S&P מעלות מורידה דירוג ההון המשני העליון של לאומי ומזרחי טפחות

הדירוג הופחת בדרגה אחת - ל-"+A" ; במקביל, הוציאה חברת דירוג האשראי את דירוג שטרי ההון של בנק הפועלים מתחזית דירוג שלילית

S&P מעלות מורידה את דירוג ההון המשני העליון של הבנקים לאומי ומזרחי טפחות . הדירוג הופחת בדרגה אחת - ל-"+A", דירוג חמישי מלמעלה ברמת השקעה בינונית-גבוהה, מ-"-AA". במקביל, הוציאה חברת דירוג האשראי את דירוג שטרי ההון של בנק הפועלים - הון ראשוני מורכב ("A", דרגה אחת נמוכה יותר) והון משני עליון ("+A") מתחזית דירוג שלילית. לאחר פעולות הדירוג, ההון המשני העליון בכל שלושת הבנקים יהיה זהה - והון הראשוני המורכב בפועלים יהיה נמוך ממנו בדרגה אחת.

שטרי הון הם ניירות ערך הכוללים תחתיהם הון ראשוני מורכב והון משני עליון. מדובר במכשירים לגיוס הון על-ידי הבנקים כחוב, המקנים אפשרות להמיר אותו בתנאים מסוימים למניות, או לחלופין - לדחות את הריבית (בהון המשני העליון), לבטל אותה (בהון ראשוני מורכב) או להחליפה בתשלום במניות במקום במזומן, לפי יחס הנגזר משערן בבורסה סמוך למועד התשלום.

בשני המקרים, מדובר באג"ח שמונפק ל-99 שנים. ההון המשני הרגיל, כתבי התחייבות נדחים, הינם עדיפים מבחינת סדר הנשייה על הון משני עליון ועל הון ראשוני מורכב. שטרי-הון שכאלה מקנים אפשרות להמיר תשלום הריבית במוזמן לתשלום במניות במקרה של הפסד מצרפי, למשל לאורך 6 רבעונים רצופים. חרף העובדה שמדובר במעין אגרות חוב לטווח ארוך.

השיקול לדירוג, אליבא דאנליסטית מיכל גור-כגן, היא הערכת חברת הדירוג כי קיים סיכוי שהבנקים לא יוכלו לעמוד במלוא ההתחייבויות במועד - כלומר, יתכן ויתקיים תרחיש בו תשלום הריבית ידחה או יומר למניות בגלל הפסד מצרפי מצטבר. אם הריבית לא תשולם כלל, מציינת החברה, מדובר בתרחיש הגורר דירוג "C" לשטרי ההון - רמת השקעה ספוקלטיבית נמוכה ביותר, ורק דרגה אחת מעל דירוג חגדלות-פירעון.

צרו איתנו קשר *5988