החלטת מינהל חדשה קובעת: מי שרכש מגרש בהרחבת מושב בפטור ממכרז יוכל למכור אותו רק כעבור 5 שנים

ביום 10.5.09 נחתמה על-ידי שר האוצר החלטת מינהל 1180, המתייחסת לבנייה למגורים באגודות יישובים חקלאיים, וקובעת שינויים משמעותיים בכל הקשור להקצאת מגרשים בהרחבות

כזכור, ביום 29.3.09 נחתמה ע"י שר האוצר הקודם החלטת מינהל 1184, הקובעת הקלות בעניין תשלום דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל בגין שינוי ייעוד, ניצול ופיצול מגרש. החלטה זו קובעת הקלות בכל הקשור למגזר העירוני, אך עד ליום זה, פקידי המינהל אינם יודעים לתת תשובה לפונים אליהם בבקשות לקבל היתר בנייה, האם החלטה זו חלה על המגזר החקלאי (הרחבות במושבים) וכיצד מיישמים אותה.

משיחות של הח"מ עם פקידי המינהל עולה, כי הפקידים האמונים על בדיקת הבקשות להיתר בנייה ואישורן ממתינים לקבל הבהרות מהממונים באגף החקלאי בירושלים, ובינתיים בקשות רבות עומדות וממתינות.

ביום 10.5.09 נחתמה על-ידי שר האוצר הנכנס, החלטת מועצת המינהל 1180 (המבטלת את החלטה 959 לפיה התנהל המגזר החקלאי עד היום בכל הקשור להרחבות), הקובעת שינויים בכל הקשור לבנייה למגורים באגודות יישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית.

החלטה 1180 באה בעקבות כתבות ופרסומים רבים ביחס להתנהלות המינהל והאגודות בכל הקשור לביצוע ההרחבות, ובייחוד בעניין פיתוח התשתיות ביישוב והכספים המשולמים בגין דמי פיתוח תשתיות על-ידי המומלצים מטעם האגודות. החלטה זו מעבירה סמכויות ו"כוח" שהיה לאגודות בכל הקשור למתן ההמלצה אל מינהל, וכן אל המועצה האזורית בכל הקשור לפיתוח התשתיות.

החלטה 1180 מבקשת לשים קץ לתשלום כספים אשר התקבלו אצל האגודות במסגרת התשלומים ששולמו על-ידי המומלצים, עבור פיתוח התשתיות הציבוריות בהרחבות, וקובעת בסעיף 4.8 במפורש, כי על האגודה והמומלץ להעביר למינהל כחלק ממסמכי הבקשה להקצאת המגרש גם את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח לרשויות המס, וזאת על מנת שהמינהל יבדוק כי בחוזה אין תנאים שונים מתנאי ההחלטה וכי לא נגבו כספים במסגרת החוזה מעבר לעלויות פיתוח התשתיות.

עוד נקבע בסעיף 4 להחלטה, כי המועצה האזורית תהיה האחראית בכל מקרה על ביצוע עבודות הפיתוח, וזאת גם במקרה בו היא תפקיד את ביצוע העבודות על היישוב החקלאי.

כמו כן, נקבעה הוראה חדשה, ברוח האמור לעיל, לפיה המינהל יפרסם באתר האינטרנט שלו ויביא לידיעת הציבור את שווי המגרשים בהרחבה ואת הוצאות הפיתוח שאושרו על-ידו ואת האיסור לגבות כספים מעבר לעלויות אלו - וזאת על מנת שלא לאפשר לאגודות לגבות כספים, תוך שימוש בשמות ו/או בהגדרות שונות לכספים המשולמים על-ידי המומלצים.

בסעיף 5 להחלטה נקבע במפורש, כי במקום בו המינהל ימצא כי האגודה גובה כספים מעבר לאמור בהחלטה זו, או מתנה את המלצתה בתשלום כספים שלא עפ"י החלטה זו, רשאי המינהל להקצות מגרשים אף ללא המלצה האגודה.

השינוי המשמעותי ביותר אותו מביאה ההחלטה קבוע בסעיף 5.3.2, לפיו לא תותר העברת זכויות במשך 5 שנים למקבל מגרש בפטור ממכרז, החל מיום חתימת חוזה החכירה. המינהל יוכל במקרים חריגים לאשר העברת זכויות במהלך התקופה הנ"ל, בכפוף לתשלום 3% מערך הקרקע לכל שנה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית - הוראה זו באה על מנת למנוע עסקאות בקרקעות המינהל המוקצות למומלצים בהרחבות, וזאת כדי שהמומלץ לא ישיא רווח על קרקעות אלה, ולמעשה לא יכול לבצע עסקת יזמות בקרקע המינהל בהרחבה.

יצוין, כי גם בסיפא של החלטה זו נקבע כי הנהלת המינהל נדרשת לקבוע הוראות ביחס להחלטה זו, וגם במקרה זה יש להמתין ולראות האם פקידי המינהל יקבלו הוראות לצורך ההתנהלות השוטפת, וכיצד תשתנה המציאות בכל הקשור למגזר החקלאי וההרחבות במושבים.

* הכותב הינו הבעלים של משרד עורכי דין א. ליבוביץ ושות', המתמחה במינהל מקרקעי ישראל, בעסקאות במגזר החקלאי ובעסקאות נדל"ן ויזמות בתחום המסחרי והמגורים. avigdor@lieblaw.co.il

צרו איתנו קשר *5988