם הסוכנות היהודית, ללא תשלום עבור מרכיב הקרקע. למושב נחושה תקן של 50 נחלות, מתוכן מאוישות 42 נחלות.

לפני כשנתיים פירסמה הנהלת ממ"י החלטה לפיה הוקפא כל נושא איוש הנחלות הפנויות ביישובים חקלאיים. הכוונה לנחלות לא מאוישות הנכללות במסגרת תקן הנחלות המתוכנן של היישוב החקלאי, כפי שאושר על-ידי הרשות לתכנון חקלאי. יישובים רבים התקוממו נגד החלטה זו. מושב נחושה, שקלט חברים במושב, קיבלם כחברי אגודה, רשם אותם כמתיישבים בסוכנות היהודית לא"י והפנה אותם אל ממ"י כדי שיאשר את הקצאת הנחלות הפנויות, החליט להיאבק. ממ"י סירב לבקשתו ולא אפשר בעבר את הקצאת הנחלות לחברים.

עוה"ד של המושב, עמית רנן, המתמחה בדיני מקרקעין ותכנון, פנה למינהל והעלה טיעונים משפטיים נגד החלטתו.

עו"ד רנן מציין, כי יש שורת החלטות של מועצת מקרקעי ישראל בעניין, בין היתר החלטה מס' 1 מ-1965 העוסקת במדיניות מסירת קרקע חקלאית, והחלטה מס' 8 מ-1966 שקבעה את הכללים בדבר החכרת קרקע חקלאית בדרך של נחלה, מעולם לא בוטלו ולמעשה נהגו על פיהן מאז ומתמיד. לדברי רנן, בהתאם להחלטות המועצה הנ"ל הוציא האגף החקלאי בממ"י כללים והנחיות לאישור מסירת זכויות של נחלה פנויה למתיישב ראשון, במסגרת יישוב חקלאי המהווה מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית. בכל המועדים הרלבנטיים, הוא מוסיף, פעל מושב נחושה להקצאת הנחלות ורישומן אצל ממ"י בהתאם לכללים ולהנחיות שהוצאו על-ידי האגף החקלאי ובהתאם להנחיות שקיבל מממ"י. ואולם, הטיפול באישור הקצאת הנחלות בעניינים של החברים החדשים בנחושה למעשה הוקפא בשל מספר החלטות פנימיות של הנהלת ממ"י.

לפני כשנתיים פרסמה הנהלת ממ"י החלטה לפיה הוקפא כל נושא איוש הנחלות הפנויות בישובים חקלאיים, כדי לגשר על הפער שבין הקצאת מגרשי מגורים בתשלום מלא מול הקצאת נחלות פנויות ללא תמורה למינהל (הכוונה לנחלות לא מאויישות הנכללות במסגרת תקן הנחלות המתוכנן של הישוב החקלאי, כפי שאושר על-ידי הרשות לתכנון חקלאי). בעניין זה התקבלו שלוש החלטות פנימיות, כאמור: החלטה המגבילה איוש נחלות הפנויות לאזורי עדיפות לאומית א' ולאזורי קו עימות בלבד, החלטה שחוזרת על ההחלטה הקודמת,לפיה הוגבל איוש הנחלות הפנויות על פי הוראת האגף לאזורי עדיפות לאומית וקו עימות בלבד, והחלטה המאפשרת איוש נחלות פנויות במושבים באזור עדיפות א', ששווי הנחלה בהם אינו עולה על מאה אלף דולר, כולל פיתוח.

רנן כתב למינהל, כי נחושה מצוי באזור קו תפר ושווי הנחלות שהוקצו לחברים הוא אפס (מלבד אחת שלדבריו שוויה כשלושים אלף דולר). הוא הוסיף, כי החלטות 1 ו-8 שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל לא בוטלו וממ"י כפוף למועצת מקרקעי ישראל. לדבריו, קבלת החלטה על ביטול או שינוי המדיניות בעניין מסירת זכויות בנחלה היא בסמכותה הבלעדית של מועצת מקרקעי ישראל ושל של הנהלת ממ"י, שאמור לבצע וליישם מדיניות קיימת. להנהלת ממ"י, ציין, אין כל סמכות לשנות באמצעות קבלת החלטות הנהלה פנימיות את המדיניות הקרקעית שקבעה מועצת מקרקעי ישראל. לדברי עו"ד רנן, שמאית מטעם ממ"י קבעה, כי שווי כל נחלה שמונים אלף דולר.

בישיבת המינהל נאמר, כי המושב עומד בקריטריונים של החלטת הנהלה 1542 - מדובר על מושב בקו תפר ששווי הנחלה, כולל פיתוח, קטן ממאה אלף דולר.

צרו איתנו קשר *5988