S&P מעלות הורידה את דירוג האג"ח של TMI לחדלות פירעון; שטיינמץ מאיים: נתבע את מעלות

חברת דירוג האשראי, שרק השבוע הורידה את דירוג האשראי של החברה ב-13 דרגות, חתכה את הדירוג לדרגה הנמוכה ביותר - "D" ; זאת, לאחר היענות חלקית של המוסדיים לפרעון מוקדם של האג"ח במחיר נמוך משמעותית משווין ; האג"ח נסחרת בתשואה שנתית ברוטו של 13.69% לפדיון

ה"תספורת" של בני שטיינמיץ, בעל השליטה ב-TMI הנמנית על קבוצת משאבי הטבע שלו (BSGR - "קבוצת בני שטיינמץ"), לשווי האג"ח שלה אותה תשלם החברה בפרעון מוקדם למחזיקים בה, אולי הצליחה - אבל דירוג כושר הפירעון של סדרת האג"ח הפך הבוקר רשמית ל"זבל": חברת דירוג האשראי S&P מעלות הורידה את דירוג האג"ח של TMI לחדלות פירעון (Default).

TMI התאגדה במקלט המס ג'רנסי ונמצאת בבעלות מלאה של BSGR, כאמור. לפני כשנה וחצי הנפיק שטיינמץ במסגרת הנפקה פרטית אג"ח של החברה לגופים מוסדיים (ואלו נסחרות באמצעות פלטפורמת המסחר באג"ח למוסדיים בבורסה בתל-אביב - "רצף מוסדיים"). היקף ההנפקה עמד על 1.2 מיליארד שקל.

חברת דירוג האשראי, שרק השבוע הורידה את דירוג האשראי של החברה ב-13 דרגות, חתכה את הדירוג לדרגה הנמוכה ביותר - "D". זאת, לאחר היענות חלקית של המוסדיים לפרעון מוקדם של האג"ח במחיר נמוך משמעותית משווין. הערך המתואם של האגרת (ערכה הנקוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שטרם שולמו) עומד על 108.71 אג'. מוסדיים כדוגמת בית ההשקעות פריזמה, קופות הגמל של ישיר בית השקעות, בתי ההשקעות אקסלנס-נשואה , הלמן אלדובי ופרפקט הסכימו לקבל 90 אג' בלבד לאיגרת - 82.8% משוויו המשוערך של החוב.

סדרת האג"ח צמודת מדד המחירים לצרכן של TMI הועמדה לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים שווים בשנים 2010-2015 ובנוסף עליה לשלם ריבית אחת לחצי שנה לפי שיעור שנתי קבוע של 5.8%. בפועל, האג"ח נסחרת בין המוסדיים בתשואה שנתית ברוטו של 13.69% לפדיון.

הפחתת הדירוג בידי S&P מעלות היא צפויה, כיוון שחברת הדירוג הודיעה כי במקרה וחוב בעייתי יוחלף בתמורה נמוכה יותר משוויו, ייקבע לו דירוג "D". הצעת הרכש של TMI לאג"ח התקבלה באופן חלקי על-ידי המוסדיים (בערך נקוב של 150 מיליון שקל - 12.5% מהיקף הסדרה).

עם זאת, נציין כי שוב פועלת פה S&P מעלות באיחור, וזאת כפי שעולה מהפסקה השלישית של הודעת הדירוג החדשה: יתרת האג"ח שלא הועמדה לפירעון תזכה לדירוג הקודם - "CCC", כאמור. כיוון שהפירעון המוקדם בוצע כבר ביום שלישי (לפני יומיים), הרי שהלכה למעשה היא הודיעה על הורדת הדירוג ל-"D" בדיעבד ועל החזרת הדירוג על כנו.

מ-BSGR נמסר: "החלטת מעלות להורדת הדירוג לרמת "D", מוטעה מיסודה. ראוי שמעלות תבדוק את עצמה מחדש כפי שמצופה ממנה לעשות בימים אלה. שאם לא כן, לא יהיה מנוס מהבאת הנושא לביקורת שיפוטית על דרך של תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. על הכנת כתבי בית הדין שוקדים כבר בימים אלה באי כח החברה, ממשרד עו"ד גורניצקי, בראשותו של עו"ד פנחס רובין.

התובענה תיתמך בחוות דעת של פרופ' אמיר ברנע, ותצביע על כך שאין הצדקת כלכלית להפחתת הדירוג כפי שנעשתה. הורדת הדירוג נעשתה בעיקרה, מטעמים טכניים שאין להם דבר עם חוסנה של החברה".

[לאתר אפיקים סולידיים]

צרו איתנו קשר *5988