אילו יתרונות יש לביטוח הקולקטיבי וממה צריך להיזהר

כמו בכל מוצר, ככל שהקבוצה הרוכשת גדולה יותר, היא יכולה להשיג תנאים טובים יותר

עד עתה עסקנו במדור "שפת השוק" בחיסכון הפנסיוני. התמקדנו בחיסכון הפנסיוני לשכירים, שבו ההפקדות מבוצעות מצד העובד ומצד המעביד. בחלק ניכר מהמקרים, בכל הנוגע לביטוח הפנסיוני במקומות העבודה (כלומר של שכירים), ישנו רכיב נוסף שהוא חלק מהמטרייה הביטוחית של העובדים במסגרת מקום העבודה. זהו ביטוח החיים הקבוצתי שקיים ברבים מהארגונים הגדולים, ומספק למבוטחים תנאים מיטיבים במסגרת מקום העבודה.

איך זה עובד:

כמו בכל מוצר אחר, כך גם בשוק הביטוח, ככל שהקבוצה הרוכשת הומוגנית וגדולה יותר, כך פועל יתרון הגודל, שמיתרגם להוזלה במחיר ולשיפור בתנאי המוצר. כלומר, ככלל הביטוחים הקולקטיביים הנרכשים דרך מקום העבודה טובים מאלה שניתן לרכוש באופן עצמאי מחברות הביטוח.

בביטוח קולקטיבי יש אפשרות להכניס בתנאי הביטוח יותר שינויים ממה שאפשר בביטוח הפרטי. החל מהכיסויים הביטוחיים, עבור בתוספות מיוחדות למעביד המסוים (למשל, פיצוי בגין אובדן כושר עבודה בעקבות פגיעה מקרינה, דבר שבדרך כלל לא ניתן להשיג בשוק הביטוח), ועד מחיר הביטוח.

עם זאת, ישנם מקרים שבהם אתם יכולים להשיג ביטוח טוב יותר בעלויות דומות, באופן פרטי. לכן, אם אתם משתתפים במימון הביטוח הקולקטיבי (ולא המעביד מממן לבדו), כדאי לבחון את הפוליסה שיש במקום העבודה שלכם, ולהשוות למה שאתם יכולים להשיג באופן עצמאי.

פוליסה קולקטיבית בפוליסות ביטוח חיים שאינן כוללות מרכיב חיסכון פנסיוני הינה קצובה בזמן וניתן לשנותה מעת לעת, בתום תקופת הביטוח.

ביטוח קולקטיבי קיים בעיקר בביטוח חיים טהור (ריסק מוות), בעוד שבביטוח אובדן כושר עבודה יש הרבה פחות פוליסות קולקטיביות וביטוח זה נעשה בעיקר בפוליסות אישיות במסגרת החיסכון הפנסיוני.

לפי מה נקבע המחיר:

לרוב, סכומי הביטוח אחידים לכל מבוטחי הקבוצה או שהם נקבעים על פי קריטריונים שונים, כגון מצב משפחתי.

מי משלם את הפרמיה:

ישנן שלוש אפשרויות לתשלום דמי הביטוח בביטוח קולקטיבי: במימון מלא של בעל הפוליסה | - המעביד; במימון משותף של בעל הפוליסה והמבוטח; ובמימון מלא של המבוטח.

במקרה שבו העובד משלם חלק מדמי הביטוח או את כולם, זה ייעשה רק בהסכמת העובד, ובכתב.

עם זאת, את התשלום בגין דמי הביטוח ישלם לחברת הביטוח רק בעל הפוליסה, שהוא המעביד. ואולם, במקרים שבהם העובד, כלומר המבוטח, משלם עבור חלק מדמי הביטוח או כולם, יש חובה לכך שדמי הביטוח לגביו יחושבו לפי העיסוק שלו, שכרו, גילו ומינו או לפי תחשיב אובייקטיבי אחר.

כיצד פועל החיתום:

ביטוחים קולקטיביים כוללים גם הקלה בתנאי החיתום |. בדרך כלל בביטוח קולקטיבי אין חיתום כלל, ובעת ההצטרפות לביטוח נדרשת לכל היותר הצהרת בריאות קצרה יחסית, בעיקר לשכירים ברמות שכר נמוכות ובינוניות שמרוויחים עד 20 אלף שקל לחודש. זאת, כתוצאה מהסתמכות על הצטרפות של כל חברי הקבוצה - מבוטחים בריאים וחולים, ולא רק מבוטחים חולים.

