ריטליקס עקפה את תחזיות האנליסטים בשורת הרווח אך החמיצה את התחזיות בשורת ההכנסות

החברה רשמה ב-2008 רווח נקי של 10.4 מיליון דולר או 51 סנט למניה לעומת צפי האנליסטים שציפו לרווח של 43 סנט למניה בלבד ; החברה מעריכה כי ההכנסות ב-2009 ינועו בין 180 ל-200 מיליון דולר

חברת ריטליקס המספקת פתרונות תוכנה לקמעונאים ולמפיצים פירסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2008 כולה.

החברה סיכמה את 2008 עם רמת הכנסות כמעט זהה לשנה שעברה. ב-2008 הכנסות החברה הסתכמו ב-221.6 מיליון דולר לעומת 221.4 מיליון דולר ב-2007. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2008 ירדו ב-5.4% לעומת הרבעון המקביל והסכתמו ב-52.2 מיליון דולר נמוך מצפי האנליסטים שציפו להכנסות של 53.9 מיליון דולר ברבעון.

הרווח התפעולי (GAAP) בשנת 2008 הסתכם במיליון דולר לעומת הפסד של כ-1.5 מיליון דולר ב-2007. ברבעון הרביעי דיווחה החברה על הפסד תפעולי (GAAP) של כמיליון דולרלעומת הפסד של כ-3.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי המתואם (Non-GAAP) בשנת 2008 הסתכם בכ- 9.2 מיליון דולר לעומת כ- 6.7 מיליון דולר בשנת 2007. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח התפעולי המתואם (Non-GAAP) בכ- 0.7 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי מתואם של כ-2.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי (GAAP) בשנת 2008 הסתכם בכ-4.1 מיליון דולר, 0.20 דולר למניה בדילול מלא כפוף לשינויים בהתאם לתוצאות הסופיות של בדיקת היקף ההפחתה כפי שמפורט בהמשך, בהשוואה להפסד של כ- 0.5 מיליון דולר, 0.02 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2007. הרווח הנקי (GAAP) ברבעון הרביעי של שנת 2008 הסתכם בכ- 2 מיליון דולר, 0.10 דולר למניה בדילול מלא כפוף לשינויים בהתאם לתוצאות הסופיות של בדיקת היקף ההפחתה כפי שמפורט בהמשך, בהשוואה להפסד של כ- 1.7 מיליון דולר, 0.09 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

בכל השנה החברה נדרשת תחת SFAS 142 and SFAS 144 לבדוק את שווים של הנכסים לזמן ארוך, כולל מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים אשר נמצאים במאזן החברה. על רקע המצב הכלכלי הנוכחי בו נרשמה ירידה בשווי השוק של החברה וירידה בתזרים המזומנים החזוי, הנהלת החברה ביצעה את השלב הראשון של בדיקת הסממנים לירידת ערך ומצאה כי אכן קיימת אי התאמה בשווי. החברה כרגע מבצעת את השלב השני של הבדיקה על מנת להגדיר את היקף ההפחתה.

הנהלת החברה צופה כי תדווח על הפחתת ירידת ערך (GAAP) שלא על בסיס מזומן בטווח של בין 50 ל- 70 מיליון דולר אחרי מס כנגד המוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים אשר נמצאים במאזן החברה . הפחתה זו, שהינה GAAP ואינה על בסיס מזומן נוגעת למוניטין בגין רכישות שהתבצעו בעבר, תבוא לידי ביטוי בתוצאות ה-GAAP אשר יצורפו בדו"ח ה-20-F השנתי המוגש לרשות לניירות ערך בארה"ב.

הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) בשנת 2008 הסתכם בכ- 10.4 מיליון דולר, 51 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ- 6.1 מיליון דולר, 31 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2007. בכך, עקפה החברה את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי שציפו לרווח של 43 סנט למניה בלבד.

הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 3.3 מיליון דולר, 16 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד של כ-0.9 מיליון דולר או 5 סנט למניה בדילול מלא ברבעון המקביל אשתקד. בכך עקפה החברה את תחזיות האנליסטים שציפו לרווח של 8 סנט למניה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2008 הסתכם בכ- 13.2 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים שלילי של כ- 23.8 מיליון דולר בשנת 2007. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 12.3 מיליון דולר לעומת תזרים שלילי של כ- 16.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון ליום 31 בדצמבר 2008, מצבת המזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים של החברה הסתכמה בכ- 37.6 מיליון דולר וחוב הנמוך ממיליון דולר.

בארי שקד, מנכ"ל החברה מסר כי "תוצאות 2008 ממחישות את התקדמות מאמצי הרה-ארגון שביצענו לאורך השנה האחרונה. למרות אי הוודאות שהשתררה בכלכלה העולמית במהלך הרבעון הרביעי, שיפרנו משמעותית את ביצוענו ואת ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת. מאמצנו לשיפור היעילות התפעולית חיזקו את ביצוענו תוך הבטחת יכולתנו לספק את דרישות לקוחותינו תוך התאמתם לשינויים בכלכלה הגלובאלית."

שקד הוסיף כי "הכלכלה הגלובלית הנוכחית יחד עם מצב השווקים הפיננסים הביאו להפחתה GAAP שאינה על בסיס מזומן אשר נוגעת למוניטין בגין רכישות שהתבצעו בשנים עברו. הפחתה זו אינו פוגעת במצבת המזומנים של החברה שכן היא לא על בסיס מזומן. יש לנו את ההון, הנזילות וגמישות הנדרשים לסערה הכלכלית הנוכחית אך היה עלינו להתאים את הערך בספרים לרמות השוק הנוכחיות."

בחברה ציינו מספר גורמים אשר השפיעו על תוצאותיה של החברה ב-2008. גורם ראשון הוא הטבת מס חד פעמית בגובה של כ-5.8 מיליון דולר שקיבלה החברה בעקבות שינוי תקנות מס שזיכו אותה בהחזר בגין מיסים של שנים קודמות.

החברה צימצמה את כוח האדם של החברה ב-219 עובדים כשההפחתה מורכבת משילוב של אי גיוס עובדים חדשים עקב התפטרות אחרים יחד עם פיטורים סלקטיביים בכוח העבודה. עקב הירידה בשווי קופות הפיצויים על רקע המשבר הפיננסי הגלובאלי, החברה נשאה בהוצאות נוספות בגין פיצויים בגובה של כ- 800 אלף דולר.

החברה מעריכה כי ההכנסות בשנת 2009 ינועו בין 180 ל-200 מיליון דולר, רווח נקי (Non-GAAP) ינוע בין 5 ל-11 מיליון דולר ורווח נקי (GAAP) ינוע בין 1 ל-6 מיליון דולר.

צרו איתנו קשר *5988