בביטוח פרטי, לעומת זאת, הליך החיתום מחמיר וארוך בהרבה, וכולל גם התייחסות מעמיקה לשורת בעיות רפואיות שאינן נכללות בהצהרות הבריאות הקצרות של הביטוח הקולקטיבי.

בעקבות כך, בביטוח קולקטיבי אין כמעט החרגות בביטוח (כלומר, גורמים שבגללם חברת הביטוח לא תהיה חייבת לפצות את המבוטח בקרות מקרה ביטוח). מנגד, בביטוח פרטי, ישנן החרגות רבות ויש גם מקרים שבהם החברה מסרבת לבטח אדם.

מה קורה כשעוזבים את מקום העבודה:

בשנים האחרונות הנהיגה הרגולציה בענף שינוי מהותי בהתייחסות לביטוח הקולקטיבי בביטוחי ריסק למקרי מוות ואובדן כושר עבודה. כיום, יש למבוטח זכות להמשכיות הביטוח באותה חברת הביטוח בה בוטח במקום העבודה.

חברות הביטוח יכולות לשנות את התעריפים בעת שינוי הסטטוס של המבוטח והפסקת חברותו בקולקטיב, ומותר להן להעלות את התעריף לפרמיה ברמה הנהוגה במועד המעבר לכלל המבוטחים באותה חברת ביטוח בפוליסה דומה.

ואולם, חברת הביטוח אינה רשאית לפגוע בתנאי הכיסוי הביטוחי ביחס למבוטחים קיימים בכל הנוגע לפוליסה שהיתה לאותו עובד במסגרת הקולקטיבית, אלא אם המבוטח ביקש מסיבה כלשהי (לדוגמה, הפסיק לעבוד עם חומרים מסוכנים או אם הוא מעדיף כיסוי קטן יותר משיקולי עלות) שתנאי פוליסת ההמשך יהיו נחותים.

זאת ועוד, חברת הביטוח חייבת לתת רצף ביטוחי למבוטח בעת המשך הביטוח אצלה לאחר עזיבת הקולקטיב, ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה |.

כל זה נעשה כדי שלעובד תישמר האפשרות להישאר מבוטח גם אם עזב את מקום העבודה, לאחר שנים שבהן היה מבוטח אצל מעבידו ובמהלכן התבגר ואולי בריאותו הידרדרה. את זכות ההמשכיות בביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לממש רק במשך 60 יום מעת הפסקת החברות בקולקטיב.

בדרך כלל, הביטוח הקולקטיבי נעשה על ידי המעביד, שמשמש כבעל הפוליסה (בשונה מביטוח פנסיוני שם העובד הוא בעל הפוליסה). המעביד בוחר את המבטח ובדרך זו משיג תעריף נמוך יותר עבור עובדיו (וגם בני זוג) מאשר בביטוח פרט.

שימו לב שלא אחת, בוודאי כשהמעביד נושא בחלק מהעלות של הביטוח הקולקטיבי או בכולה, יש לו אינטרס להקטין את ההוצאה על הביטוח.

מה הקשר לחיסכון הפנסיוני:

אין ביטוחים קולקטיביים בביטוח הפנסיוני - החיסכון באמצעות ביטוחי המנהלים, קופות הגמל וקרנות הפנסיה והביטוחים הנכללים במסגרת ההפקדות הפנסיוניות של העובד והמעביד.

ביטוח פנסיוני ניתן לעשות רק בביטוחים אישיים הנעשים לרוב באמצעות מקום העבודה, שמסייע בבחירת תנאים מיטיבים לטובת עובדיו.

המעביד משיג לא אחת מחירים נמוכים יותר גם לחיסכון הפנסיוני עבור עובדיו, באמצעות שימוש בגודלו וביתרונות ההפצה והתפעול שהוא טומן בחובו מבחינת הגוף המבטח, אך זאת שלא כביטוח קולקטיבי.

כאמור, בשונה מביטוחים קולקטיביים, המעביד אינו צד בחיסכון הפנסיוני אלא רק גורם משלם. בביטוחים הקולקטיביים המעביד הוא צד של ממש בהסכם הביטוח (כבעל הפוליסה) מול חברת הביטוח ולצד המבוטח. *

אלה זכויותיך בביטוח הקולקטיבי:

בביטוח קולקטיבי יש למבוטח שורה של זכויות שלהן מחויבים בעל הפוליסה, לרוב המעביד, וחברת הביטוח:

1. אם המבוטח משלם חלק מדמי הביטוח או את כולם, ההצטרפות לביטוח תיעשה רק בהסכמתו.

2. בנוסף, חברת הביטוח תעביר לכל מבוטח בודד מקבוצת המבוטחים הכוללת, עם תחילת תקופת הביטוח, העתק של הפוליסה וכן דף פרטי ביטוח המפרט את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה.

בהעתק ייכללו פרטים שונים: א. שמה של חברת הביטוח וזיהוי של פוליסת הביטוח הקבוצתי; ב. מהן ההגבלות על היקף הכיסוי ומהן הנסיבות שבהן יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן, ומהן זכויותיו בעת פקיעת הפוליסה; ג. שיעור דמי הביטוח, היקפם ומועדי התשלום; ד. גובה הכיסוי הביטוחי; ה. פירוט מנגנון ההשתתפות ברווחים אם יש כזו בפוליסה. כלומר, האם הביטוח הקולקטיבי שלכם כולל מודל השתתפות ברווחים שבו חלק גדול מהרווח חוזר לטובת החברים בקבוצה, אם יש רווחים שכאלו, ובאיזה שיעור ותנאים. החישוב נעשה בדרך כלל בתום כל שנה והרווחים מוחזרים רק אם המבוטחים השתתפו במימון הביטוח; ו. כתובת להגשת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ולבירור זכויותיו וחובותיו של המבוטח לפי הפוליסה.

בביטוחים הקולקטיביים במוצרי ביטוח החיים (שאינם חיסכון) נקבע שתקופת הביטוח, שבמהלכה הביטוח הקולקטיבי זמין ותקף, תסתיים בתאריך ידוע מראש שיירשם בפוליסה. אתם זכאים לדעת מועד זה.

3. למבוטחים בביטוח קולקטיבי ישנה אופציית ההמשכיות, לפיה חברת הביטוח תהיה חייבת לספק למבוטח פוליסה אישית המשכית לביטוח הקולקטיבי, בלי שיצטרך לעבור הליך של חיתום רפואי. המגבלה המרכזית בכל הקשור לפוליסת ההמשך היא שבביטוח קולקטיבי, הזכות למימוש ההמשכיות נשמרת רק למשך 60 יום.

בביטוח חיים "ריסק", אם עזבת את מקום העבודה לפני שהפוליסה הקולקטיבית הסתיימה, אז דמי הביטוח יהיו כפי שנהוג בפוליסות פרט דומות באותה חברת הביטוח, אך סכומי הביטוח (הפיצוי במקר אסון) יהיו בגובה של 70% מהסכומים שהיו בפוליסה הקבוצתית. זאת, ללא חיתום מחדש וללא תקופת אכשרה. אבל, זכות מימוש אופציית ההמשכיות בביטוח חיים קולקטיבי הינה רק אם סכום הביטוח עלה על 150 אלף שקל.

יש אפשרות נוספת להמשכיות, והיא בתום תקופת הביטוח כשהמבטח לא מחדש את הפוליסה הקולקטיבית. במקרה כזה חברת הביטוח פונה לכל המבוטחים בהצעה שיעשו פוליסת המשך, וזאת בתנאי שהמעביד לא עשה פוליסה חדשה אצל חברת ביטוח אחרת. כך גם במקרה שהפוליסה הקולקטיבית.

4. בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ניתן להוסיף ביטוח מפני סיכוני תאונה, מחלה ונכות. בפוליסת אובדן כושר עבודה קולקטיבית יש זכויות דומות לאלו הקיימות בביטוח "ריסק", ובנוסף להן נקבע בתקנות האוצר שאם קרה מקרה הביטוח חברת הביטוח חייבת לשלם למבוטח קצבה חודשית לפחות עד גיל הפרישה המוקדמת (כיום גיל 60).